Документи для вступу та строки прийому

Магістр

  Документи для вступу:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування;
 • результати вступного іспиту з іноземної мови, фахового випробування та додаткового вступного випробування (для вступників здобутих ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю).

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями:

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
031 «Релігієзнавство»
032 «Історія та археологія»
034 «Культурологія»
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»
052 «Політологія»
053 «Психологія»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
081 «Право»

за заочною формою здобуття освіти:

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (на основі освітнього ступеня бакалавра) та внутрішнього іспиту з іноземної мови (на основі освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста)

з 5 до 16 жовтня 

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

19 вересня

Вступне випробування з іноземної мови

19 жовтня

Фахові вступні випробування 

20-21 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

23 жовтня

Виконання вимог для зарахування на навчання (подача оригіналів документів)

26-27 жовтня

Терміни зарахування вступників

28 жовтня

* додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіт

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності).
  Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати фахового вступного випробування.
Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3, де:
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

 

1.1

міжнародних олімпіад

 

 

– І місце

10

 

– II місце

8

 

– III місце

6

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад

 

 

– І місце

1

 

– II місце

0,75

 

– III місце

0,50

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

4

 

– II місце

3

 

– III місце

2

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

1,5

 

– II місце

1,25

 

– III місце

1

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)

 

 

– міжнародній

1,5

 

– всеукраїнській

1

 

– регіональній

0,5

 

– університетській

0,25

3.

Публікації

 

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

1.     стаття у Науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

2.     публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

3.     додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (освітньо-професійній програмі). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

Особливі умови

Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НаУОА (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура i мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»), 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):