Документи та строки прийому

Магістр

  Документи для вступу:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування;
 • результати вступного іспиту з іноземної мови, фахового випробування та додаткового вступного випробування (для вступників здобутих ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю).

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

031 «Релігієзнавство»

032 «Історія та археологія»

034 «Культурологія»

035.01 «Українська мова і література»

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

051 «Економіка»

052 «Політологія»

053 «Психологія»

061 «Журналістика»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

за денною та заочною формами здобуття освіти:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 06 травня до 18:00 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 06 травня до 29 травня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 3 01 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 05 липня до 22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) з 17 червня до 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту* 01 липня
Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит з 05 липня до 26 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 10 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням до 12:00 11 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада

* додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіт

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності).
  Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати фахового вступного випробування.
Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3, де:
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).

081 «Право»

за денною та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників з 06 травня до 18:00 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 06 травня до 29 травня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 3 01 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 05 липня до 22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) з 17 червня до 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту* 01 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування** 03 липня
Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування з 05 липня до 26 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 10 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням до 12:00 11 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада

* додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

** додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до законодавства.

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права;
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

 

1.1

міжнародних олімпіад

 

 

– І місце

10

 

– II місце

8

 

– III місце

6

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад

 

 

– І місце

1

 

– II місце

0,75

 

– III місце

0,50

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

4

 

– II місце

3

 

– III місце

2

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

1,5

 

– II місце

1,25

 

– III місце

1

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)

 

 

– міжнародній

1,5

 

– всеукраїнській

1

 

– регіональній

0,5

 

– університетській

0,25

3.

Публікації

 

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

1.     стаття у Науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

2.     публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

3.     додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (освітньо-професійній програмі). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

Особливі умови

Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НаУОА (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура i мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»), 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):