Спеціальності

Магістр

Гуманітарний факультет

Назва ОПП

“Журналістика”

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

06 Журналістика

061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Сформувати спроможності випускника до ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності в медіапросторі України і світу, до виконання науково-теоретичних, професійно-прикладних завдань у галузі соціальних комунікацій, а також навчально-педагогічної роботи в закладах вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Об'єкт вивчення – управління соціально-комунікативною діяльністю підприємства, організації, установи із застосуванням засобів медіакомунікацій;

Цілі навчання – володіння загальнокультурними та професійними компетентностями в галузі соціальних комунікацій, що містять такі складники, як: розроблення концепції діяльності управління соціально-комунікативними процесами в бізнес-середовищі, застосування медіатехнологій для реалізації зовнішніх і внутрішніх зв’язків організації, налагодження комунікації з громадськістю, представлення інтересів організації на національному або міжнародному рівнях.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, етичні та професійні принципи маркетингових і соціальних комунікацій, використовувані для реалізації внутрішніх і зовнішніх зв’язків організації засобами соціальних комунікацій; Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, комунікаційні процеси.

Програмні результати навчання

ПРН 01. Аналізувати й узагальнювати результати досліджень і робити висновки про закономірності.

ПРН 02. Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову інформаційну акцію.

ПРН 03. Планувати дослідження в галузі соціальних комунікацій на замовлення.

ПРН 04. Писати рецензію на наукову статтю та/або інноваційний проект.

ПРН 05. Використовувати іноземні мови в популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи.

ПРН 06. Робити висновки про результативність досліджень.

ПРН 07. Планувати час на проведення досліджень чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 08. Висвітлювати проблемні питання в діяльності сучасних медіаорганізацій.

ПРН 09. Демонструвати здатність знаходити замовників на проведення дослідження чи розроблення інноваційних проектів.

ПРН 10. Застосовувати спеціалізовані концептуальні новітні знання з соціальних комунікацій під час планування наукової роботи чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 11. Оцінювати проблемні питання професійної діяльності, застосовуючи знання з різних предметних галузей.

ПРН 12. Шукати необхідні знання для планування наукової роботи.

ПРН 13. Опитувати аудиторію для планованого наукового дослідження.

ПРН 14. Писати наукову статтю за результатами дослідження.

ПРН 15. Робити висновки про незавершеність дослідження й застосування нових підходів.

ПРН 16. Писати звіт про роботу медійного колективу з викладенням пропозицій щодо поліпшення професійної діяльності.

ПРН 17. Робити самоаналіз у вигляді звіту про свою наукову та/або впроваджувальну діяльність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: соціокомунікаційне наукове спілкування англійською мовою, соціологія громадської думки, медіалінгвістика, методика викладання: методика викладання журналістики у вищій школі, теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, методологія досліджень соціальних комунікацій, методика викладання: методика та організація наукових досліджень, наукова й освітня журналістика в Україні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:інформаційна політика України, сучасні моделі вітчизняних ЗМК, теорія міжнародної масової комунікації, медіасистеми світу, соціальні мережі, блогінг, рекламні комунікації, сучасні стандарти видавничої справи, комунікативістика, медіакультура, авторська журналістика, актуальні проблеми сучасної журналістики.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, асистентська практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (методологія досліджень соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій), кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Сформувати спроможності випускника до ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності в медіапросторі України і світу, до виконання науково-теоретичних, професійно-прикладних завдань у галузі соціальних комунікацій, а також навчально-педагогічної роботи в закладах вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Об'єкт вивчення – управління соціально-комунікативною діяльністю підприємства, організації, установи із застосуванням засобів медіакомунікацій;

Цілі навчання – володіння загальнокультурними та професійними компетентностями в галузі соціальних комунікацій, що містять такі складники, як: розроблення концепції діяльності управління соціально-комунікативними процесами в бізнес-середовищі, застосування медіатехнологій для реалізації зовнішніх і внутрішніх зв’язків організації, налагодження комунікації з громадськістю, представлення інтересів організації на національному або міжнародному рівнях.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, етичні та професійні принципи маркетингових і соціальних комунікацій, використовувані для реалізації внутрішніх і зовнішніх зв’язків організації засобами соціальних комунікацій; Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, комунікаційні процеси.

Програмні результати навчання

ПРН 01. Аналізувати й узагальнювати результати досліджень і робити висновки про закономірності.

ПРН 02. Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову інформаційну акцію.

ПРН 03. Планувати дослідження в галузі соціальних комунікацій на замовлення.

ПРН 04. Писати рецензію на наукову статтю та/або інноваційний проект.

ПРН 05. Використовувати іноземні мови в популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи.

ПРН 06. Робити висновки про результативність досліджень.

ПРН 07. Планувати час на проведення досліджень чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 08. Висвітлювати проблемні питання в діяльності сучасних медіаорганізацій.

ПРН 09. Демонструвати здатність знаходити замовників на проведення дослідження чи розроблення інноваційних проектів.

ПРН 10. Застосовувати спеціалізовані концептуальні новітні знання з соціальних комунікацій під час планування наукової роботи чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 11. Оцінювати проблемні питання професійної діяльності, застосовуючи знання з різних предметних галузей.

ПРН 12. Шукати необхідні знання для планування наукової роботи.

ПРН 13. Опитувати аудиторію для планованого наукового дослідження.

ПРН 14. Писати наукову статтю за результатами дослідження.

ПРН 15. Робити висновки про незавершеність дослідження й застосування нових підходів.

ПРН 16. Писати звіт про роботу медійного колективу з викладенням пропозицій щодо поліпшення професійної діяльності.

ПРН 17. Робити самоаналіз у вигляді звіту про свою наукову та/або впроваджувальну діяльність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: соціокомунікаційне наукове спілкування англійською мовою, соціологія громадської думки, медіалінгвістика, методика викладання: методика викладання журналістики у вищій школі, теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, методологія досліджень соціальних комунікацій, методика викладання: методика та організація наукових досліджень, наукова й освітня журналістика в Україні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:інформаційна політика України, сучасні моделі вітчизняних ЗМК, теорія міжнародної масової комунікації, медіасистеми світу, соціальні мережі, блогінг, рекламні комунікації, сучасні стандарти видавничої справи, комунікативістика, медіакультура, авторська журналістика, актуальні проблеми сучасної журналістики.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, асистентська практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (методологія досліджень соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій), кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

Культурологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх в практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки отриманій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності, вмінням розробки технологій навчання.

Орієнтація освітньої програми


Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український та світовий контекст

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія 

Спеціальна – теорія культури, кіберкультура.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, кіберкультура, українська культура.

Програмні результати навчання

ПР1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від Античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, типології національних культур, організації людської поведінки.

ПР2. Володіти фундаментальним знанням з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних та міжкультурних викликів як у сфері кібертехнологічних феноменів.

ПР3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичну складову для подальшої діяльності.

ПР4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління та прийняття рішень в умовах розмаїття культур з метою запобігання міжкультурних конфліктів.

ПР5. Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури для ефективної інтеграції в світовий контекст.

ПР6. Володіти основами знань з теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.  

ПР7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні.

ПР8. Володіння українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кіберкультурних процесів сучасності.

Форма навчання

Денна, заочна, умови вступу

Термін навчання

2017-2021

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 203 кредитів;

- вибіркові компоненти – 19 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Обов’язкові навчальні дисципліни 

1.1.Цикл загальної підготовки

Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, Національна безпека України.

1.2. Цикл професійної підготовки

Англійська мова 2, Організація навчальної та наукової роботи студентів, Методологія гуманітарного пізнання, Філософія, Ф.Модуль 1. Історія філософії, Ф.Модуль 2. Етика, Ф.Модуль 3. Естетика, Ф.Модуль 4. Історія філософії України, Ф.Модуль 5. Філософія культури, Історія релігії, Давня культура, Основи гендеру, Історія українського мистецтва, Антропологічні студії, Історія української культури, ІУК.Модуль 1. Культура східних слов’ян (докняжа доба), ІУК.Модуль 2. Культура Київської Русі, ІУК.Модуль 3. Культура України XIV др.пол. XVIII ст., ІУК.Модуль 4. Культура України перш.пол. XIX XXI ст. , Історія світової культури, ІСК.Модуль 1. Теорія та історія мистецтва, ІСК.Модуль 2. Культура Античності, ІСК.Модуль 3. Культура Західноєвропейського Середньовіччя, ІСК.Модуль 4. Культура народів Сходу, ІСК.Модуль 5. Культура Відродження, ІСК.Модуль 6. Культура Європи Нового Часу , Традиційна культура українців, ТКУ.Модуль 1. Народообрядовий комплекс, ТКУ.Модуль 2. Народна художня творчість, Теорія культури, ТК.Модуль 1. Вступ до теорії культури, ТК.Модуль 2. Теоретичний аналіз культури, ТК.Модуль 3. Масова культура, ТК.Модуль 4. Міфологія, ТК.Модуль 5. Social and cultural theory, Культура української діаспори, Риторика, Менеджмент в культурній сфері, Сучасне мистецтво, Українська етнологія, Методика викладання культурологічних дисциплін, Курсова робота.

2.Вибіркові навчальні дисципліни

2.1.Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Основи інформатики та обчислювальної техніки,Етика та філософія діалогу.

Вибірковий блок Кіберкультура

Соціокультурний розвиток людства, Комп’ютерна графіка та проектування, Медіакультура, Філософія віртуальності, Відеогра: критична теорія геймплею сучасності, Філософія у поуках себе, Кіберантропологія, Кіберкультура.

Вибірковий блок Теорія культури

Ментальність і культура, Канон тіла в культурі, Екологія культури, Урбаністика, Сучасна культура Заходу, Загальна етнологія, Соціокультурний розвиток людства, History of cinema.

Практична підготовка:

Практика (ознайомча) музейна, практика (дослідницька), фольклорно-етнографічна, практика (соціокультурна), практика педагогічна (шкільна).

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (теорія культури, антополічні студії, історія української культури, історія світової культури, традиційна культура українців).Назва ОПП

Культурологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх в практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки отриманій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності, вмінням розробки технологій навчання, ведення бізнесу в умовах культурного розмаїття з метою запобігання культурних конфліктів. 

Орієнтація освітньої програми


 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

 

Програмні результати навчання

Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію про культуру з метою розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, корпорацій, установ під час здійснення професійної діяльності.

Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Визначати особливості та оцінювати впливи культурного середовища, функціонування культурних установ і організацій, органів публічної влади, встановлювати зв’язок між їх діяльністю в залежності від рівнів управління.

Розробляти заходи щодо впорядковування процесу набору, відбору, просування та стимулювання персоналу організацій  під час здійснення професійної діяльності у сфері культури.

Готувати критичні рецензії, статті та огляди, що стосуються різноманітних питань культури.

Проектувати проекти та моделі в сфері кіберкультури, зважаючи на сучасні віртуальні технології, ігровий дизайн, геймплей, соціокультурні традиції.

Форма навчання

Денна, заочна, умови вступу

Термін навчання

2016-2020

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 162 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредитів;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Обов’язкові навчальні дисципліни 

1.1.Цикл загальної підготовки

Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням

1.2. Цикл професійної підготовки

Організація навчальної та наукової роботи студентів, Методологія гуманітарного пізнання,Ф.Модуль 1. Історія філософії, Ф. Модуль 2. Етика, Ф. Модуль 3. Естетика, Ф. Модуль 4. Філософська пропедевтика, Ф. Модуль 5. Історія філософії України, Ф. Модуль 6. Філософія культури, Ф. Модуль 7. Етика та філософія діалогу, Основи гендеру, Психологія та педагогіка, Історія українського мистецтва, Антропологічні студії, ІУК. Модуль 1. Культура східних слов'ян (докняжа доба), ІУК. Модуль 2. Культура Київської Русі, ІУК. Модуль 4. Культура України XIV- др.пол. XVIII ст., ІУК. Модуль 5. Культура України кінця XVIII- поч. XX ст., ІУК. Модуль 6. Культура України др. пол. ХХпоч. ХХІ ст., Історія світової культури

ІСК. Модуль 1. Давня культура, ІСК. Модуль 2. Теорія та історія мистецтва, ІСК. Модуль 3. Культура Античності, ІСК. Модуль 4. Культура Західноєвропейського Середньовіччя, ІСК. Модуль 6. Культура народів Сходу, ІСК. Модуль 7. Культура Відродження, ІСК. Модуль 8.  History of cinema, ІСК. Модуль 9. Культура Європи Нового часу, ТКУ. Модуль 1. Народно обрядовий комплекс, ТКУ. Модуль 2. Українська народна художня творчість, ТК. Модуль 1. Вступ до теорії культури, ТК. Модуль 2. Теоретичний аналіз культури, ТК. Модуль 3. Масова культура, ТК. Модуль 4. Міфологія, ТК. Модуль 5. Social and cultural theory, Т.К. Модуль 6. Канон тіла в культурі, Риторика, Політико-правові студії, Сучасне мистецтво, Українська етнологія,Методика викладання культурологічних дисциплін, Менеджмент в культурі 

2.Вибіркові навчальні дисципліни

2.1.Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Острозька академія як явище культури, Історія релігії, Історія музичного мистецтва , Основи ділового етикету

Логіка, Практика ознайомча (музейна), Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна, ІУК. Модуль 3. Культура української діаспори

1.Цикл професійної підготовки

Екологія культури, Символіка християнської культури, Відеогра: критична теорія геймплею сучасності, Технологія дозвілля, Основи соціологічних досліджень, Економіка і культура, Культура дозвілля, Теорія моди, Арабо-мусульманська культура, Медіакультура, Місто як світ, Соціокультурологія, Культура повсякдення, Європа як культурний феномен, Ф. Модуль 8. Філософія в пошуках себе, Ф. Модуль 9. Філософія літератури, ІСК. Модуль 10. Сучасна культура Заходу

Практична підготовка:

Практика (соціокультурна), Практика педагогічна (шкільна), Кваліфікаційна робота 

Підсумкова атестація:Комплексний кваліфікаційний екзамен, Кваліфікаційна робота

 

 

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

03 Гуманітарні науки

034 «Культурологія»

Мета освітньо-професійної програми

Поглиблений розвиток у студентів знань, умінь та навичок аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності; володіння технологіями кібертехнологіями компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український та світовий контекст.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері теоретичного аналізу культурних процесів, культурного менеджменту, сфері кіберкультури та викладання культурологічних дисциплін в усіх рівнях навчальних закладів. Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія культури, культурний менеджмент, кіберкультура, сучасна культура, постмодерна культура.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати інтелектуальну гнучкість у формулюванні дослідницьких або практичних проблем, а також генерувати оригінальні варіанти (аналітичні, інструментальні) їх вирішення.

 

ПРН 2. Аналізувати джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати та синтезувати потрібну інформацію у відповідності до професійних задач.

 

ПРН 3 Знати специфіку формування соціальної свідомості та особливості реалізації культурних ідей, образів та смислів, зокрема за допомогою різноманітних знакових систем (вербальних, невербальних).

 

ПРН 4 Аналізувати реалізацію культурних прав та свобод людини, форми та механізми ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації.

 

ПРН 5 Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.

 

ПРН 6 Вести перемовини, організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.

 

ПРН 7 Аргументувати власну точку зору, а також вести дискусію з культурологічної проблематики у широких соціальних і дисциплінарних контекстах.

 

ПРН 8. Організовувати і планувати власну професійну діяльність, а також діяльність колективів різного професійного складу та організаційної приналежності (державних, громадських, комерційних) у сфері культури.

 

ПРН 9 Формувати корпоративні цінності, розв’язувати конфліктні ситуації, що виникають у професійній діяльності, дотримуючись правових та етичних норм, а також враховуючи ментальні та культурні особливостей колективу (організації).

 

ПРН 10 Здійснювати експертну оцінку продуктів творчості, соціальної ефективності культурних інститутів, практик та відносин, продукувати ідеї щодо забезпечення креативної діяльності та потреб соціокультурного середовища.

 

ПРН 11 Виявляти чинники соціокультурної динаміки, зокрема культурних інновацій, умови культурного відтворення та оцінювати ризики культурної деструкції.

 

ПРН 12 Викладати навчальні дисципліни культурологічного спрямування та організовувати різноманітні форми позанавчальної діяльності у вищих навчальних закладах.

 

ПРН 13. Здійснювати критичний відбір знакових систем (вербальних та невербальних) та соціальних технологій у відповідності до характеру культурної проблеми, що підлягає розв’язанню.

 

ПРН 14.Розробляти (самостійно, або у складі групи) та координувати діяльність з розробки культурних (освітніх, просвітницьких, мистецьких) проектів, а також здійснювати управління процесом їх реалізації.

 

ПРН 15. Застосовувати засоби стратегічного планування, розробляти культурологічні моделі забезпечення цілісності та модернізації національного культурного простору та його регіонів у відповідності до стратегії культурної політики.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Культурологія», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Сучасні теорії культури, університетські студії, конфлікт в культурологічному вимірі, культурна антропологія, міжкультурна комунікація, європейські студії, методологічний практикум, вступ до феноменології, структуралізм, герменевтика, соціологія культури, постмодерна ситуація в культурі, педагогіка вищої школи.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Вибіркові компоненти ОП Кіберкультура. Соціокультурологія, відеогра: критична теорія культурного геймплею сучасності, нові медіа, філософія літератури, кіберкультура.

Вибіркові компоненти ОП Теорія культури. Методологія гуманітарного пізнання, філософія в пошуках себе, філософія літератури, міська культура, гуманітарна експертиза.

Вибіркові компоненти ОП культурологія і метатеатр. Техніка та методологія акторської творчості в ігровому театрі, театр як соціокультурний феномен, режисура ігрової вистави, перформативні студії, ігрові взаємодії з драматичним текстом, сучасні комунікативні технології, гра з простором і часом в сценічному рішенні вистави,театральна педагогіка: акторські тренінги.

Практична підготовка:

Науково-дослідна практика, педагогічна практика (у ВНЗ), кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація:

Захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.01 Філологія. Українська мова та література

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентнісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, створювати обґрунтовані науково-дослідницькі компетенції із застосуванням міждисциплінарних зв'язків.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично осмислювати різні напрями і школи в лінгвістиці і літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії та концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей і здатний інтегрувати набуті знання в професійну діяльність.

 

ПРН 2. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

 

ПРН 3. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтегрувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних та новітніх методологічних принципів.

 

ПРН 4. Знати методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти, творчо й практично використовувати їх у професійній діяльності.

 

ПРН 5. Розуміти особливості створення художніх творів різних літературних родів, технологію їхнього наукового редагування та перекладу.

 

ПРН 6. Безоганно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, сформовану мовну й мовленнєву компетенції вільно застосовувати в науково-дослідний діяльності.

 

ПРН 7. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

 

ПРН 8. Аналізувати й порівнювати складні мовно-літературні явища та факти, інтегрувати знання з інших галузей, використовувати міжпредметні зв’язки в системі наукової аргументації та доказів.

 

ПРН 9. Організовувати освітній процес у вищих навчальних закладах, утілювати інноваційні підходи до викладання філологічних дисциплін, використовувати оптимальні прийоми для застосування знань.

 

ПРН 10. Створювати різножанрові тексти, редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, зважаючи на їхню наукову цінність і стилістичні особливості.

 

ПРН 11. Планувати, організовувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності; застосовувати сучасні методики та технології для успішного й ефективного провадження професійної діяльності.

 

ПРН 12. Демонструвати належний рівень володіння українською та іноземними мовами для реалізації письмої та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування, презентувати результати своїх досліджень державною та іноземними мовами.

 

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власний погляд на них як фахівця, так і широкому загалу, постійно вдосконалювати власну комунікативну компетентність.

 

ПРН 14. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність, розбудовувати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

 

ПРН 15. Об'єктивно оцінювати конкретні складні й непередбачувані ситуації, застосовувати новий підхід до прогнозування в галузі філології та соціальних сферах, дотичних до лінгвістики та літературознавства.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освітнього ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія», а також іншої спеціальності за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Основи компаративістики; Лінгвістична семантика в науково-дослідній парадигмі; Дослідницький підхід до вивчення українського правопису; Письменницький епістолярій; Теорія літератури; Літературна критика; Сучасна українська літературна мова; Сучасна українська література; Загальне мовознавство; Історія української мови; Методика викладання лінгвістичних дисциплін; Методика викладання літературознавчих.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Вибіркові навчальні дисципліни.

Практична підготовка:

Науково-дослідна практика; Науково-педагогічна практика в закладах вищої освіти; Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Українська мова та література

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Спеціалізація: 035.01 “Українська мова та література”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Повна вища освіта в галузі української філології .

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично осмислювати різні напрями і школи в лінгвістиці й літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії та концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей і інтегрувати набуті знання в професійну діяльність.

ПРН 2. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 3. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтегрувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних та новітніх методологічних принципів.

ПРН 4. Знати методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти, творчо й практично використовувати їх у професійній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення художніх творів різних літературних родів, технологію їхнього наукового редагування та перекладу.

ПРН 6. Бездоганно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, сформовану мовну й мовленнєву компетенції вільно застосовувати в науково-дослідний діяльності.

ПРН 7. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 8. Аналізувати й порівнювати складні мовно-літературні явища та факти, інтегрувати знання з інших галузей, використовувати міжпредметні зв’язки в системі наукової аргументації та доказів.

ПРН 9. Організовувати освітній процес у закладах вищої освіти, утілювати інноваційні підходи до викладання філологічних дисциплін, використовувати оптимальні прийоми для застосування знань.

ПРН 10. Створювати різножанрові тексти, редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, зважаючи на їхню наукову цінність і стилістичні особливості.

ПРН 11. Планувати, організовувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності; застосовувати сучасні методики та технології для успішного й ефективного провадження професійної діяльності.

ПРН 12. Демонструвати належний рівень володіння українською та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування, презентувати результати своїх досліджень державною та іноземними мовами.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власний погляд на них як фахівця, так і широкому загалу, постійно вдосконалювати власну комунікативну компетентність.

ПРН 14. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність, розбудовувати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 15. Ефективно оцінювати конкретні складні й непередбачувані ситуації, застосовувати нові підходи до прогнозування в галузі філології та соціальних сферах, дотичних до лінгвістики та літературознавства.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освітнього ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія», а також іншої спеціальності за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи компаративістики

Лінгвістична семантика в науково-дослідній парадигмі

Дослідницький підхід до вивчення українського правопису

Письменницький епістолярій

Теорія літератури

Літературна критика

Сучасна українська літературна мова

Сучасна українська література

Загальне мовознавство

Історія української мови

Методика викладання лінгвістичних дисциплін

Методика викладання літературознавчих дисциплін

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Українська індивідуально-авторська неологія і неографія

Корпусна лінгвістика

Мовно-літературне редагування

Основи комунікативної лінгвістики

Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві

Література нон-фікшн: проблеми сучасної наукової рецепції

Література висока, елітарна, кітч

Ділове (наукове) спілкування

Українська медіалінгвістика

Методологія дослідження міфопоетичного дискурсу в українській літературі

Українська мережева література

Практична підготовка:

ФНауково-дослідна практика

Науково-педагогічна практика в закладах вищої освіти

Кваліфікаційна робота

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови, історії української літератури, загального мовознавства, теорії літератури й захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

За спеціальністю 031 Релігієзнавство

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні завдання релігієзнавства та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування набутих знань теоретико-методологічних основ релігієзнавства, самостійного проведення польових досліджень, активної участі в індивідуальній та командній роботі.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов, а також якісне оновлення методології, змісту і технологій підготовки й виховання кваліфікованих фахівців на основі поєднання цілісного педагогічного процесу з науковими дослідженнями в галузі сучасного релігієзнавства, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності та особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаної з впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації. Водночас, передбачено формування духовно багатої, інтелектуально оснащеної, соціально відповідальної особистості, базоване на комплексній програмі модернізації української освіти, принципових філософсько-методологічних положеннях, що визначають стратегію розвитку релігієзнавчої освіти на початку ХХІ ст.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критичного осмислення традиційних і новітніх наукових концепцій.

ПРН 2. Виявляти знання основних форм і тенденцій сучасного релігієтворення, зокрема, виникнення нових релігійних віровчень, рухів та організацій.

ПРН 3. Демонструвати здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігійних конфесій, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу релігійних і політичних процесів.

ПРН 4. Уміти доносити до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, які навчаються, власні ідеї щодо вирішення проблем релігійного характеру в процесі професійної комунікації.

ПРН 5. Застосовувати на практиці основні категорії, поняття, терміни, класифікації релігієзнавства для аналізу релігійних процесів світу.

ПРН 6. Уміти розробляти пропозиції щодо вирішення стратегічних проблем релігійного характеру на міжнародному та національному рівнях.

ПРН 7. Демонструвати знання традиційних і новітніх релігієзнавчих концепцій.

ПРН 8. Уміти визначати специфіку онтологічного, гносеологічного й аксіологічного аспектів релігієзнавства.

ПРН 9. Демонструвати знання в царині тенденцій релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 10. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 11. Уміти використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з академічного релігієзнавства для роботи в державних установах, громадських і релігійних організаціях.

ПРН 12. Уміти розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 13. Демонструвати знання принципів науково-дослідної роботи в предметному полі релігієзнавства.

ПРН 14. Осмислювати доцільність застосування традиційних, інноваційних, інтерактивних форм і методів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування.

ПРН 15. Демонструвати володіння методикою викладання релігієзнавчих дисциплін.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1рік і 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Експертиза творів сакрального мистецтва, Сучасна релігійна філософія, Релігійна символіка, Релігія та суспільна комунікація, Вселенське православ’я, Практикум з релігійно-соціологічних досліджень, Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я, Англійська мова (мова професійного спрямування), Педагогіка і психологія вищої школи.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: 

Біблійна герменевтика, Буддологія, Релігія у постсекулярну епоху,Релігія в сучасній системі міжнародних відносин:теоретичний і парктичний аспект, Символіка сакрального мистецтва як складова християнської культури, Релігійний туризм: менеджмент та маркетинг. 

Практична підготовка:

Педагогічна практика(у ЗВО), Кваліфікаційна робота,  науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

За спеціальністю 031 Релігієзнавство

Галузь знань 03 – "гуманітарні науки"

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні завдання релігієзнавства та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування набутих знань теоретико-методологічних основ релігієзнавства, самостійного проведення польових досліджень, активної участі в індивідуальній та командній роботі.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов, а також якісне оновлення методології, змісту і технологій підготовки й виховання кваліфікованих фахівців на основі поєднання цілісного педагогічного процесу з науковими дослідженнями в галузі сучасного релігієзнавства, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності та особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаної з впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації. Водночас, передбачено формування духовно багатої, інтелектуально оснащеної, соціально відповідальної особистості, базоване на комплексній програмі модернізації української освіти, принципових філософсько-методологічних положеннях, що визначають стратегію розвитку релігієзнавчої освіти на початку ХХІ ст.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критичного осмислення традиційних і новітніх наукових концепцій.

ПРН 2. Виявляти знання основних форм і тенденцій сучасного релігієтворення, зокрема, виникнення нових релігійних віровчень, рухів та організацій.

ПРН 3. Демонструвати здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігійних конфесій, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу релігійних і політичних процесів.

ПРН 4. Уміти доносити до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, які навчаються, власні ідеї щодо вирішення проблем релігійного характеру в процесі професійної комунікації.

ПРН 5. Застосовувати на практиці основні категорії, поняття, терміни, класифікації релігієзнавства для аналізу релігійних процесів світу.

ПРН 6. Уміти розробляти пропозиції щодо вирішення стратегічних проблем релігійного характеру на міжнародному та національному рівнях.

ПРН 7. Демонструвати знання традиційних і новітніх релігієзнавчих концепцій.

ПРН 8. Уміти визначати специфіку онтологічного, гносеологічного й аксіологічного аспектів релігієзнавства.

ПРН 9. Демонструвати знання в царині тенденцій релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 10. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 11. Уміти використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з академічного релігієзнавства для роботи в державних установах, громадських і релігійних організаціях.

ПРН 12. Уміти розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 13. Демонструвати знання принципів науково-дослідної роботи в предметному полі релігієзнавства.

ПРН 14. Осмислювати доцільність застосування традиційних, інноваційних, інтерактивних форм і методів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування.

ПРН 15. Демонструвати володіння методикою викладання релігієзнавчих дисциплін.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1рік і 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 27 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Експертиза творів сакрального мистецтва

Сучасна релігійна філософія

Релігійна символіка

Релігія та суспільна комунікація

Вселенське православ’я

Практикум з релігійно-соціологічних досліджень

Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я

Англійська мова (мова професійного спрямування)

Педагогіка і психологія вищої школи

Практична підготовка:

Педагогічна практика

Кваліфікаційна робота

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи.

Факультет романо-германських мов

Назва ОПП

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності), кваліфікація

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Кваліфікація: філолог, викладач англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з англійської філології. Вона покликана розвивати навички спілкування англійською мовою та двома іншими іноземними мовами, поглибити знання з основ лінгвістики та літературознавства, перекладу, культури та літератури англомовних країн, а також вдосконалення навичок проведення наукових досліджень. Програма передбачає вибір поглибленого вивчення різних прикладних аспектів лінгвістики, який включає в себе напрямки мовного менеджменту туристичної та готельної індустрії, методики навчання іноземних мов, менеджменту перекладацьких процесів, а також технологій мовного впливу.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами україномовних, англомовних, німецькомовних/франкомовних текстів (створення, інтерпретація, експертиза, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження з германської філології.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти у спеціальності германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 54 кредит без практичної підготовки;

- вибіркові компоненти – 18 кредитів без практичної підготовки;

- з них практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Методика викладання дисциплін за фахом ; Методологія і організація лінгвістичних; Лінгвоісторіографія; Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення; Англійська мова для академічних цілей; Друга іноземна мова (німецька, французька); Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн; Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства; Когнітивна лінгвістика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Блок дисциплін за вибором: Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Бізнес-комунікація; Діловодство в готельній індустрії; Сучасні інформаційні технології.

Блок дисциплін за вибором: Освітній менеджмент

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Основи професійної комунікації; Сучасні методики викладання іноземних мов; Комп'ютерні інформаційні технології в освіті.

Блок дисциплін за вибором: Менеджмент перекладацьких процесів

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Нормативне редагування перекладу; Комп'ютерні системи автоматизованого перекладу (САТ інструментарій); Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Блок дисциплін за вибором: Технології мовного впливу

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Основи прикладної лінгвістики; Психолінгвістика; Прагмалінгвістика.

Практична підготовка: асистентська практика, виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма Language Mediation and TESOL

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності), кваліфікація

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Кваліфікація: філолог, викладач англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач.

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на те, щоб студенти отримали ґрунтовні знання та навички зі сфери мовної медіації – процесу передачі, тлумачення мовних явищ, а також, посередництва у міжкультурному спілкуванні. Програма включає розвиток навичок комунікації англійською та іншою іноземною мовою, викладання цих мов (TESOL), основ лінгвістики та літературознавства, перекладу, вивчення культури та літератури англомовних країн, а також навички проведення наукових досліджень. Програма передбачає вибір поглибленого вивчення різних прикладних аспектів лінгвістики, який включає в себе напрямки мовного менеджменту туристичної та готельної індустрії, методики навчання іноземних мов, менеджменту перекладацьких процесів, а також технологій мовного впливу.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, експертиза, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення посередництва у сферах мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження з германської філології.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти у спеціальності германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 51 кредит без практичної підготовки;

- вибіркові компоненти – 18 кредитів без практичної підготовки;

- з них практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Методика викладання дисциплін за фахом; Методологія і організація лінгвістичних досліджень; Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення; Англійська мова для академічних цілей; Друга іноземна мова (німецька, французька); Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн; Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства; Мовна медіація.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Блок дисциплін за вибором: Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька; Бізнес-комунікація; Діловодство в готельній індустрії; Сучасні інформаційні технології.

Блок дисциплін за вибором: Освітній менеджмент

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Основи професійної комунікації; Сучасні методики викладання іноземних мов; Комп'ютерні інформаційні технології в освіті.

Блок дисциплін за вибором: Менеджмент перекладацьких процесів

Спецкурс з англійської мови; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька);Спецкурс з третьої іноземної мови (німецька/ французька/іспанська/ польська); Нормативне редагування перекладу; Комп'ютерні системи автоматизованого перекладу (САТ інструментарій); Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Блок дисциплін за вибором: Технології мовного впливу

Спецкурс з англійської; Спецкурс з другої іноземної мови (французька/ німецька); Основи прикладної лінгвістики; Психолінгвістика; Прагмалінгвістика.

Практична підготовка:

Асистентська практика: розвиває у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови у ВНЗ на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання у ВНЗ, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх викладачів з методики викладання іноземної мови з практичною діяльністю навчання студентів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Виробнича практика: передбачає формування у студентів на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота.

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-професійної програми

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, східних студій, прикладної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

 

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

 

ПРН 3. Застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 

ПРН 4. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 

ПРН 5. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

 

ПРН 6. Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

 

ПРН 7. Проводити дослідження на сучасному професійному рівні.

 

ПРН 8. Постійно вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями.

 

ПРН 9. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

 

ПРН 10. Генерувати нові ідеї (креативність).

 

ПРН 11. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи розв’язання професійних теоретичних та практичних проблем.

 

ПРН 12. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

 

ПРН 13. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

 

ПРН 14. Фундаментальні знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

 

ПРН 15. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

 

ПРН 16. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

 

ПРН 17. Комплексне знання щодо принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

 

ПРН 18. Застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

 

ПРН 19. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

 

ПРН 20. Розвинуто використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

 

ПРН 21. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу.

 

ПРН 22. Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

 

ПРН 23. Професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік і 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність першого рівня вищої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: методика науково-дослідної роботи, педагогіка та психологія вищої школи, методологія країнознавчих досліджень, історія Центрально-Східної Європи кін. ХХ ст - поч. ХХІ ст., польська мова (за професійним спрямуванням).

Вибіркові навчальні дисципліни - 24 кредити.

Практична підготовка: асистентська практика, науково-дослідна практика, кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка магістра з психології, які володіють додатковими компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності та викладання у вищому навчальному закладі.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма магістра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Повна вища освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПР1: інтегрувати та системазувати набуті у процесі професійного навчання знання про закономірності та особливості розвитку та функціонування психіки; ПР2: аналізувати, порівнювати професійно-важливу інформацію та добирати науково-обгрунтовані релевантні джерела для роботи;

 

ПР3: планувати, організовувати та здійснювати практичну психологічну діяльність (тренінгову, консультаційну, психодіагностичну, корекційну, просвітницьку) з використанням науково-верифікованих методів та технік;

 

ПР3: вміти вирішувати психологічні проблеми, повязані з організацією та управлінням людськими ресурсами, зі супроводом групових та робочих процесів, поведінкою фахівців;

 

ПР4: проводити наукове дослідження, рефлексувати, критично оцінювати одержані результати та генерувати нові ідеї для оптимізації прикладної професійної діяльності;

 

ПР5: володіти навичками викладання, забезпечувати умови для ефективного навчання і розвитку всіх суб'єктів у навчальній діяльності;

 

ПР6: вміти застосовувати іноземну мову як засіб професійної комунікації;

 

ПР7: реалізовувати настанови гуманності на основі норм професійної етики та загально-людських цінностей, відповідально ставитисяя до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

 

ПР8: планувати та здійснювати наукові комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення психологічного благополуччя різних груп населення.

 

ПР9:володіти навичками організації психореабілітаційного процесу, сприяння, відновлення, підтримки та підвищення позитивного функціонування особистості. ПР10: впроваджувати методи і технології інноваційного практикування та управління в системі освіти.

 

ПР11: вміти використовувати знання різноманітних методів роботи із запитами осіб різних вікових категорій.

 

ПР12: оцінювати, планувати та впроваджувати ефективний менеджмент організації та уміння здійснювати поточну оцінку, визначати умови практичної реалізації завдань, вміння планувати, організовувати і результативно здійснювати професійну діяльність.

 

ПР13: застосовувати знання основних видів і технологічних підходів до планування власної професійної діяльності та самостійно контролювати результативність професійної діяльності, удосконалювати систему самоорганізації.

 

ПР14: реалізовувати основні правила та норми психологічної діяльності та особливостей виробничого процесу для підвищення ефективності професійної діяльності персоналу в тій чи іншій організації.

 

ПР15: володіти навичками надання екстреної психологічної допомоги при психоемоційному стресі, життєвих кризах, а також розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Диплом бакалавра одиничний, 240 кредитів ЄКТС.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 51 кредит;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Герменевтична філософія психології; Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою); Англійська мова (поглиблений курс); Психологія культурних відмінностей (англійською мовою); Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності; Психологічні аспекти управління організацією; Теоретико-методологічні проблеми психології; Психологія мислення; Методи комп'ютерного аналізу даних в психології; Методика та організація наукових досліджень у галузі психології; Прикладна психолінгвістика; Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи; Психологія професійної "Я-концепції"; Педагогічна практика (асистентська); Науково-дослідна практика.

Вибіркові навчальні дисципліни - 24 кредити.

Практична підготовка: Педагогічна практика (асистентська); Науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамен.

 

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють системними та інноваційними знаннями, уміннями їх практичного застосування, здатні легко адаптуватися до нових професій, самостійно проводити науково-дослідницьку діяльність в інформаційній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення діяльності в галузі культури і мистецтва. Поглибити здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації рідною та іноземними мовами.

Інтеграція фахової підготовки в галузі інформаційної справи та документних ресурсів з інноваційною, науково-дослідницькою, пошуковою аналітичною діяльністю.

Поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.

Науково-дослідна, асистентська практики.

Загальний перелік професій: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може обіймати такі посади (відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»): 1229.7. Завідувач архівосховища; 1233. Керівники підрозділів маркетингу; 1234. Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; 1238. Керівники проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 1473. Менеджери (управителі) у сфері надання інформації; 1474. Менеджери із комунікаційних технологій; 1475.4. Менеджери (управителі) із зв’язків з громадськістю; 1477.1. Менеджери (управителі) із зв’язків з громадськістю; 1477.1. Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу; 2433.2. Професіонали в галузі інформації та інформаційної аналітики; 3121. Фахівець з інформаційних комунікацій; 3423. Менеджер з персоналу (HR-менеджер); 3435. Організатори діловодства; 3436.1. Помічник керівника підприємства (установи, організації).

Програмні результати навчання

ПРН 01. Формування стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

 

ПРН 02. Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах.

 

ПРН 03. Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ.

 

ПРН 04. Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

 

ПРН 05. Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управління інформації.

 

ПРН 06. Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів.

 

ПРН 07. Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційної діяльності.

 

ПРН 08. Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги.

 

ПРН 09. Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг.

 

ПРН 10. Використовувати прикладні соцікомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

 

ПРН 11. Застосовувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери, знати наукові парадигми дослідження медіа-культури і масової комунікації, соціальну природу масових комунікацій, основні етапи розвитку ЗМК та статус мас-медіа, спектр якісних та кількісних методів аналізу документальної інформації.

 

ПРН 12. Застосовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи.

 

ПРН 13. Володіти прийомами та методами впливу на формування національної інформаційної політики в умовах глобалізації, визначати чинники взаємовпливу у міжнародних інформаційних відносинах, проводити аналіз концепцій міжнародної інформаційної політики, формувати аналітичні висновки для прийняття рішень на основі прикладних інформаційних досліджень.

 

ПРН 14. Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.

 

ПРН 15. Здійснювати стратегічний аналіз управління інформаціно-комунікаційними процесами, використовувати методи планування та реалізації для забезпечення процесів комунікації.

 

ПРН 16. Застосовувати різноманітні методи аналізу засобів масових комунікацій, розробляти та використовувати програму контент-аналітичного дослідження.

 

ПРН 17. Уміти виявляти інформаційні загрози, вирізняти методи пропагандистської кампанії, формувати ефективні контрпропагандистські заходи.

 

ПРН 18. Уміти застосовувати спеціальні методи наукових досліджень у сфері соціальних та інформаційних комунікацій, інтерпретувати результати наукових досліджень та правильно оформлювати результати наукових досліджень та розвідок.

 

ПРН 19. Спілкуватися іноземними як усно, так і письмово, читати фахову наукову літературу англійською, здійснювати наукову комунікацію англійською мовою.

 

ПРН 20. Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку документів.

 

ПРН 21. Уміти обирати режим та методи візуалізації даних, застосовувати фреймворк для ефективного їх показу.

 

ПРН 22. Вирізняти роль інформаційного аналітика на підприємстві, аналізувати стан та проблеми функціонування інформаційних установ та організацій, будувати бізнес-моделі розвитку підприємств.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули перший рівень вищої освіти (бакалаврський).

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Наукове спілкування англійською мовою; Міжнародна інформація та комунікація; Методологія науково-дослідної роботи у сфері соціальних комунікацій; Аналіз та візуалізація відкритих даних; Інформаційна політика в умовах глобалізації; Психологія та педагогіка вищої школи; Сталий розвиток суспільства; Інтегровані маркетингові комунікації в інформаційній діяльності; Стратегічне управління інформаційно-комунікаційними процесами; Практикум: спічрайтинг та копірайтинг.

Вибіркові навчальні дисципліни - 24 кредити.

Практична підготовка:

Науково-дослідна практика; Асистентська практика; Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація:

Кваліфікаційна робота – захист.

Факультет міжнародних відносин

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір професіонала ступеня магістра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє поглибленими знаннями та практичними уміннями і навичками для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідницьких інституціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин з фокусом в рамках освітньої програми на вивченні зовнішньої політики, світової політики, національної та міжнародної безпеки і професійному використанні іноземних мов у фаховій діяльності.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, світова політика,зовнішньополітична стратегія, міжнародні системи, європейська політика.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.

2. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародні відносини.

3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

4. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.

5. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах. 6. Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.

7. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.

8. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.

9. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики.

12. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

14. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.

15. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.

16. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

17. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітництва та дипломатії.

18. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики.

19. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

20. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

21. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин.

22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

23. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

24. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання правил прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: методика викладання у вищій школі, теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин), міжнародні системи та глобальний розвиток, актуальні проблеми зовнішньої політики і міжнародних відносин, міжнародна та європейська безпека, практикум перекладу, національна безпека України, аналіз та прогнозування зовнішньої політики, актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході, актуальні проблеми європейської інтеграції.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: закордонне українство, асиметричні загрози, тероризм і антитероризм у сучасній системі міжнародних відносин, зовнішньополітичні стратегії та доктрини, Європейська політика сусідства та Україна, європейська політика України, англійська мова дипломатичних документів.

Практична підготовка: педагогічна (асистентська) практика, науково-виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота, кваліфікаційний екзамен з практики перекладу.

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір професіонала ступеня магістра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє поглибленими знаннями та практичними уміннями й навичками для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин і зовнішньої політики держав, ефективної роботи в царинах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідницьких інституціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, сфокусована на вивченні зовнішньої політики, світової політики, національної та міжнародної безпеки і професійному використанні іноземних мов у фаховій діяльності.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, світова політика,зовнішньополітична стратегія, міжнародні системи, європейська політика.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати фундаментальні знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, джерел і напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики.

2. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародні відносини.

3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій і методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

4. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів і механізмів гарантування безпеки в міжнародному просторі та зовнішній політиці держав.

5. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав і міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах.

6. Збирати, обробляти й аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.

7. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобального розвитку.

8. Оцінювати й аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми й ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.

9. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин і світової політики.

12. Оцінювати міжнародні події, процеси в царині міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва царинах.

14. Проводити підготовку, розроблення та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.

15. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в царині міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.

16. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

17. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей під час розроблення та реалізації прикладних і наукових проектів у царині міжнародного співробітництва та дипломатії.

18. Організовувати та вести професійні дискусії в царині міжнародних відносин і зовнішньої політики.

19. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

20. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

21. Професійно обстоювати інтереси України в різних царинах міжнародних відносин.

22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

23. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

24. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання Правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: методика викладання у вищій школі, теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин), міжнародні системи та глобальний розвиток, актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин, міжнародна та європейська безпека, практикум перекладу, національна безпека України, аналіз та прогнозування зовнішньої політики, актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході, актуальні проблеми європейської інтеграції.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: закордонне українство, асиметричні загрози, тероризм і антитероризм у сучасній системі міжнародних відносин, зовнішньополітичні стратегії та доктрини, Європейська політика сусідства та Україна, європейська політика України, англійська мова дипломатичних документів.

Практична підготовка: педагогічна (асистентська) практика, науково-виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота, кваліфікаційний екзамен з практики перекладу.

 

Назва ОПП

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Вибіркові блоки: регіоналізація в міжнародних відносинах / актуальні проблеми міжнародних відносин.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії, історії та практики міжнародних глобальних і регіональних відносин, зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, у т.ч. туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналіз, прогнозування процесів у міжнародних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем і конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва, міжнародного туризму, освітніх та науково-дослідних інституціях; спеціалістів, підготовлених до нових викликів у професійній діяльності в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в сфері міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, проблеми зовнішньої політики держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, проблеми національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, забезпечення їх перекладом, міжнародний туризм, методологія та методи міжнародно-політичних та країнознавчих досліджень.

Програмні результати навчання

1. Готувати аналітичні довідки, звіти, огляди та інші документи про стан міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;

2. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва, національної та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних відносинах;

3. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах;

4. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин та зовнішньої політики;

5. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства, міжнародного туризму та міжнародних комунікацій;

6. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій для супроводу двосторонніх та багатосторонніх міжнародних проектів; 7. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів у сфері міжнародного співробітництва та дипломатії;

8. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики;

9. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважаючи опонентів і їхню точку зору;

10. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин, зовнішньої та безпекової політики, країнознавства, міжнародного туризму;

11. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин; 12. Визначати, аналізувати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, юридичні та інші ризики у сфері міжнародних відносин, глобальних та регіональних процесів;

13. Виявляти, ставити та теоретизувати вирішення проблем міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив та напрямів його розвитку в країнах та регіонах світу;

14. Володіти прийомами та методами, проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій та концепцій;

15. Професійно володіти іноземними мовами;

16. Здійснювати керівництво проектами у професійній діяльності;

17. Забезпечувати керівництво курсовими роботами та практиками;

18. Проводити навчальні заняття (лекційні, семінарські, практичні, індивідуальні та консультації).

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули рівень бакалавра із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

У тому числі

- практична підготовка – 21 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Методика викладання у вищій школі; Теоретичний семінар (Методика країнознавчих досліджень); Актуальні проблеми зовнішньої політики України; Міжнародні системи та глобальний розвиток; Проблеми національної та регіональної безпеки; Аналіз і прогнозування зовнішньої політики; Практикум перекладу; Актуальні проблеми країнознавчих досліджень; Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції; Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; Науково-виробнича практика; Педагогічна (асистентська) практика; Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Вибірковий блок 1 “Регіоналізція в міжнародних відносинах”: Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи; Питання Арктики в міжнародних відносинах; Управління проектами у перекладацькій діяльності; Туристичне країнознавство англомовних країн; Релігійний фактор у міжнародних відносинах; Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу; Трансформаційні процеси в державах ЄС: ФРН і Французької Республіки; Питання національних меншин в країнах Західної Європи.

Вибірковий блок 2 “Актуальні проблеми міжнародних відносин”: США: проблеми політичного лідерства; Гуманітарний чинник у світовій політиці; Лінгвокраїнознавство англомовних країн; Китай: боротьба за регіональне лідерство; Контент-аналіз дипломатичних документів; Професійна англійська мова; Геополітичні виклики Євразії та національні інтереси України; Етика, естетика та риторика у міжнародних відносинах; Демографічні, етнополітичні та конфесійні процеси в сучасному світі.

Практична підготовка: науково-виробнича практика; педагогічна (асистентська) практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Практика перекладу), кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у царині міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії, історії та практики міжнародних глобальних і регіональних відносин, зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема й туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу, прогнозування процесів у міжнародних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем і конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у царині зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва, міжнародного туризму, освітніх та науково-дослідних інституціях; спеціалістів, підготовлених до нових викликів у професійній діяльності в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в царині міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, проблеми зовнішньої політики держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, забезпечення їх перекладом, міжнародний туризм, методологія та методи міжнародно-політичних і країнознавчих досліджень.

Програмні результати навчання

1. Готувати аналітичні довідки, звіти, огляди та інші документи про стан міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;

2. Оцінювати міжнародні події, процеси в галузі міжнародного співробітництва, національної та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних відносинах;

3. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах;

4. Готувати, розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин і зовнішньої політики;

5. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства, міжнародного туризму та міжнародних комунікацій;

6. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій для супроводу двосторонніх та багатосторонніх міжнародних проектів;

7. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей під час розроблення та реалізації прикладних і наукових проектів у царині міжнародного співробітництва та дипломатії;

8. Організовувати та вести професійні дискусії в галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики;

9. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважаючи опонентів і їхню позицію;

10. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин, зовнішньої та безпекової політики, країнознавства, міжнародного туризму;

11. Професійно обстоювати інтереси України у різних галузях міжнародних відносин;

12. Визначати, аналізувати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, юридичні та інші ризики в царині міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів;

13. Виявляти, ставити та теоретизувати вирішення проблем міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив і напрямів його розвитку в країнах і регіонах світу;

14. Володіти прийомами та методами, проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій і концепцій;

15. Професійно володіти іноземними мовами;

16. Здійснювати керівництво проектами у професійній діяльності;

17. Забезпечувати керівництво курсовими роботами та практиками;

18. Проводити навчальні заняття (лекційні, семінарські, практичні, індивідуальні).

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули рівень бакалавра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів ( зокрема практична підготовка - 21 кредит);

- вибіркові компоненти – 24 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Методика викладання у вищій школі; Теоретичний семінар (Методика країнознавчих досліджень); Актуальні проблеми зовнішньої політики України; Міжнародні системи та глобальний розвиток; Проблеми національної та регіональної безпеки; Аналіз і прогнозування зовнішньої політики; Практикум перекладу; Актуальні проблеми країнознавчих досліджень; Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції; Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; Науково-виробнича практика; Педагогічна (асистентська) практика; Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи; Питання Арктики в міжнародних відносинах; Управління проектами у перекладацькій діяльності; Туристичне країнознавство англомовних країн; Релігійний фактор у міжнародних відносинах; Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу; Трансформаційні процеси в державах ЄС: ФРН і Французької Республіки; Питання національних меншин в країнах Західної Європи; Етика, естетика та риторика у міжнародних відносинах; Геополітичні виклики Євразії та національні інтереси України; США: проблеми політичного лідерства.

Практична підготовка: науково-виробнича практика; педагогічна (асистентська) практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Практикум перекладу; Актуальні проблеми країнознавчих досліджень), кваліфікаційна робота.

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати поглиблені знання та практичні уміння і навички про історичне минуле України та людства, причино-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціонування людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку викладачів історії

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Об’єкти вивчення та діяльності:

– минуле України та людства в усіх його проявах;

– пам’ятки археології, історії та культури, історична пам’ять, історична політика, соціокультурні практики у минулому та сьогоденні;

– категоріальний апарат, теоретичні концепції та методичний інструментарій, які використовуються під час історичного пізнання;

– значення та смисли діяльності людей у минулому, загальнолюдські і національні цінності, представлені в наукових фактах, текстах, речових пам’ятках, пам’ятках духовної культури та у соціальних практиках;

– методика викладання у вищій школі.

Ключові слова: світова історія, історія України, історіографія та джерелознавство, теорія та методологія історії, методика викладання у вищій школі.

Програмні результати навчання

Демонструвати глибокі знання в межах спеціалізації з позначенням новацій останнього часу;

Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, в тому числі й на сучасному етапі;

Демонструвати знання професійних норм у галузі історії та археології;

Відтворювати основні етапи наукового пошуку в галузі історії та археології та завдання кожного з них;

Розуміти основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки;

Розуміти шляхи формування репрезентативної джерельної бази при розробці певної історичної проблематики;

Розуміти зв’язок та різницю між історичними фактами у джерелі та історіографічними фактами у науковій літературі; 

Демонструвати спроможність до вибору методології та методів при здійсненні власного дослідження;

Пояснювати взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та особливостей історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та пануючими у суспільстві поглядами на минуле;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням іноземної мови;

Виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління культурною спадщиною.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

1 рік та 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 66 кредитів(у тому числі практична підготовка 15 кредитів);

- вибіркові компоненти - 24 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Актуальні питання історії України ХХ ст.; Теорія та методологія історії (теоретичний семінар); Воєнно-політична історія України; Методика викладання у вищій школі; Українська історія в історичній науці УРСР сер. 1950-х-сер.1980-х рр.; Українське суспільство ранньомодерної доби; Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні; Українська закордонна історіографія; Проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 р.

 Міжконфесійні відносини на західноукраїнських землях у 1920-1940-х роках; Історія дипломатії; Національна безпека України; Історичне краєзнавство Волині; Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Актуальні питання історії історичної науки.

Практична підготовка:  дослідницька, педагогічна практики

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота
Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати поглиблені знання та практичні уміння і навички про історичне минуле України та людства, причиново-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціювання людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку викладачів історії.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Об’єкти вивчення та діяльності:

– минуле України та людства в усіх його виявах;

– пам’ятки археології, історії та культури, історична пам’ять, історична політика, соціокультурні практики в минулому та сьогоденні;

– категорійний апарат, теоретичні концепції та методичний інструментарій, використовуваний під час історичного пізнання;

– значення та смисли діяльності людей у минулому, загальнолюдські й національні цінності, представлені в наукових фактах, текстах, речових пам’ятках, пам’ятках духовної культури та в соціальних практиках;

– методика викладання у вищій школі.

Ключові слова: світова історія, історія України, історіографія та джерелознавство, теорія та методологія історії, методика викладання у вищій школі.

Програмні результати навчання

1.1.1. Демонструвати глибокі знання в межах спеціалізації з позначенням новацій останнього часу;

1.1.2. Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, зокрема й на сучасному етапі;

1.1.3. Демонструвати знання професійних норм у галузі історії та археології;

1.1.4. Відтворювати основні етапи наукового пошуку в галузі історії та археології і завдання кожного з них;

1.1.5. Розуміти основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки;

1.1.6. Розуміти шляхи формування репрезентативної джерельної бази під час розроблення певної історичної проблематики;

1.1.7. Розуміти зв’язок та різницю між історичними фактами в джерелі та історіографічними фактами в науковій літературі;

1.1.8. Демонструвати спроможність вибирати методологію та методи під час власного дослідження;

1.1.9. Пояснювати взаємозв’язки між процесами в минулому та на сучасному етапі, оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та особливостей історичного розвитку людства в певні історичні періоди;

1.1.10. Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та панівними в суспільстві поглядами на минуле;

1.1.11. Демонструвати навички професійного спілкування з використанням іноземної мови;

1.1.12. Виявляти ініціативу, спрямовану на збереження та управління культурною спадщиною.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: актуальні питання історії України ХХ ст.; теорія та методологія історії (теоретичний семінар); воєнно-політична історія України; методика викладання у вищій школі; українська історія в історичній науці УРСР сер. 1950-х – сер.1980-х рр.; українське суспільство ранньомодерної доби; історична пам’ять і формування політичної нації в Україні; українська закордонна історіографія; проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 р.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: міжконфесійні відносини на західноукраїнських землях у 1920-1940-х роках; історія дипломатії; національна безпека України; історичне краєзнавство Волині; англійська мова.

Практична підготовка: дослідницька, педагогічна практики.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОПП

«Право»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність - 081 Право

Спеціалізація - державно-правова, кримінально-правова

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих професіоналів із права, які володіють сучасним правовим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціюванням права в умовах мінливості та невизначеності середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 90 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 48,9%, зокрема: професійна підготовка – 25,6%; виробнича практика – 10%; кваліфікаційна робота – 6,7%; вибіркові компоненти ОПП – 51,1 %.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право» другого (магістерського), яка передбачає набуття компетентностей застосування відповідних концепцій, теорій і методів для розв'язання проблем, що виникають в умовах мінливого середовища, поглиблення практичних навичок і відповідних компетенцій у галузі юриспруденції.

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта, магістр права.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти другого (магістерського) ступеня зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

ПРН 1. Розуміти закономірності розвитку правових і соціальних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.

ПРН 2. Критично оцінювати та прогнозувати явища в галузі права з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН 3. Аналізувати управлінські рішення в царині юриспруденції.

ПРН 4. Ставити завдання, проводити моделювання та комплексний аналіз діяльності підприємств, установ, організацій у галузі права в умовах ризику та невизначеності.

ПРН 5. Ставити цілі та розробляти ефективні плани пов’язаної з правозастосуванням та правореалізацією діяльності підприємства (установи, організації) чи його окремих підрозділів.

ПРН 6. Ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення досліджень, ухвалення рішень та презентація їх результатів у процесі власної професійної діяльності.

ПРН 7. Збирати, систематизовувати інформацію, обробляти дані.

ПРН 8. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, моделювання та прогнозування.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту першого рівня та виконали Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 35 кредитів;

- вибіркові компоненти – 46 кредитів;

- практична підготовка – 9 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Філософія права, Юридична психологія, Міжнародне торгове право, Юридична англійська термінологія, Теорія доказів, Європейська конвенція з прав людини: теорія та практика, Актуальні проблеми адміністративного судочинства, Право інтелектуальної власності, Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Логіка, Юридична логіка

Державно-правова спеціалізація: Актуальні проблеми цивільного права, Митне право, Актуальні проблеми конституційного права, Актуальні проблеми муніципального права, Законодавча база сфери інформації, Теорія правотворчості, Актуальні проблеми земельного права, Методика складання адміністративно-правових документів, Методика складання цивільно-правових документів, Актуальні проблеми виборчого права та виборчих систем в Україні, Актуальні проблеми господарського права та процесу, Конституційна юстиція, Актуальні проблеми трудового права.

Кримінально-правова спеціалізація: Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу, Теорія кваліфікації, Порівняльний кримінальний процес: Україна, Англія, США, Франція, ФРН, Прокуратура України, Судове почеркознавство, Судова експертологія, Методика складання кримінально-процесуальних документів, Судова медицина, Проблеми профілактики злочинів, Методика розслідування злочинів проти особи та власності, Судова психіатрія, Судова бухгалтерія.

Практична підготовка: Виробнича практика

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи, комплексний кваліфікаційний екзамен:

- державно-правова спеціалізація (Філософія права, Актуальні проблеми конституційного права, Актуальні проблеми муніципального права)

- кримінально-правова спеціалізація (Філософія права, Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу)

Економічний факультет

Назва ОПП

Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин. 

Фахівці спроможні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в процесі своєї професійної діяльності в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах  наукових досліджень у сфері фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту,  ринку фінансових послуг та стратегічного управління, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та зорієнтована на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок та вмінь у сфері фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту,  ринку фінансових послуг та стратегічного управління, міжнародних розрахунків та валютних операції, корпоративних фінансів, фінансового аналізу та менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Планувати та управляти часом під час проведення досліджень.

ПРН2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

ПРН3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди.

ПРН4. Позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних етичних міркувань (мотивів).

ПРН5. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів у професійній діяльності та при проведенні досліджень.

ПРН6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати обґрунтовані рішення.

ПРН8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

ПРН11. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

ПРН12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН13. Уміти обґрунтовувати напрями вдосконалення фінансової і монетарної політики.

ПРН14. Діагностувати і моделювати фінансову діяльность суб’єктів господарювання.

ПРН15. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН16. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування й оцінювати їх ефективність.

ПРН17. Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПРН18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН19. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування й обирати методи для їх розв’язання.

ПРН20. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН21. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН22. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з умінням виокремлювати особистий внесок.

ПРН23. Формувати систему прогнозних показників для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Форма навчання

 Денна, заочна, умови вступу.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освіти за рівнем  бакалавра, спеціаліста, магістра та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- переддипломна практика – 15 кредитів;

- кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економікаінноваційний розвиток підприємстваінтелектуальна власність; податковий менеджмент; фінансовий менеджмент;  ринок фінансових послуг; страховий менеджмент;  організація бухгалтерського обліку малого бізнесу;  місцеві фінанси; іноземна мова професійної комунікації;  стратегічне управління; бюджетний менеджмент.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Блок вибіркових дисциплін 1:  міжнародні розрахунки та валютні операції;  корпоративні фінанси; фінансовий аналіз; оподаткування суб’єктів підприємництва;  менеджмент персоналу.

Блок вибіркових дисциплін 2: міжнародний менеджмент;  фінанси зарубіжних корпорацій;  фінансовий аналіз; податкові системи зарубіжних країн;  управління персоналом.

Практична підготовка: науково-дослідна практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

 

 

tr>

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Спеціалізації: «Фінанси, глобальний бізнес та управління», «Управління фінансами в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Фахівці здатні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру під час своєї професійної діяльності в умовах мінливості й невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту, ринку фінансових послуг і стратегічного управління, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, та орієнтована на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління й адміністрування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту, ринку фінансових послуг і стратегічного управління, міжнародних розрахунків і валютних операції, корпоративних фінансів, фінансового аналізу та менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Планувати й управляти часом у процесі проведення досліджень.

ПРН2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

ПРН3. Демонструвати навички самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за стратегічний розвиток команди.

ПРН4. Позитивно сприймати потребу діяти на основі професійних етичних міркувань (мотивів).

ПРН5. Використовувати навички ведення переговорів і розв’язання конфліктів у професійній діяльності та під час проведення досліджень.

ПРН6. Виявляти вміння працювати в команді, мотивувати й управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування й ухвалювати обґрунтовані рішення.

ПРН8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

ПРН9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН10. Розробляти проекти в царині фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

ПРН11. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

ПРН12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими й управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН13. Уміти обґрунтовувати напрями вдосконалення фінансової і монетарної політики.

ПРН14. Діагностувати й моделювати фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

ПРН15. Демонструвати управлінські навички в царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН16. Обґрунтувати управлінські рішення в галузі фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

ПРН17. Застосовувати поглиблені знання в царині фінансового, банківського та страхового менеджменту для ухвалення рішень.

ПРН18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН19. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, обирати методи для їх розв’язання.

ПРН20. Систематизувати й аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН21. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН22. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати, виокремлюючи особистий внесок.

ПРН23. Формувати систему прогнозних показників для ухвалення ефективних управлінських рішень у царині фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

d>

Наявність освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Глобальна економіка

Інноваційний розвиток підприємства

Інтелектуальна власність

Податковий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

Місцеві фінанси

Іноземна мова професійної комунікації

Стратегічне управління

Бюджетний менеджмент

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Спеціалізація 1 Фінанси, глобальний бізнес та управління

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Корпоративні фінанси

Фінансовий аналіз

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Менеджмент персоналу

Спеціалізація 2 Управління фінансами в умовах глобалізації

Міжнародний менеджмент

Фінанси зарубіжних корпорацій

Фінансовий аналіз

Податкові системи зарубіжних країн

Управління персоналом

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Ринок фінансових послуг», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент) та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Облік і оподаткування 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління господарюючими суб'єктами; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку та оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на загальновизнаних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері організації бухгалтерського обліку, податкового контролю, аудиту, фінансового менеджменту, практиці застосування сучасних інформаційних систем та фінансового аналізу в управлінні бізнесом та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування зі спеціальності облік та оподаткування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань у сфері організації бухгалтерського обліку, організації та методики аудиту, фінансового та податкового менеджменту,  обліку у зарубіжних країнах, стратегічного управління, міжнародних розрахунків та валютних операцій, судово-бухгалтерської експертизи, корпоративних фінансів та менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження; 

ПРН2  Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня;

ПРН3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання;

ПРН4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;

ПРН5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

ПРН6. Розробляти корпоративні стандарти і форми управлінської та іншої  звітності суб’єктів господарювання;

ПРН7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства;

ПРН8. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПРН9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.

ПРН10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку.

ПРН11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

ПРН12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПРН13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПРН14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту та інших супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики.

ПРН15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПРН16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, вміти імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПРН17. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПРН18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

ПРН19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників і менеджерів суб’єктів господарювання та інших користувачів інформації  у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПРН20. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПРН21. Уміти проектувати, планувати і проводити пошукові і дослідницькі роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Форма навчання

 Денна, заочна, умови вступу.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освіти за рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра  та за умови виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- переддипломна практика – 15 кредитів;

- кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економікаінноваційний розвиток підприємстваінтелектуальна власність;  фінансовий аналіз; фінансовий менеджмент; організація бухгалтерського обліку; податковий контроль;  організація бухгалтерського обліку малого бізнесу; місцеві фінанси; іноземна мова професійної комунікації; стратегічне управління; організація і методика аудиту.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Блок вибіркових дисциплін 1: облік у зарубіжних країнах;  фінанси зарубіжних корпорацій;  міжнародні розрахунки та валютні операції;  податкові системи зарубіжних країн; транснаціональні корпорації.

Блок вибіркових дисциплін 2:  облік за видами економічної діяльності;  корпоративні фінанси; судово-бухгалтерська експертиза;  оподаткування суб’єктів підприємництва; менеджмент персоналу.

Практична підготовка:  науково-дослідна практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація:  підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

tr>

Назва ОПП

071 «Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: «Облік та оподаткування в умовах глобалізації»,

«Облік та аудит в управлінні бізнесом».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати для ефективного управління суб'єктами господарювання; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку й оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновизнаних положеннях і результатах наукових досліджень у царині організації бухгалтерського обліку, податкового контролю, аудиту, фінансового менеджменту, практиці застосування сучасних інформаційних систем і фінансового аналізу в управлінні бізнесом, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра..

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування зі спеціальності «Облік та оподаткування», яка передбачає здобуття фундаментальних знань у царині організації бухгалтерського обліку, організації та методики аудиту, фінансового та податкового менеджменту, обліку в зарубіжних країнах, стратегічного управління, міжнародних розрахунків і валютних операцій, судово-бухгалтерської експертизи, корпоративних фінансів і менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;

ПРН2 Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового й особистісного рівня;p>

ПРН3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку й координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання;

ПРН4. Володіти інноваційни

ми технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;

ПРН5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

ПРН6. Розробляти корпоративні стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;

ПРН7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі чинного податкового законодавства;

ПРН8. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.

ПРН10. Ідентифікувати й аналізувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку.

ПРН11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані, щоб сформувати релевантну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти й оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПРН13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПРН14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту й інших супутніх послуг із дотриманням вимог професійної етики.

ПРН15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в системі ухвалення управлінських рішень із метою їх оптимізації.

ПРН16. Застосовувати наукові методи досліджень у царині обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, уміти втілювати їх у професійну діяльність і господарську практику.

ПРН17. Здійснювати публічні ділові й наукові комунікації державною та іноземними мовами задля вирішення комунікативних завдань.

ПРН18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

ПРН19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників і менеджерів суб’єктів господарювання та інших користувачів інформації в царині обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПРН20. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПРН21. Уміти проектувати, планувати і проводити пошукові й дослідницькі роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

d>

Наявність освіти за освітнім рівнем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

напряму підготовки «Економіка», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Глобальна економіка

Інноваційний розвиток підприємства

Інтелектуальна власність

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку

Податковий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

Місцеві фінанси

Іноземна мова професійної комунікації

Стратегічне управління

Організація і методика аудиту

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Спеціалізація 1 Облік і оподаткування в умовах глобалізації

Облік у зарубіжних країнах

Фінанси зарубіжних корпорацій

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Податкові системи зарубіжних країн

Транснаціональні корпорації

Спеціалізація 2 Облік та аудит в управлінні бізнесом

Облік за видами економічної діяльності

Корпоративні фінанси

Судово-бухгалтерська експертиза

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Менеджмент персоналу.

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Фінансовий аналіз», «Організація бухгалтерського обліку», «Організація і методика аудиту») та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціонуванням економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень щодо розроблення та використання сучасних економіко-математичних методів, інформаційних технологій та комп’ютерних систем для аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, підтримки прийняття рішень в економіці, а також методичними основами педагогічної і науково-дослідної діяльності.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок у сфері економіко-математичного моделювання, управління, прогнозування з використанням інформаційних систем і технологій й штучного інтелекту.

Програмні результати навчання

ПРН1. Розуміння закономірностей розвитку економічних, екологічних та соціальних процесів та сучасних інформаційних систем і технологій

ПРН2. Вміння критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з використанням сучасних інформаційних технологій

ПРН3. Вміння аналізувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства

ПРН4. Вміння ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання та комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності

ПРН5. Вміння ставити цілі та розробляти ефективні плани діяльності підприємства (установи, організації) в цілому та, зокрема, його окремих підрозділів

ПРН6. Вміння ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення досліджень, прийняття рішень та презентація їх результатів у процесі власної професійної діяльності.

ПРН7. Вміння розробляти та впроваджувати інформаційні системи на підприємствах (установах, організаціях), збирати, систематизовувати інформацію, здійснювати комп’ютерну обробку даних.

ПРН8. Вміння обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Форма навчання

 Денна, умови вступу.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освіти за рівнем  бакалавра, спеціаліста, магістра та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: глобальна економіка; інноваційний розвиток підприємства; інтелектуальна власність.

Цикл професійної підготовки: математичні методи та моделі ринкової економіки; фінансовий менеджмент; корпоративні інформаційні системи; електронна комерція; хмарні технології; методологія наукових досліджень в інформаційній економіці; інформаційний менеджмент;  оподаткування суб’єктів підприємництва; інтелектуальні методи в бізнесі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:   ризик-менеджмент; аналіз та обробка відкритих даних;  адаптивні моделі в економіці;  моделювання бізнес-процесів; інформаційні системи в бізнесі; економічна психологія.

Практична підготовка:  практика переддипломна.

Підсумкова атестація:  захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізація: «Економічна кібернетика».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані з функціюванням економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень щодо розроблення та використання сучасних економіко-математичних методів, інформаційних технологій і комп’ютерних систем для аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, підтримки ухвалення рішень в економіці, а також методичних основах педагогічної і науково-дослідної діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок у царині економіко-математичного моделювання, управління, прогнозування з використанням інформаційних систем і технологій, штучного інтелекту.

Програмні результати навчання

ПРН1. Розуміти закономірності розвитку економічних, екологічних і соціальних процесів та сучасних інформаційних систем і технологій.

ПРН2. Уміти критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН3. Уміти аналізувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства.

ПРН4. Уміти ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання та комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.

ПРН5. Уміти ставити цілі та розробляти ефективні плани діяльності підприємства (установи, організації) загалом і його окремих підрозділів зокрема.

ПРН6. Уміти ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення досліджень, ухвалення рішень і презентації їх результатів у процесі власної професійної діяльності.

ПРН7. Уміти розробляти та впроваджувати інформаційні системи на підприємствах (установах, організаціях), збирати, систематизовувати інформацію, здійснювати комп’ютерне оброблення даних.

ПРН8. Уміти обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освіти за освітнім рівнем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста напряму підготовки «Економіка», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Глобальна економіка;

Інноваційний розвиток підприємства;

Інтелектуальна власність;

Цикл професійної підготовки

Математичні методи та моделі ринкової економіки;

Фінансовий менеджмент;

Корпоративні інформаційні системи;

Інтелектуальні методи в бізнесі;

Електронна комерція;

Хмарні технології;

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці;

Інформаційний менеджмент;

Оподаткування суб’єктів підприємництва.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Ризик-менеджмент;

Стохастичні процеси та моделі в економіці;

Адаптивні моделі в економіці;

Моделювання бізнес-процесів;

Інформаційні системи в бізнесі;

Економічна психологія;

Курсова робота.

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Фінансовий менеджмент»; «Корпоративні інформаційні системи»; «Математичні методи та моделі ринкової економіки»), захист кваліфікаційної роботи.