Спеціальності

Економічна кібернетика

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у поєднанні з глибоким вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми

Початкова освіта

Формуються ґрунтовні знання та практичні навички навчання та виховання учнів початкових класів із застосуванням новітніх методик.
Міжнародні відносини

Освітня програма передбачає вивчення окремих компонент англійською мовою, академічну мобільність, можливість стажування у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, одержання фахових компетентностей перекладача.

Міжнародні регіональні студії

Підготовка компетентних у галузі міжнародних відносин, регіональних студій і міжнародного туризму фахівців. Проєктно-орієнтоване інноваційне навчання. Якісний рівень володіння іноземними мовами. Робота у провідних міжнародних компаніях, дипломатичних установах, аналітичних центрах.
Національна безпека

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою.

Право

Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.
Літературна творчість і художній переклад

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання, досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Журналістика

Програма надасть навички інформаційно-комунікаційної діяльності у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів журналіста.
Облік та оподаткування

Програма орієнтована на підготовку сучасного фахівця-практика з організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем.

Психологія

Підготовка фахівців, які володіють компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Комп'ютерні науки

Спеціальна освіта в галузі ІТ, яка передбачає набуття практичних навичок у сфері проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації

Українська мова та література

Підготувати національно свідомих, компетентісно ерудованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі української філології.
Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Громадське здоров'я

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я.
Історія та археологія

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Фінанси, банківська справа та страхування

Програма спрямована на підготовку фахівця-практика здатного якісно працювати як на внутрішньодержавному та світовому ринках в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Культурологія

Підготовка фахівців, які володіють теоретико-культурологічними знаннями, мають практичні навички аналізу та інтерпретації культурних феноменів, уміють презентувати проєкти та організувати події культурного спрямування.

Практична філософія

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики


Політологія

Підготовка фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики.

Цифровий маркетинг

Передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції, управління складними економічними системами.

Державні та корпоративні фінанси

Спрямована на підготовку фінанста-практика з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у формуванні централізованих фондів фінансових ресурсів бюджетів та позабюджетних фондів, а також капіталу корпорацій, організацій, підприємств.

Інформаційна, бібліотечна справа

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Психологія креативності та інновацій

Загальна освіта в галузі психології з поглибленим вивченням теоретичних, прикладних та практичних аспектів індивідуальної та групової творчої діяльності у різних сферах народного господарства.