Спеціальності

Бакалавр

Гуманітарний факультет

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

НРК України — 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL – 6 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація 

03 Гуманітарні науки, 

033 ФілософіяМета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у професійній сфері, що володіють грунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці. Підготовка фахівців-філософів включає вивчення широкого спектру філософських, гуманітарних і природничих наук, а також уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми у цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна, орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дозволяють здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, що пов’язаної з питаннями впливу релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Ключові слова: філософія, релігія, соціальна сфера, глобалізаційний поступ.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати уміння науково-критичного осмислення традиційних та новітніх наукових концепцій у сфері релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в сфері міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Вміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів та явищ різних країн у сфері релігії.

ПНР 4. Здатність складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи. 

ПНР 5. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Харакетризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Вміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України. 

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси. 

ПРН 11. Знання сакральних текстів світових та регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Вміння представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

 Денна, заочна,

Термін навчання

2019- 2023

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених «Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія»».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 168 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити,

зокрема: практична підготовка – 10 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії;

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням, Філософська пропедевтика

Історія філософії: 1. Стародавня філософія, 2. Філософія України , 3. Філософія Середніх віків та доби Відродження, 4. Філософія XVI-ХІХ ст., 5. Сучасна світова філософія

Історія письма і священних книг, Логіка, Історія релігій, Латинська мова, Канонічне право, Буддологія, Географія та етнологія релігій, Етика та естетика

Теоретична філософія:1. Соціальна філософія, 2. Гносеологія та епістемологія, 3.Метафізика та онтологія, Релігія і політика, Ісламознавство, Історія релігієзнавства: 1. Історія вільнодумства, 2. Історія світової релігієзнавчої думки, Філософська та релігійна антропологія, Психологія та соціологія релігій, Історія релігій в Україні: 1.Протестантизм, 2. Католицизм, 3. Православ’я , 4. Нехристиянські релігії та езотеричні вчення, Практична філософія в сучасному світі, Методика викладання філософії та релігієзнавства, Релігійна етика та аксіологія, Філософія та історіософія релігії, Курсова робота

Цикл загальної підготовки

Національна безпека України, Основи педагогіки та психології 

Історія музичного та образотворчого мистецтва ,Сучасні інформаційні технології

Основи ділового етикету, Грецька мова

Цикл професійної підготовки (на вибір студента)

Релігія у міжнародних відносинах (з англійською мовою)

Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу, Сучасна релігійна ситуація, Релігія у міжнародному праві, Конфліктологія релігій, Міжнародна діяльність релігійних організацій, Місіонерська діяльність, Релігія в сучасних міграційних процесах, Релігія в глобальному інформаційному просторі.

Релігійний туризм та паломництво

Актуальні проблеми туристичної діяльності: світ та Україна, Організація та інформаційне забезпечення релігійного туризму, Географія релігійного туризму та паломництва, Релігійний туризм: правове регулювання, Логістика в туризмі: Україна та міжнародний досвід, Релігійний туризм: рекреологія, Маркетинг релігійного туризму, Менеджмент релігійного туризму.

Релігійна журналістика

Основи релігійної журналістики, Релігія і мас-медійне середовище, Правове регулювання видавничої діяльності, Літературне редагування богословських і релігієзнавчих текстів, Практикум з релігійної журналістики, Професійна етика журналіста, Менеджмент у релігійно-інформаційній сфері, Маркетинг у релігійно-інформаційній сфері.

Релігійне мистецтво

Філософія мистецтва, Історія західного сакрального та релігійного мистецтв

Інформаційне забезпечення діяльності у сфері релігійного мистецтва, Релігійне мистецтво Сходу, Історія вітчизняного сакрального та релігійного мистецтв, Редагування текстів із теорії та історії релігійного мистецтва, Менеджмент і маркетинг сфери музейної справи та галеристики, Іконографія та богослів’я ікони.


Практична підготовка: Навчальна практика, Дослідницька практика,Науково-дослідна практика, Педагогічна практика.


Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен з дисциплін (Філософська пропедевтика;  Історія релігій; Історія філософії: філософія України; Історія філософії: стародавня філософія; Історія філософії: сучасна світова філософія ; Історія філософії: філософія Середніх віків та доби Відродження ).Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація 

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми в цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їх світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності й особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній із впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критичного осмислення традиційних та новітніх наукових концепцій у царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в царині міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Знати і розуміти сучасні тенденції міжнародних відносин і вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 168 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити,

зокрема: практична підготовка – 10 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Іноземна мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії;

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Географія та етнологія релігій; Логіка; Наука і релігія;

Цикл професійної та практичної підготовки

Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Історія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія ; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства:; Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Канонічне право; Метафізика та онтологія; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Новітні релігійні рухи та езотеричні вчення; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії; Курсова робота; Педагогічна практика; Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

Основи інформатики та обчислювальної техніки; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи психології та педагогіки; Англійська мова-2; Грецька мова (на основі біблійних текстів); Основи ділового етикету; Теорія та історія релігійного мистецтва; Науково-дослідна робота;

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Історія християнської церкви; Політична філософія та філософія мови; Релігія і церква в ЗМІ; Основи соціальної роботи; Латинська мова; Старослов’янська мова.

Практична підготовка: педагогічна практика, дослідницька практика, науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний іспит і та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми в цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їх світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності й особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній з впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критично осмислювати традиційні й новітні наукові концепції в царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій і моделей міжнародного співробітництва в галузі міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів,

зокрема: практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням); Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Основи інформатики та обчислювальної техніки.

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням; Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Логіка; Історія релігій; Латинська мова; Канонічне право; Буддологія; Географія та етнологія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія; Метафізика та онтологія; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства: Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Практична філософія в сучасному світі; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії;Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва;Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Грецька мова

Практична підготовка:

Навчальна практика; Дослідницька практика; Науково-дослідна практика; Педагогічна практика

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит.

Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у релігійній сфері, що володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, а також здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах і регіонах, розв’язувати складні задачі та проблеми в цій галузі; професіоналів здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній із питаннями впливу релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Основний фокус освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їхнього світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності та особисту реалізованість у соціумі.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критично осмислювати традиційні й новітні наукові концепції в царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій і моделей міжнародного співробітництва в царині міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням) Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням; Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України ; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Логіка; Історія релігій; Латинська мова; Канонічне право; Буддологія; Географія та етнологія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія ; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства: Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Практична філософія в сучасному світі; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Грецька мова.

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація: релігія у міжнародних відносинах (з англійською мовою)

Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу; Сучасна релігійна ситуація країн світу; Релігія у міжнародному праві; Конфліктологія релігій; Міжнародна діяльність релігійних організацій; Місіонерська діяльність; Релігія в сучасних міграційних процесах; Релігія в глобальному інформаційному просторі.

Спеціалізація: релігійний туризм та паломництво

Актуальні проблеми туристичної діяльності: світ та Україна; Організація та інформаційне забезпечення релігійного туризму; Географія релігійного туризму та паломництва; Релігійний туризм: правове регулювання; Логістика в туризмі: Україна та міжнародний досвід; Релігійний туризм: рекреологія; Маркетинг релігійного туризму; Менеджмент релігійного туризму.

Спеціалізація: релігійна журналістика

Основи релігійної журналістики; Релігія і мас-медійне середовище; Правове регулювання видавничої діяльності; Літературне редагування богословських і релігієзнавчих текстів; Практикум з релігійної журналістики; Професійна етика журналіста; Менеджмент у релігійно-інформаційній сфері; Маркетинг у релігійно-інформаційній сфері.

Спеціалізація: релігійне мистецтво

Філософія мистецтва; Історія західного сакрального та релігійного мистецтв; Інформаційне забезпечення діяльності у сфері релігійного мистецтва; Релігійне мистецтво Сходу; Історія вітчизняного сакрального та релігійного мистецтв; Редагування текстів із теорії та історії релігійного мистецтва; Менеджмент і маркетинг сфери музейної справи та галеристики; Іконографія та богослів’я ікони; Редагування текстів.

Практична підготовка:

Навчальна практика

Дослідницька практика

Науково-дослідна практика

Педагогічна практика

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит.

 

Назва ОПП

Українська мова та література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.01 Українська мова і література

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентнісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології

Ключові слова: сучасна українська мова, українська література, лінгвістика, теорія літератури, літературознавство, польська мова, спілкування, комунікативна компетентність.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук й інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування та мовно- літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово- стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Створювати різножанрові й різностильові тексти, редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально- культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов'язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Історія України; Філософія; Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Вступ до мовознавства; Вступ до літературознавства; Старослов’янська моваФольклор і краєзнавство; Академічне письмо; Практикум із виразного читання; Сучасна українська літературна мова; Історія української літератури; Історія світової літератури; Історична граматика; Етнолінгвістика; Теорія і практика редагування; Методика викладання української мови; Методика викладання української літератури; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Соціолінгвістика; Вибірковий блок 1 (Українська мова та література); Вибіркові навчальні дисципліни; Вибірковий блок 2 (Українська мова і література, польська мова); Вибіркові навчальні дисципліни.

Практична підготовка: Фольклорно-краєзнавча практика; Навчальна практика; Етнолінгвістична практика; Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури.

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Спеціалізація: 035.01 “Українська мова і література”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології / літературної творчості / польської мови

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук і здатний інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування, перекладу та мовно-літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово-стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Створювати різножанрові та різностильові тексти, редагувати усні й письмові тексти різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально-культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Вступ до мовознавства; Вступ до літературознавства; Старослов’янська мова; Фольклор і краєзнавство; Академічне письмо; Практикум із виразного читання; Сучасна українська літературна мова; Історія української літератури; Історія світової літератури; Історична граматика; Етнолінгвістика; Теорія і практика редагування; Методика викладання української мови; Методика викладання української літератури; Структуралізм та постструктуралізм; Курсова робота;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Сучасні інформаційні технології; Соціолінгвістика.

Вибірковий блок 1 (Українська мова та література);

Культура української мови і мовлення; Риторика; Українська ономастика й етимологія; Західнослов’янська (польська) мова; Література української діаспори; Когнітивна жанрологія; Основи герменевтики; Інтернет-лінгвістика; Психолінгвітика; Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві.

Вибірковий блок 2 (Літературна творчість)

Основи літературної творчості; Культура художнього мовлення; Теорія і практика прозових жанрів; Західнослов’янська (польська) мова; Літературна діяльність як професія; Геопоетика: творчий практикум; Структуралізм та постструктуралізм; Інтернет-лінгвістика; Психологія літературної творчості; Когнітивна лінгвістика.

Вибірковий блок 3 (Українська мова і література, польська мова)

Лінгвокраїнознавство; Польська мова; Історія польської мови; Методика викладання польської мови; Сучасна польська Література; Культура польської мови.

Практична підготовка:

Фольклорно-краєзнавча практика

Навчальна практика

Етнолінгвістична практика

Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Спеціалізація: 035.01 " Українська мова та література"

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих, компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології та літературної творчості

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти та критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук і здатний інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і здатний застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування, перекладу та мовно-літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 7. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово-стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 8. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 9. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 10. Створювати художні тексти, різних літературних родів, редагувати та перекладати українською мовою усні й письмові тексти різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 11. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 12. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 13. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально-культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 14. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 15. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Філософія; Національна безпека України;Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова-2; Вступ до мовознавства; Вступ до літературознавства; Старослов’янська мова; Український фольклор і краєзнавство; Академічне письмо; Практикум із виразного читання; Сучасна українська літературна мова: Фонетика; Лексика.; Лексикографія: Морфеміка. Словотвір.ч.1 Морфологія (ч.1); Морфологія (ч.2); Просте речення; Складне речення.; Історія української літератури: Давня література; Українська література І половини ХІХ ст.; Українська література ІІ половини ХІХ ст.; Українська література кінця ХІХ початку ХХ ст.; Українська література перших десятиріч ХХ ст.; Західноукраїнська література міжвоєнного періоду; Українська література ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.; Історія світової літератури: Література античності, середніх віків; Література ХVІІ – ХІХ ст.; Література ХХ – ХХІ ст.; Історична граматика і діалектологія; Герменевтика; Практикум із перекладознавства; Етнолінгвістика; Теорія і практика редагування; Методика викладання української мови; Методика викладання української літератури; Структуралізм та постструктуралізм; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Польська мова.

Вибірковий блок 1 (Українська мова та література)

Культура усного і писемного мовлення; Орфоепічний та орфографічний практикум; Соціолінгвістика; Література української діаспори; Когнітивна жанрологія; Інтернет-лінгвістика; Психолінгвістика; Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві; Англійська мова за професійним. спрямуванням

Вибірковий блок 2 (Літературна творчість)

Oснови літературної творчості; Культура художнього мовлення; Теорія і практика прозових жанрів; Літературна діяльність як професія; Науково-лінгвістичний практикум; Геопоетика: творчий практикум; Інтернет-лінгвістика; Психологія літературної творчості; Когнітивна лінгвістика; Англійська мова за професійним спрямуванням.

Практична підготовка:

Фольклорно-краєзнавча практика; Діалектологічна / творча практика; Навчально-коректорська практика; Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури

 

Назва ОПП

Літературна творчість

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.01 Українська мова і література

Мета освітньо-професійної програми

Надати якісну освіту в галузі української філології, забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих спеціалістів, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання в галузі сучасного літературознавства та мовознавства; підготувати національно свідомих, компетентністно ерудованих фахівців до самостійної творчої, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології

Ключові слова: літературна творчість, літературознавство, лінгвістика, теорія літератури, літературний менеджмент, комунікативна компетентність.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук й інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях; розуміти загальні властивості художньої літератури, практично аналізувати літературні тексти як твори мистецтва.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Знати специфіку створення різножанрових і різностильових текстів, методи їх аналізу й інтерпретації, технології редагування,розуміти принципи організації та успішної реалізації видавничих проектів.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської та ін.) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово- стильову своєрідність, місце у вітчизняному та світовому літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Провадити власну творчу діяльність: писати літературно-критичні, публіцистичні праці, створювати епічні, ліричні, драматичні тексти різних жанрів.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів, фахово працювати з письмовими, усними текстами, текстовими репрезентаціями мультимедійних об’єктів; трансформувати (коректувати, редагувати, коментувати, систематизувати, реферувати) та поширювати різні види текстів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні; орієнтуватися в умовах сучасного літературно-мистецького менеджменту, зокрема у функціюванні українського та європейського книжкових ринків, літературних агенцій, у процесі промоції та реалізації літературної продукції.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально- культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов'язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Історія України; Філософія; Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Вступ до мовознавства; Вступ до літературознавства; Старослов’янська моваФольклор і краєзнавство; Академічне письмо; Практикум із виразного читання; Сучасна українська літературна мова; Історія української літератури; Історія світової літератури; Історична граматика; Літературна діяльність як професія; Теорія і практика редагування; Методика викладання української мови; Методика викладання української літератури; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Психологія літературної творчості; Вибірковий блок; Основи літературної творчості; Теорія і практика поезії; Вибіркові навчальні дисципліни.

Практична підготовка: Фольклорно-краєзнавча практика; Навчально-творча практика; Творча практика; Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури.

Назва ОПП

Культурологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх в практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки отриманій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності, вмінням розробки технологій навчання, ведення бізнесу в умовах культурного розмаїття.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – бакалавра культурології. Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український та світовий контекст.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування спеціалістів у сфері теоретичної та практичної культурології із комплексним вивченням світової та української культури, етнокультури та менеджменту. Програма спрямована на реалізацію фахових компетентностей у культурних інституціях, закладах та виданнях. Ключові слова: культурологія, теорія культури,філософія культури сучасна культура, кіберкультура, українська культура, крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПРН1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від Античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПРН2. Володіти фундаментальним знанням з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних та міжкультурних викликів як у сфері кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПРН3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичну складову для подальшої.

ПРН4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління та прийняття рішень в умовах розмаїття культур з метою запобігання міжкультурних конфліктів.

ПРН5.Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури для ефективної інтеграції в світовий контекст.

ПРН6. Володіти основами знань з теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПРН7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПРН8. Володіння українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Форма навчання

Денна, заочна, умови вступу

Термін навчання

2019-2023

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 203 кредитів;

- вибіркові компоненти – 19 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

англійська мова, історія України, українська мова за професійним спрямуванням, основи педагогіки та психології, англійська мова за професійним спрямуванням, організація навчальної та наукової роботи студентів, методологія гуманітарного пізнання, історія філософії, філософія культури, філософська пропедевтика, історія релігії, давня культура. Основи гендеру, історія українського мистецтва ХIХ-ХХ ст., антропологічні студії, культура Київської Русі, культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст., культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст., основи музеєзнавства, теорія та історія мистецтва, культура Античності, культура Західноєвропейського Середньовіччя, культура народів Сходу, культура Відродження, культура Європи Нового часу, традиційна культура українців, народно-обрядовий комплекс, народна художня творчість, теорія культури, вступ до теорії культури, теоретичний аналіз культури, social and cultural theory, міфологія, культура української діаспори, риторика, менеджмент в культурній сфері, сучасне мистецтво, українська етнологія, методика викладання культурологічних дисциплін, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Вибіркові компоненти ОП цикл загальної підготовки.

Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; основи ділового етикету, основи інформатики та обчислювальної техніки, етика та філософія діалогу.

Вибірковий блок Кіберкультура

Кіберетика, соціокультурний розвиток людства, комп’ютерна графіка та проектування, медіакультура, філософія віртуальності, відеогра: критична теорія геймплею сучасності, філософія у пошуках себе, кіберантропологія, технологія дозвілля, кіберкультура, естетика віртуального простору.

Вибірковий блок Теорія культури

Ментальність і культура, канон тіла в культурі, екологія культури, урбаністика, сучасна культура Заходу, загальна етнологія, соціокультурний розвиток людства, history of cinema, теорія моди, гуманітарна експертиза. Вибірковий блок Крос-культурний менеджмент. Сучасні PR-технології, мистецтво презентації, бізнес-комунікації, стратегічний менеджмент, підприємництво, етика в бізнесі, копірайтинг, клієнтський сервіс, лідерство в сучасному світі, основи human resources.

Практична підготовка:

Практика (ознайомча) музейна, практика (дослідницька), фольклорно-етнографічна, практика (соціокультурна), практика педагогічна (шкільна).

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (теорія культури, антополічні студії, історія української культури, історія світової культури, традиційна культура українців).

 

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»

Спеціалізація: теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх у практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки здобутій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор і технологій віртуальної реальності, умінням розробляти технології навчання, вести бізнес в умовах культурного розмаїття з метою запобігання культурним конфліктам.

Освітньо-професійна.

Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український і світовий контекст

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія.

Спеціальна – теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, кіберкультура, українська культура крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПР1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПР2. Володіти фундаментальними знаннями з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних і міжкультурних викликів як у царині кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПР3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичний складник.

ПР4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління й ухвалення рішень в умовах розмаїття культур із метою запобігання міжкультурним конфліктам.

ПР5. Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури з метою ефективної інтеграції у світовий контекст.

ПР6. Володіти основами знань із теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПР7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПР8. Володіти українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.0

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 48 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова, історія України, українська мова (за професійним спрямуванням), англійська мова за професійним спрямуванням, організація навчальної та наукової роботи студентів, методологія гуманітарного пізнання, історія філософії України, філософія культури, філософська пропедевтика, історія релігії, давня культура, основи гендеру, історія українського мистецтва ХІХ-ХХ ст., антропологічні студії, культура Київської Русі, культура України ІІ пол. ХІІІ–ХVІІІ ст., культура України ХІХ – поч. ХХІ ст., основи музеєзнавства, теорія та історія мистецтв, культура Античності, культура Західноєвропейського Середньовіччя, культура народів Сходу, культура Відродження, культура Європи Нового часу, народна художня творчість, народно обрядовий комплекс, вступ до теорії культури, теоретичний аналіз культури, Social and Cultural Theory, міфологія, культура української діаспори, риторика, менеджмент у культурній сфері, сучасне мистецтво, українська етнологія, методика викладання культурологічних дисциплін.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Національна безпека, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні операції, основи ділового етикету, біобезпека, етика та філософія діалогу, кіберетика, соціокультурний розвиток людства, комп’ютерна графіка та проектування, медіакультура, філософія віртуальності, відеогра: критична теорія геймплею сучасності,філософія в пошуках себе, кіберантропологія, технологія дозвілля, кіберкультура, естетика віртуального простору, ментальність і культура, канон тіла в культурі, екологія культури, урбаністика, сучасна культура Заходу, загальна етнологія, соціокультурний розвиток людства, теорія моди, History of Cinema, гуманітарна експертиза, сучасні PR-технології, мистецтво презентації, бізнес-комунікація, стратегічний менеджмент, підприємництво, етика в бізнесі, копірайтинг, клієнтський сервіс, лідерство у сучасному світі, основи human resources.

Практична підготовка: Практика ознайомча (музейна), (дослідницька) фольклорно-етнографічна, практика (соціокультурна), педагогічна практика (шкільна).

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (теорія культури, антропологічні студії, історія української культури, історія світової культури, традиційна культура українців).

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями в галузі журналістики та масової комунікації, які здатні створювати якісний інформаційний, медійний продукт, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, постійно адаптуючись до змінних умов, запитів громадянського, інформаційного суспільства, та сформувати нове покоління фахівців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми у сфері ЗМІ в умовах динамічних змін та сучасних викликів.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, медійний продукт, медійний контент, традиційні і нові медіа.

Програмні результати навчання

Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення медійного продукту та виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання завдань факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, що передбачає необхідність у самоосвіті та професійному вдосконаленні. 

Створювати медійний продукт. Передбачати реакцію аудиторії на нього, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних наук. Оцінювати свій і / чи чужий медійний продукт.

Планувати дослідження для ефективного просування медійного продукту.

Використовувати державну та іноземну мови у професійній діяльності. 

Дотримуватися правил і принципів безпечної діяльності.

Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 

Самостійно організовувати спілкування на задану тему, практикувати ведення розмови, демонструючи уважне сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. Практикувати спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань чи видів економічної діяльності).

Працювати автономно і в команді.

Виявляти повагу до поглядів співбесідника, аудиторії; демонструвати повагу до мультикультурності та різноманітності.

Форма навчання

Денна умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти — 148 кредитів;

- вибіркові компоненти — 82 кредитів;

- практична підготовка - 10 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, іноземна мова, основи наукових досліджень, масова комунікація та інформація: теорія масової інформації та комунікації, масова комунікація та інформація:  комунікаційні технології, масова комунікація та інформація: медіаправо, основи журналістики: вступ до спеціальності, основи журналістики: технічні засоби виробництва медіа та ТЗН, основи журналістики: журналістська етика, журналістикознавство: теорія журналістики, журналістикознавство:  текстознавство, журналістикознавство: теорія і методика журналістської творчості, історія журналістики:історія української журналістики, історія журналістики:історія зарубіжної журналістики, українська мова: орфографічний та орфоепічний практикум, українська мова:українська мова в засобах масової комунікації, українська мова: культура мови та стилістика, журналістський фах: пресова журналістика, журналістський фах: Інтернет журналістика, журналістський фах: радіовиробництво, журналістський фах: телевиборництво, англійська мова (за професійним спрямуванням), курсова робота.

Вибіркові навчальні дисципліни: 82 кредити

Практична підготовка: навчальна практика з відривом від навчання, виробнича практика з відривом від навчання.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамент з теорії та історії журналістики, комунікації та журналістської творчості.

 

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Формувати фахівців, які ефективно здійснюють інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу та продуктивно виконують науково-теоретичні і професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Об'єкт вивчення – соціально-комунікативні процеси в медіапросторі України та світу, специфіка діяльності традиційних і нових медіа.

Цілі навчання – володіння загальними і професійними вміннями та  навичками у сфері журналістики, пов’язаними зі збором, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації серед цільової аудиторії, підготовка якісного журналістського продукту для преси, радіо, телебачення та онлайнових ЗМІ.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, специфіка функціювання традиційних і нових медіа, закономірності медіапроцесів у контексті епохи глобалізації;

Методи – соціологічні, психологічні, психолінгвістичні, комунікаційні, економічні, дослідницькі; 

Інструменти та обладнання – спеціалізоване програмне забезпечення і технічні засоби для здійснення досліджень у сфері соціальних комунікацій, підготовки журналістських матеріалів, платформа Google.

Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, міжнародна діяльність, реклама, PR.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Створювати медійний продукт. 

ПРН 2. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення і методи соціально-комунікаційних наук;

ПРН 3. Використовувати державну мову в професійній діяльності;

ПРН 4. Використовувати іноземну мову в професійній діяльності;

ПРН 5. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції;

ПРН 6. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або  колегами;

ПРН 7. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел;

ПРН 8. Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології;

ПРН 9. Виконувати оперативний пошук необхідних джерел інформації за межами України;

ПРН 10.Гнучко реагувати на зміну робочої ситуації, перегруповувати завдання;

 ПРН 11. Дотримуватися принципів і правил безпечної діяльності;

ПРН 12. Практикувати спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ПРН 13. Розуміти та дотримуватися принципів роботи у команді;

ПРН 14. Практикувати ведення розмови, демонструючи уважне сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника;

ПРН 15. Самостійно організовувати спілкування на задану тему;

ПРН 16. Виявляти повагу до інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії;

ПРН 17. Демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності;

ПРН 18. Виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання завдань факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань і, які не вдається відтворити, що передбачає необхідність у самоосвіті та професійному удосконаленні;

ПРН 19. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних наук;

ПРН 20. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності;

ПРН 21. Використовувати стандарти професійної діяльності;

ПРН 22. Координувати роботу колег;

ПРН 23. Планувати дослідження для ефективного просування медійного продукту;

Форма навчання

Денна умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти — 155 кредитів;

- вибіркові компоненти — 67 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  англійська мова, історія України, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики та обчислювальної техніки, англійська мова- 2, вступ до спеціальності, журналістський фах: пресова журналістика, журналістський фах:  радіовиробництво, журналістський фах: телевиробництво, журналістський фах: мультимедійна та інтернетжурналістика, українська мова в ЗМК, журналістська етика, ОНД, історія журналістики: історія зарубіжної журналістики, історія журналістики: історія української журналістики, текстознавство, теорія масової комунікації та інформації, медіариторика та дикторська майстерність, медіаправо, жанрологія, медіакритика, універсальна журналістика, теорія журналістики, проблематика ЗМІ, журналістська майстерність (майстер-класи), фотожурналістика, публіцистика і літературно-художня критика, редагування, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:  основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, національна безпека України, історія української культури та Острозької академії, професійна іміджкомунікація, журналістика даних та інфографіка, медіаефекти, журналістське розслідування, інформаційні війни та медіабезпека, військова журналістика, реклама і ПР, основи видавничої справи, блогінг та соціальні мережі, медіадизайн та основи веб-технологій, теорія сприймання та розуміння твору, комунікаційні технології, основи психології журналістської творчості, основи літературно-критичної творчості, історія публіцистики, соціологія масових комунікацій, аналіз публіцистичного тексту, літературна праця журналіста, історія української літератури.

Практична підготовка: навчальна практика (преса), навчальна практика (радіо), навчальна практика (телебачення), виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамент (теорія та історії журналістики, комунікація та журналістська творчість).

 

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

06 Журналістика

061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, соціально відповідальна журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, медійний продукт, медійний контент, традиційні і нові медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знає основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знає шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знає правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення медійного контенту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміє особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізує журналістський текст, визначає його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства, роль як державотворчого чинника.

ПРН 6. Уміє організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Використовує техніко-технологічний інструментарій для створення медійного продукту.

ПРН 8. Створює журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагує їх.

ПРН 9. Просуває медійний контент, зокрема за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 10. Програмує рецепцію медійного продукту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 11. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяє формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 12. Уміло користується навичками комунікації у професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 13. Діє відповідно до норм чинного законодавства у професійній діяльності.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова, історія України, основи педагогіки та психології, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, історія української культури та Острозької академії, жанрологія, журналістський фах, вступ до спеціальності, медіатехнології, українська мова в засобах масової комунікації, теорія масової комунікації та інформації, риторика і дикторська майстерність, історія журналістики, англійська мова в засобах масової комунікації, зв'язки з громадськістю, тематична спеціалізація, медіаправо, журналістська етика, медіабізнес, медіапроекти, теорія і практика літературного редагування.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: національна безпека України, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні технології, основи ділового етикету, публіцистика, реклама, спічрайтинг, права людини і журналістика, медіаландшафти, основи видавничої справи, редактор нових медіа, текстознавство, літературний дискурс 20-21 століття, агенційна журналістика, міжнародна журналістика, семіотика медійного тексту, журналістська герменевтика, авторське право, міжнародне медіаправо, маніпулятивні технології ЗМІ, теорія пропаганди, медіакритика, медіаосвіта, медіапсихологія, медіааксіологія, громадянське суспільство і журналістика, гіперлокальні медіа, іміджкомунікації , основи просування власного бренду.

Практична підготовка:навчальна практика (преса), навчальна практика (радіо), навчальна практика (телебачення), виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (теорія масової комунікації та інформації, історія журналістики, жанрологія, журналістський фах).

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, здатних ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, постійно адаптуючись до змінних умов, запитів громадянського, інформаційного суспільства, та продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, традиційні і новітні медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знати шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знати правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення інформаційного продукту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізувати журналістський текст, визначати його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства.

ПРН 6. Організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Створювати журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагувати їх, просувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 8. Програмувати рецепцію медійного тексту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 9. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяти формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 10. Уміло використовувати навички комунікації в професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова, історія України, основи педагогіки та психології, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, історія української культури та Острозької академії, історія української культури та Острозької академії, англійська мова за професійним спрямуванням, вступ до спеціальності, журналістський фах: пресова журналістика, журналістський фах: радіовиробництво, журналістський фах: телевиробництво, журналістський фах: мультимедійна та інтернетжурналістика, українська мова в ЗМК, журналістська етика, основи наукових досліджень, історія журналістики: історія зарубіжної журналістики, історія журналістики: історія української журналістики, текстознавство, медіариторика та дикторська майстерність, медіаправо, жанрологія, медіакритика, універсальна журналістика, теорія журналістики, проблематика ЗМІ, журналістська майстерність (майстер-класи), фотожурналістика,публіцистика і літературно-художня критика, загальне редагування, курсова робота, національна безпека України, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні технології, основи ділового етикету, дизайн мислення, іміджкомунікація, історія брендів та іміджологія.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:редактор нових медіа, організація роботи віртуальної редакції, журналістика сфери дозвілля і сучасний літературний процес, історія світової публіцистики і літературні комунікації, інформаційні війни і медіабезпека, медіабезпека і кризові комунікації, художньо-технічне оформлення сайтів, технологія мультимедій, журналістика даних та інфографіка, реклама і PR в Інтернеті, програмне забезпечення в медіаіндустрії, продюсування онлайнових проектів, візуальні комунікації в цифровому середовищі, цифрові медіаіндустрії, медіа-стартап, крос-медійна журналістика, історія реклами, історія зв'язків з громадськістю, арт-журналістика і література, історія літератури і журналістська діяльність, права людини і журналістика, рекламні комунікації у правовому полі України, організація роботи рекламної і PR-агенцій, теорія і практика рекламної діяльності, газетно-журнальний менеджмент, основи видавничої справи, теорія аргументації, копірайтинг та спічрайтинг, комерційна реклама і PR, практикум з реклами і PR, дизайн реклами, медіаметрія реклами і PR.

Практична підготовка:навчальна практика (преса), навчальна практика (радіо), навчальна практика (телебачення), виборнича практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (теорія та історія журналістики, комунікації та журналістської творчості).

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Практична філософія. Консалтинг та коучинг»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) 

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки, 

033 Філософія

бакалавр філософії за спеціалізацією «Практична філософія. Консалтинг та коучинг», філософ та менеджер освіти, консультант з питань управління, викладач/учитель соціально-гуманітарних дисциплін

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі практичної філософії, які володіють системними знаннями з теорії та практики розвитку суспільно-політичних, аксіологічних, морально-етичних, освітніх, правових, економічних, релігійних, національних, геополітичних процесів; здатних швидко та творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та культурної і ціннісної глобалізації світу. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізаці

Загальна освіта в сфері практичної філософії, філософії освіти, консалтингу та коучингу. 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу.

ПРН 2. Демонструвати базові знання з основних філософських дисциплін у розрізі практичного значення для особистості, яка живе в сучасному світі й долає його виклики.

ПРН 3. Знати зміст головних, визначальних філософських творів та ідей, специфіку філософської термінології.

ПРН 4. Спілкуватися українською, англійською та польською мовами як усно, так і письмово, читати фахову літературу англійською і польською мовами.

ПРН 5. Орієнтуватися в основних напрямах та тенденціях сучасного філософського дискурсу, їх зв’язках з попередньою інтелектуальною історією з метою застосування цих знань у викладанні практичної філософії, консультуванні та коучингу.

ПРН 6. Мати навички пошуку та опрацювання джерел в міждисциплінарному просторі.

ПРН 7. Мати обізнаність у головних філософсько-психологічних  методах та дослідницьких підходах, розуміння етико-практичної значущості філософського знання.

ПРН 8. Демонструвати навички написання наукових та публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, систематизованого огляду спеціальної літератури, дотримуватися стандартів академічного оформлення тексту.

ПРН 9. Ефективно застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

ПРН 10. Відпрацьовувати інноваційні підходи при вирішенні проблем у галузі практичної філософії та гуманітаристики.

ПРН 11. Упорядковувати знання у логічній послідовності та систематичності, аргументувати наведені міркування.

ПРН 12. Розмежовувати суб’єктивні складові суджень від об’єктивних і аргументованих, надавати перевагу останнім.

ПРН 13. Виявляти, встановлювати  і усвідомлювати засади й підстави міркувань. 

ПРН 14. Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.

ПРН 15. Критично оцінювати власну, групову, корпоративну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.

ПРН 16. Аналізувати та інтерпретувати гуманітарні тексти, виокремлювати та відтворювати смислову структуру тексту, оцінювати послідовність та валідність аргументації, виділяти продуктивні ідеї.

ПРН 17. Підтримувати і виявляти увагу і толерантність до іншої думки, здійснювати аналіз її змісту та структури та виробляти  адекватну відповідь і ставлення на неї.

ПРН 18. Використовувати відомі концепції та положення філософів у практиці консультування та коучингу.

ПРН 19. Підтримувати і демонструвати взаємодопомогу, терплячість, витримку і доброзичливість, навички роботи у групі з розподілом функцій у роботі.

ПРН 20. Демонструвати відкритість, вміння сприймати та враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в процесі обговорення, налаштованість на діалог. 

ПРН 21. Демонструвати динамічність і оперативність у пізнанні нового, неперервність в освоєнні нових знань і стратегій/способів мислення.

ПРН 22. Будувати власну систему аргументації в процесі міжособистісної інтелектуальної комунікації.

ПРН 23. Давати відповіді й розуміти пояснення в інтелектуальній полеміці.

ПРН 24. Проявляти увагу і толерантність до іншої (й інакшої) думки у процесі інтелектуальної комунікації, поважати мультикультурність.

ПРН 25. Володіти навичками викладання практичної філософії.

ПРН 26. Дотримуватися і показувати відповідальне ставлення до власної роботи, чітке та своєчасне  виконання своїх обов’язків.

ПРН 27. Демонструвати прогрес у власному професійному розвитку.

ПРН 28. Використовувати ввічливі форми звернення до опонента, концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на особистості.

ПРН 29. Обирати найбільш оптимальні методи планування часу та шляхів досягнення результату діяльності організації. 

ПРН 30. Аргументувати вибір конкретних інформаційно-комунікаційних систем та технологій управлінської діяльності.

ПРН 31. Обирати системи координації, взаємодії, звітування, інформації та створення команд на основі ефективного управління у проектній діяльності. 

ПРН 32. Пояснювати обрану філософію бачення та напрямів розвитку організації.

ПРН 33. Керувати проектом розвитку організації в умовах мінливого економічного середовища.

ПРН 34. Ідентифікувати закони розвитку сучасного суспільства й уміти їх застосовувати у професійній діяльності.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність атестату про повну загальну середню освіту та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов'язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова, Історія України, Українська мова (за професійним спрямуванням), Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії, Англійська мова-2, Філософська пропедевтика, Історія філософії: стародавня філософія, філософія України, філософія Середніх віків та доби Відродження,  філософія XVI-ХІХ ст., сучасна світова філософія, Польська мова, Логіка: Логіка, Класична та некласична логіка, Історія релігій, Латинська мова, Конфліктологія, Етика та естетика, Історія письма та священних книг, Теоретична філософія: соціальна філософія, гносеологія та епістемологія, метафізика та онтологія, Філософська та релігійна антропологія, Психологія та соціологія комунікації, Практична психологія, Географія та етнологія релігії, Методика викладання філософських дисциплін, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва ,Сучасні інформаційні технології, Основи ділового етикету, Риторика

Вибірковий блок для спеціалізації  «Практична філософія. Консалтинг та коучинг»

Інформаційні технології та бізнес-аналітика, Проектний менеджмент, Тайм-менеджмент

Критичне мислення, Бізнес-коучинг, Управління персоналом та організаційний розвиток, Етика бізнесу, Філософія гри.

Практична підготовка:Навчальна практика, Дослідницька практика, Науково-дослідна практика, Педагогічна практика

Підсумкова атестація:комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури.

 

Факультет романо-германських мов

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності),

кваліфікація 

галузь знань: 03 Гуманітарні науки

спеціальність: 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 

філолог, учитель англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

ПРН 1: Знання і розуміння

a. основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук;

b. етичних та правових норм, які регулюють відносини між людьми;

c. сучасних наукових методів філологічних досліджень;

d. сутності мови як суспільного явища, її зв`язку із мисленням, культурою та суспільним розвитком народу;

e. принципового зв`язку мови і світу; походження і розвитку мови, її рівнів;

f. функціональних властивостей мови, лінгвокраїнознавчих особливостей;

g. основних категорій та видів перекладу;

h. особливостей філологічної діяльності, ділового мовлення та діловодства, формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

i. - психологічних характеристик основних видів мовленнєвої діяльності говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.

ПРН 2: Застосування знань та розумінь

a. бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

b. розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності;

c. володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства – англійською мовою як основною на рівні С1 (Advanced); другою іноземною мовою (німецькою, французькою) – на рівні B2 (Upper-Intermediate); третьою іноземною мовою (німецькою, французькою, іспанською, польською) – на рівні А2 (Elementary).

d. перекладати та занотовувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти;

e. застосовувати міжмовні еквіваленти, враховувати системні міжмовні розбіжності;

f. використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, електронні бази даних;

g. уміти творчо підходити до використання мови в різних ситуаціях.

ПРН 3: Формування суджень

a. уміння володіти основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої та літературознавчої науки; 

b. уміння узагальнювати та систематизувати мовні явища;

c. уміння використовувати фахову кваліфікацію для підвищення загальної і філологічної культури громадян різних вікових категорій;

d. вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом; 

e. засвоїти загально педагогічні і конкретні методики, які використовуються у перебігу викладання філологічних та мовних дисциплін і навчитися застосовувати їх практично; 

f. здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін 

1. Основи інформатики та ОТ; 2. Філософія; 3. Українська мова (за професійним спрямуванням); 4. Англійська мова; 5. Практична фонетика; 6. Практична граматика; 7. Друга іноземна мова (німецька/французька); 8. Вступ до літературознавства. Література від Античності до Просвітництва; 9. Світова література (епохи від Романтизму до Постмодернізму); 10. Латинська мова; 11. Вступ до мовознавства; 12. Лінгвокраїнознавство;  13. Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови та Основи германістики;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

1. Історія української культури та Острозької академії; 2. Історія України; 3. Основи педагогіки та психології; 4. Історія музичного та образотворчого мистецтва; 5. Основи ділового етикету / Сучасна українська літературна мова: стилістика; 6. Соціолінгвістика / Прикладна лінгвістика; 7. Письмова комунікація; 8. Аналітичне читання / Третя іноземна мова (французька/ німецька/ іспанська/ польська); 9. Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови та Лексикологія англійської мови; 10. Лексичний менеджмент / Третя іноземна мова (французька/ німецька/ іспанська/ польська); 11. Основи наукових досліджень; 12. Практичні аспекти перекладу та локалізації / Системи автоматизації перекладу; 13. Методика викладання іноземної мови в школі; 14. Усний переклад; 15. Теорія та практика перекладу; 16. Теорія мовної комунікації / Третя іноземна мова (французька/ німецька/ іспанська/ польська); 17. Література англомовних країн; 18. Теоретичний курс з англійської мови: Теоретична граматика та Теоретична фонетика;

Практична підготовка: мовна практика: стажування у Берлінській лінгвістичній школі «Carl Duisberg» та Паризькій лінгвістичній школі “Globus mundus”; участь у програмах Work & Travel (Німеччина / США), Canada Word Youth (Канада); Au Pair (Німеччина / США), участь у німецько-українських обмінних програмах, стажуваннях за програмами Німецької служби академічних обмінів; аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами- носіями англійської, французької, німецької, польської мов.

Педагогічна практика: з відривом від навчання – у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов.

Перекладацька практика: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен з англійської мови

Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мовиНазва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності),

кваліфікація 

галузь знань: 03 Гуманітарні науки

спеціальність: 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

спеціалізація: мова і література (англійська, німецька/французька)

вчитель англійської, німецької / французької мов, світової літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Метою освітньої програми є забезпечення базових знань, розвиток базових навичок та компетентностей з англійської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

- бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

- розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності;

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства – англійською мовою як основною на рівні С1 (Advanced); другою іноземною мовою (німецькою, французькою) – на рівні B2 (Upper-Intermediate); третьою іноземною мовою (німецькою, французькою, іспанською, польською) – на рівні А2 (Elementary).

- перекладати та занотовувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти;

- застосовувати міжмовні еквіваленти, враховувати системні міжмовні розбіжності;

- використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, електронні бази даних;

- уміти творчо підходити до використання мови в різних ситуаціях.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

повна загальна середня освіта

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

 • обов’язкові компоненти – 155 кредитів;
 • вибіркові компоненти – 67 кредитів;
 • практична підготовка – 18 кредитів;

Історія України; Філософія; Історія української культури та Острозької академії; Сучасна українська літературна мова; Світова література та вступ до літературознавства; Вступ до мовознавства; Латинська мова; Комп'ютерні технології редагування тексту; Усний переклад; Теорія та практика перекладуЗагальний теоретичний курс з другої іноземної мовиМетодика викладання іноземної мови в школі; Англійська мова (спеціальність); Практична фонетикаПрактична граматика; Друга іноземна мова (німецька/французька); Стилістика англійської мови; Лексикологія англійської мови, Письмова комунікація; Література Англії; Сучасна українська літературна мова; Стилістика; Основи ділового етикету; Основи педагогіки та психологіїІсторія музичного та образотворчого мистецтва; Логіка; Основи інформатики та ОТ; Аналітичне читанняЛексичний менеджментТретя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Політичні і правові студії; Основи політико-юридичного дискурсу; Основи наукових досліджень; Організація наукової діяльності; Лінгвокраїнознавство; Лінгвістичні аспекти англомовних країн; Історія англійської мови; Основи германістикиПрактичні аспекти перекладу та локалізації; Системи автоматизації перекладу; Теоретична фонетика; Фонетична організація англійської мови; Прикладна лінгвістика; Теоретична граматика; Теорія мовної комунікації; Сучасні стратегії комунікації;

Практична підготовка: мовна практика: стажування у Берлінській лінгвістичній школі «Carl Duisberg» та Паризькій лінгвістичній школі “Globus mundus”; участь у програмах Work & Travel (Німеччина / США), Canada Word Youth (Канада); Au Pair (Німеччина / США), участь у німецько-українських обмінних програмах, стажуваннях за програмами Німецької служби академічних обмінів; аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами- носіями англійської, французької, німецької, польської мов.

Педагогічна практика: з відривом від навчання – у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов.

Перекладацька практика: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен з англійської мови

Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мови

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гуманітарні науки

Філологія

Германські мови та літератури, перша – англійська

Переклад

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Згідно із загальними компетентностями:

 1. Уміти встановити адекватні зв'язки між знаннями та їх використанням на практиці.
 2. Належно використовувати отримані знання та навички у практичних ситуаціях всередині та за межами закладу освіти.
 3. Знати та використовувати інформаційні, комунікативні та комп'ютерні технології для отримання, оцінки та організації даних із різних джерел, а також для створення завдань, включаючи дослідження.
 4. Користуватися інформаційними, комунікативними та комп'ютерними технологіями, що забезпечують ефективну кооперативну роботу.
 5. Автономно організувати свою роботу.
 6. Дотримуватися термінів виконання та планувати свій час.
 7. Чітко визначати, виокремлювати та оцінювати компоненти явища, пов'язаного з професійними знаннями.
 8. Розрізняти різні типи відносин між компонентами.
 9. Уміти сформулювати питання типу "чому?", що відповідає ситуації.
 10. Володіти українською та трьома іноземними мовами для ефективної роботи у професійному середовищі.
 11. Продуктивно працювати в команді з урахуванням різноманітності контексту (національного, культурного, релігійного) та розуміння своїх колег для вирішення конкретних завдань.
 12. Уміти мотивувати людей до досягнення спільних цілей.
 13. Фундаментальне розуміння напрямків лінгвістики та літератури.
 14. Фундаментальне розуміння педагогічної професії в цілому.
 15. Систематично робити успіхи в навчальній роботі.
 16. Оцінювати особисті досягнення належним чином

Згідно з професійними компетентностями:

 1. Знати методи філологічних досліджень у галузі мовознавства, літератури та культурології.
 2. Адекватно вирішувати проблему дослідження, знаходити відповідні джерела та бібліографію, аналізувати проблему та давати критичну характеристику чиїхось висновків щодо тексту.
 3. Використовувати довідкову інформацію та здійснювати пошук інформації для формулювання узгодженого обговорення лінгвістичної та літературної проблеми.
 4. Говорити і писати прості тексти та презентації на перших роках навчання, а також більш складні та наукові тексти, на останніх роках, використовуючи відповідні термінологічні та комунікаційні стилі.
 5. Ефективно використовувати отримані знання та навички під час практики / стажування.
 6. Поглиблене знання мовних понять та аспектів мовного походження та вміння їх пояснити.
 7. Знати основні лінгвістичні тенденції, галузі та методології.
 8. Описувати та пояснювати структуру англійської мови.
 9. Використовувати термінологію та фразеологію, типову для певного стилю, включаючи англійську для конкретних цілей (політика, освіта, бізнес, технічні реєстри тощо).
 10. Проводити відповідні порівняння між іноземною та українською мовою.
 11. Демонструвати знання та розуміння понять літературної теорії та структури літературних творів.
 12. Знати літературні тенденції та жанрові відмінності.
 13. Усебічне знання історичних та недавніх тенденцій та проблем, які сформували британську, американську, канадську культуру та інститути.
 14. Встановлювати відповідні порівняння між англомовними культурами та установами та власною культурою, що свідчить про культурні особливості, пов'язані з релігією та соціально-економічним становищем.
 15. Знати основні напрямки літератури та літературних творів у часовому вимірі.
 16. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати літературні тексти.
 17. Розуміти широке коло текстів англійською мовою та німецькою/французькою мовами.
 18. Демонструвати усні та писемні навички англійською мовою та другою іноземною мовою (німецькою/французькою) у різноманітному культурному та професійному контексті за допомогою відповідної термінології, граматики та стилю.
 19. Створювати тексти різних типів англійською та другою іноземною мовами з урахуванням відповідної термінології, граматики та стилю.
 20. Ефективно використовувати навички комунікації (читання, написання, розмова, слухання).
 21. Знати національну мову з метою встановлення зв'язків між нею та англійською мовою й другою іноземною мовою (німецькою / французькою).
 22. Перекладати та тлумачити різні тексти англійською мовою / другою іноземною мовою (німецькою/французькою) на національну мову та навпаки.
 23. Передавати інформацію з англійської мови/ другої іноземної мови (німецької/французької) на національну мову та навпаки.
 24. Отримувати інформацію, необхідну для формування лінгвістичних та літературних завдань, використовуючи різноманітні джерела.
 25. Обирати та використовувати методи навчання іноземної мови відповідно до освітніх, психологічних та специфічних критеріїв (залежно від віку та / або ступеня вміння студентів).
 26. Здатність гнучкого використання знань про принципи, методи та особливості застосування англійської мови / другої іноземної мови (німецької/французької) в залежності від контексту навчання.
 27. Визначати цілі та принципи загальної навчальної програми навчання іноземної мови.
 28. Знати освітнє законодавство.
 29. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
 30. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 151 кредит;

- вибіркові компоненти – 61 кредит;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Сучасні інформаційні технологіїАнглійська мова; Практична фонетика; Практична граматикаДруга іноземна мова (німецька/французька); Вступ до літературознавства; Література від Античності до Просвітництва; Світова література (епохи від Романтизму до Постмодернізму); Латинська мова; Вступ до мовознавства; Лінгвокраїнознавство; Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови та Основи германістики

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Історія української культури та Острозької академії; Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету / Сучасна українська літературна мова: стилістика;  Соціолінгвістика / Прикладна лінгвістика; Письмова комунікація; Аналітичне читання / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Спецкурс із лінгвістики: Стилістика англійської мови та Лексикологія англійської мови; Лексичний менеджмент / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Основи наукових досліджень; Практичні аспекти перекладу та локалізації / Системи автоматизації перекладу; Методика викладання іноземної мови в школі; Усний переклад; Теорія та практика перекладу;  Теорія мовної комунікації / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Література англомовних країн; Теоретичний курс з англійської мови: Теоретична граматика та Теоретична фонетика;

Практична підготовка: 

Мовна практика;

Педагогічна практика;

Перекладацька практика;

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен з англійської мови

Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мови

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності), кваліфікація

галузь знань: 03 Гуманітарні науки

спеціальність: 035 Філологія

спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

філолог, учитель англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок і компетентностей із германської філології. Вона містить навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Згідно із загальними компетентностями:

1. Уміти встановити адекватні зв'язки між знаннями та їх використанням на практиці.

2. Належно використовувати здобуті знання та навички в практичних ситуаціях усередині та за межами навчального закладу.

3. Знати та використовувати інформаційні, комунікативні та комп'ютерні технології для отримання, оцінки та організації даних із різних джерел, а також для створення дослідницьких завдань.

4. Користуватися інформаційними, комунікативними та комп'ютерними технологіями, що забезпечують ефективну кооперативну роботу.

5. Автономно організувати свою роботу.

6. Дотримуватися термінів виконання та планувати свій час.

7. Чітко визначати, виокремлювати та оцінювати компоненти явища, пов'язаного з професійними знаннями.

8. Розрізняти різні типи відносин між компонентами.

9. Уміти сформулювати питання типу "чому?", що відповідає ситуації.

10. Володіти українською та трьома іноземними мовами для ефективної роботи в професійному середовищі.

11. Продуктивно працювати в команді з урахуванням різноманітності контексту (національного, культурного, релігійного) та розуміння своїх колег для вирішення конкретних завдань.

12. Уміти мотивувати людей до досягнення спільних цілей.

13. Фундаментально розуміти напрямків лінгвістики та літератури.

14. Фундаментально розуміти педагогічну професію загалом.

15. Систематично робити успіхи в навчальній роботі.

16. Оцінювати особисті досягнення належним чином.

Згідно з професійними компетентностями:

1. Знати методи філологічних досліджень у галузі мовознавства, літератури та культурології.

2. Адекватно вирішувати проблему дослідження, знаходити відповідні джерела та бібліографію, аналізувати проблему та критично характеризувати висновки щодо тексту.

3. Використовувати довідкову інформацію та шукати відомості для формулювання узгодженого обговорення лінгвістичної та літературознавчої проблеми.

4. Говорити і писати прості тексти та презентації на перших роках навчання, а також більш складні та наукові тексти на останніх роках, використовуючи відповідні термінологічні та комунікативні стилі.

5. Ефективно використовувати здобуті знання та навички під час практики / стажування.

6. Поглиблено знати мовні поняття та аспекти мовного походження та вміти їх пояснити.

7. Знати основні лінгвістичні тенденції, галузі та методології.

8. Описувати та пояснювати структуру англійської мови.

9. Використовувати термінологію та фразеологію, типову для певного стилю, зокрема англійську для конкретних цілей (політика, освіта, бізнес, технічні реєстри тощо).

10. Порівнювати особливості англійської та української мов.

11. Демонструвати знання та розуміння понять літературної теорії та структури літературних творів.

12. Знати літературні тенденції та жанрові відмінності.

13. Усебічно знати історичні й недавні тенденції та проблем, які сформували британську, американську, канадську культуру та інститути.

14. Порівнювати англомовні культури й установи з власною культурою, що свідчить про культурні особливості, пов'язані з релігією та соціально-економічним становищем.

15. Знати основні напрямки літератури та літературних творів у часовому вимірі.

16. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати літературні тексти.

17. Розуміти широке коло текстів англійською та німецькою/французькою мовами.

18. Демонструвати усні та письмові навички англійською та другою іноземною мовою (німецькою/французькою) у різноманітному культурному та професійному контексті за допомогою відповідної термінології, граматики та стилю.

19. Створювати тексти різних типів англійською та другою іноземною мовами з урахуванням відповідної термінології, граматики та стилю.

20. Ефективно використовувати навички комунікації (читання, написання, розмова, слухання).

21. Знати національну мову з метою встановлення зв'язків між нею та англійською й другою іноземною мовою (німецькою / французькою).

22. Перекладати та тлумачити різні тексти англійською / другою іноземною мовою (німецькою/французькою) на національну мову та навпаки.

23. Передавати інформацію з англійської мови/ другої іноземної мови (німецької/французької) на національну мову та навпаки.

24. Отримувати інформацію, необхідну для формування лінгвістичних та літературних завдань, використовуючи різноманітні джерела.

25. Обирати та використовувати методи навчання іноземної мови відповідно до освітніх, психологічних і специфічних критеріїв (залежно від віку та / або ступеня вміння студентів).

26. Гнучко використовувати знання про принципи, методи та особливості застосування англійської мови / другої іноземної мови (німецької/французької) залежно від контексту навчання.

27. Визначати цілі та принципи загальної навчальної програми навчання іноземної мови.

28. Знати освітнє законодавство.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Сучасні інформаційні технологіїАнглійська мова; Практична фонетика; Практична граматикаДруга іноземна мова (німецька/французька); Вступ до літературознавства; Література від Античності до Просвітництва; Світова література (епохи від Романтизму до Постмодернізму); Латинська мова; Вступ до мовознавства; Лінгвокраїнознавство; Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови та Основи германістики

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Історія української культури та Острозької академії; Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету / Сучасна українська літературна мова: стилістика;  Соціолінгвістика / Прикладна лінгвістика; Письмова комунікація; Аналітичне читання / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Спецкурс із лінгвістики: Стилістика англійської мови та Лексикологія англійської мови; Лексичний менеджмент / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Основи наукових досліджень; Практичні аспекти перекладу та локалізації / Системи автоматизації перекладу; Методика викладання іноземної мови в школі; Усний переклад; Теорія та практика перекладу;  Теорія мовної комунікації / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська); Література англомовних країн; Теоретичний курс з англійської мови: Теоретична граматика та Теоретична фонетика;

Практична підготовка: мовна практика: стажування в Берлінській лінгвістичній школі «Carl Duisberg» і Паризькій лінгвістичній школі “Globus mundus”; участь у програмах Work & Travel (Німеччина / США), Canada Word Youth (Канада); Au Pair (Німеччина / США), участь у німецько-українських обмінних програмах, стажуваннях за програмами Німецької служби академічних обмінів; аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами – носіями англійської, французької, німецької, польської мов.

Педагогічна практика: з відривом від навчання – у середніх загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов.

Перекладацька практика: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен з англійської мови

Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мови

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОПП

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мета освітньо-професійної програми

підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних: 1) надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; 2) розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; 3) володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та 4) легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців зі збору, аналізу та поширенню консолідованої інформації щодо сучасних управлінських та соціокультурних процесів в Україні та країнах світу. Вимагає спеціальної практики щодо аналізу документаційного забезпечення управлінських процесів в установах, на підприємствах, інформаційно-аналітичної діяльності та бенчмаркінгового потенціалу підприємств у сфері інформаційного менеджменту. Випускники за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах: - державних службовців (посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів з питань документного забезпечення) згідно штатного розпису у інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників органів місцевого самоврядування (посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад) згідно штатного розпису в інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників аналітичних центрів, наукових установ з питань інформації та комунікації.

Загальний перелік професій: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може обіймати такі посади (відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»): 3121. Фахівець з інформаційних комунікацій. 2432.1 Документознавець. 1475.4 Менеджер зі зв’язків з громадськістю. 1474. Менеджер із комунікаційний технологій. 1473. Менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг. 3436. 1. Помічник керівника організації (установи, підприємства). 3435. Організатор діловодства (в державних установах, системі судочинства тощо). 3423. Менеджер з персоналу (HR-менеджер). 3436. Референт-помічник керівника підприємства, організації. 4141. Архіваріус. Конторський (офісний) службовець (систематизація документів). Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу. 4144. Діловод. Офісний службовець (документознавство).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архіві, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціонування документнокомунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.

ПРН 11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електрону комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування та професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної та практичної підготовки

Організація науково-дослідної роботи студента, Вступ до спеціальності, Документознавство, Загальна історія мистецтв, Культурологія, Бібліотечна справа, Архівна справа, Документознавство ІІ, Англійська мова за професійним спрямуванням, Риторика, Методика соціологічних досліджень, Аналітико-синтетична переробка інформації, Маркетинг інформаційних продуктів та послуг, Теорія і практика зв’язків з громадськістю, Теорія і практика масової інформації, Практикум з референтської та офісної діяльності, Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж, Друга іноземна мова, Документознавство ІІІ: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства, Системний аналіз інформаційних процесів, Соціологія громадської думки, Прикладні соціально-комунікаційні технології, Інформаційно-аналітична діяльність, Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням), Переддипломний семінар.

Вибіркові навчальні дисципліни - 65 кредитів.

Практична підготовка: Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій), Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління, Інформаційно-аналітична практика, Виробнича практика з інформаційного менеджменту.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційна робота – захист

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

2. Володіти знаннями та уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах.

3. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту інформаційних, бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

4. Уміти проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і на базі здобутих результатів систематизувати дані, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові відомості.

5. Уміти проводити семіотичний, семантичний аналіз, івент- та контент-аналіз, мотиваційний, структурний і пропагандистський аналізи, використовуючи при цьому комплексний, історичний і системний підходи.

6. Уміти створювати інформаційні й аналітичні матеріали, виступати в засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами із застосуванням різних моделей комунікації, методів впливу на аудиторію, використанням засобів невербальної комунікації.

7. Здійснювати комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення, забезпечувати стилістичну якість документів, компонувати ілюстрації, фотоматеріали в текстах, звітах, макетувати прес-релізи, звіти, аналітичні матеріали, іншу друковану продукцію.

8. Розробляти та складати службові, ділові й інформаційно-аналітичні документи для документаційного забезпечення управління підприємства (організації, установи).

9. Використовувати знання та навички щодо збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів під час аналізу конкурентоспроможності установи.

10. Використовувати в процесі комунікації, під час бесіди чи переговорів правила ділового протоколу й етикету.

11. Уміти виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; генерувати альтернативні рішення та розробляти антикризові програми; ураховувати невизначеність і випадковість; здійснювати багатокритерійну оптимізацію, застосовувати теорію ігор і колективне й кооперативне ухвалення рішень.

12. Уміти створювати та вести персональні бази даних; проводити обмін інформацією між базами даних; складати запити в базах даних; використовувати технології web-дизайну; забезпечувати захист інформації.

13. Складати огляди й реферати за іноземними інформаційними матеріалами, при цьому визначаючи інформаційні потреби адресата (замовника); вибирати джерела інформації; збирати фактографічну та документальну інформацію; виконувати усний і письмовий переклад; узагальнювати інформацію; формувати висновки та пропозиції; викладати текст.

14. Уміти формувати мету інформаційно-аналітичного дослідження; розробляти план і програми аналітичного дослідження; формувати ключові поняття, давати їх визначення; збирати і тлумачити факти; створювати емпіричну базу; формувати та перевіряти гіпотези; формулювати висновки.

15. Уміти забезпечувати розроблення й ефективне управління інноваційними проектами.

16. Уміти застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності та здійснювати прогнозування за допомогою регресійних моделей, створювати й аналізувати когнітивні моделі проблемних ситуацій, працювати з відкритими даними.

17. Уміти розробляти й оцінювати соціальні та комерційні рекламні оголошення; складати текст рекламних оголошень, слоганів, коди; уживати заходи щодо підвищення ефективності реклами.

18. Уміти розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів і послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

19. Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 137 кредитів;

- вибіркові компоненти – 85 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічних дисциплін

Іноземна мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Історія української культури та Острозької академії.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Основи інформатики та комп’ютерної техніки;Організація науково-дослідної роботи студента; Методика соціологічних досліджень; Комп’ютерні технології та електронний документообіг; Захист інформації; Системний аналіз інформаційних процесів; Соціологія громадської думки; Психологія соціальних комунікацій; Системи управління базами даних.

Цикл професійної та практичної підготовки

Вступ до спеціальності; Документознавство; Діловодство; Аналітико-синтетична переробка інформації; Маркетинг інформаційних продуктів та послуг; Бібліотечна справа; Архівна справа; Теорія і практика зв’язків з громадськістю; Теорія і практика масової інформації; Менеджмент; Практикум з референтської та офісної діяльності; Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж; Інформаційно-аналітична діяльність; Прикладні соціально-комунікаційні технології; Стандартизація та сертифікація (за професійним спрямуванням).

Вибіркові навчальні дисципліни — 85 кредитів.

Практична підготовка:

1. Ознайомча практика (2 курс) – 90/3.

2. Ознайомча практика (3 курс) – 90/3.

3. Виробнича практика – 180/6.

4. Науково-дослідна практика – 180/6.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен:

Предмет 1. Діловодство.

Предмет 2. Менеджмент.

Предмет 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю.

Предмет 4. Системний аналіз інформаційних процесів.

Предмет 5. Теорія і практика масової інформації

 

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти й алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

ПРН 2. Володіти знаннями й уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах.

ПРН 3. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту інформаційних, бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

ПРН 4. Уміти проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і на базі здобутих результатів систематизувати дані, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові відомості.

ПРН 5. Уміти проводити семіотичний, семантичний аналіз, івент- та контент-аналіз, мотиваційний, структурний і пропагандистський аналізи, використовуючи при цьому комплексний, історичний і системний підходи.

ПРН 6. Уміти створювати інформаційні й аналітичні матеріали, виступати в засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами із застосуванням різних моделей комунікації, методів впливу на аудиторію, використанням засобів невербальної комунікації.

ПРН 7. Здійснювати комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення, забезпечувати стилістичну якість документів, компонувати ілюстрації, фотоматеріали в текстах, звітах, макетувати прес-релізи, звіти, аналітичні матеріали, іншу друковану продукцію.

ПРН 8. Розробляти та складати службові, ділові й інформаційно-аналітичні документи для документаційного забезпечення управління підприємства (організації, установи).

ПРН 9. Використовувати знання та навички щодо збору даних, моделювання документно-інформаційних систем та їх ресурсів під час аналізу конкурентоспроможності установи.

ПРН 10. Використовувати в процесі комунікації, під час бесіди чи переговорів правила ділового протоколу й етикету.

ПРН 11. Уміти виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; генерувати альтернативні рішення та розробляти антикризові програми; ураховувати невизначеність і випадковість; здійснювати багатокритерійну оптимізацію, застосовувати теорію ігор і колективне й кооперативне ухвалення рішень.

ПРН 12. Уміти створювати та вести персональні бази даних; проводити обмін інформацією між базами даних; складати запити в базах даних; використовувати технології web-дизайну; забезпечувати захист інформації.

ПРН 13. Складати огляди та реферати за іноземними інформаційними матеріалами, при цьому визначаючи інформаційні потреби адресата (замовника); вибирати джерела інформації; збирати фактографічну та документальну інформацію; виконувати усний і письмовий переклад; узагальнювати інформацію; формувати висновки та пропозиції; викладати текст.

ПРН 14. Уміти формувати мету інформаційно-аналітичного дослідження; розробляти план і програми аналітичного дослідження; формувати ключові поняття, давати їх визначення; збирати і тлумачити факти; створювати емпіричну базу; формувати та перевіряти гіпотези; формулювати висновки.

ПРН 15. Уміти забезпечувати розроблення та ефективне управління інноваційними проектами.

ПРН 16. Уміти застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності та здійснювати прогнозування за допомогою регресійних моделей, створювати й аналізувати когнітивні моделі проблемних ситуацій, працювати з відкритими даними.

ПРН 17. Уміти розробляти й оцінювати соціальні та комерційні рекламні оголошення; складати текст рекламних оголошень, слоганів, коди; уживати заходи щодо підвищення ефективності реклами.

ПРН 18. Уміти розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів і послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

ПРН 19. Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України;  Філософія;  Українська  мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;  Організація науково-дослідної роботи студентаВступ до спеціальностіДокументознавство; Загальна історія мистецтва; Культурологія; Бібліотечна справаАрхівна справа;  Діловодство; Англійська мова – 2; Риторика;  Методика соціологічних досліджень; Аналітико-синтетична переробка інформації; Маркетинг інформаційних продуктів та послуг;  Теорія і практика зв'язків з громадськістюТеорія і практика масової інформаціїПрактикум з референтської та офісної діяльностіІнформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж;  Друга іноземна мова; Комп'ютерні технології та електронний документообіг;Системний аналіз інформаційних процесівСоціологія громадської думки; Інформаційно-аналітична діяльністьПрикладні соціально-комунікаційні технології;   Стандартизація та сертифікація (за професійним спрямуванням);  Переддипломний семінар; Психологія соціальних комунікацій.

Вибіркові навчальні дисципліни - 67 кредитів.

Практична підготовка:

1. Ознайомча практика;

2. Ознайомча (дослідницька) практика;

3. Інформаційно-аналітична практика;

4. Виробнича практика.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен:

Предмет 1. Діловодство.

Предмет 2. Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж.

Предмет 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю.

Предмет 4. Системний аналіз інформаційних процесів.

Предмет 5. Теорія і практика масової інформації

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Упроваджувати та використовувати комунікаційні технології в соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну й офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати в професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення й задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціювання документно-комунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки й офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних і комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне й офісне обладнання.

ПРН 11. Шукати інформацію в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики й технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів і сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та обстоювати ухвалені рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову й електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Ухвалювати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 158 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Організація науково-дослідної роботи студента; Вступ до спеціальності; Документознавство І; Загальна історія мистецтв; Культурологія; Бібліотечна справа; Архівна справа; Документознавство ІІ: Діловодство; Англійська мова за професійним спрямуванням; Риторика; Методика соціологічних досліджень; Аналітико-синтетична переробка інформації; Маркетинг інформаційних продуктів та послуг; Теорія і практика зв’язків з громадськістю; Теорія і практика масової інформації; Практикум з референтської та офісної діяльності; Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж; Друга іноземна мова; Документознавство ІІІ: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства; Системний аналіз інформаційних процесів; Соціологія громадської думки; Прикладні соціально-комунікаційні технології; Інформаційно-аналітична діяльність; Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням); Переддипломний семінар.

Вибіркові навчальні дисципліни - 67 кредити.

Практична підготовка:

Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій); Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління; Інформаційно-аналітична практика; Виробнича практика з інформаційного менеджменту.

Підсумкова атестація:

Кваліфікаційна робота – захист

 

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, психологічна допомога, клінічна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія управління.

Програмні результати

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, когнітивної, емоційної вольової сфери, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків.

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань. Володіти знаннями в галузі психології у процесі вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ.

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів.

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, уміння дотримуватися процедури дослідження.

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень.

Пропонувати власні способи вирішення психологічних завдань і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. Володіти знаннями різноманітних методів психологічної консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо відповідно до запиту. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

Уміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань. Усвідомлювати межі власної компетенції, співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, управлінцями тощо).

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності ппсихолога. Демонструвати здатність діяти на основі принципів моралі та професійної етики психолога.

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, дотримуватися гуманістичних та демократичних цінностей.

Демонструвати вміння спілкуватися державною мовою, налагоджувати професійну комунікацію; володіти необхідним лексичним мінімумом іноземної мови в межах потреби своєї професійної діяльності. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності й на основі цього систематично підвищувати свою професійну компетентність.

Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. Демонструвати здатність до здоров’язбережувальної діяльності та вміти створювати психолого-педагогічні умови для формування здорового способу життя.

Знати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізми регуляції та адаптації людини та інших живих організмів. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу. Застосовувати моделі, методи й дані біології і психофізіології у процесі навчання й забезпечення професійної діяльності.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньоої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 177 кредитів (у тому числі практична підготовка — 15 кредитів);

вибіркові компоненти -  63 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України та її національна безпека; Історія української культури та Острозької академії; Іноземна мова; Філософія; Політологія; Математичні методи в психології; Основи біології людини; Антропологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Психофізіологія; Вступ до спеціальності; Загальна психологія та практикум із загальної психології; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Клінічна психологія; Патопсихологія; Педагогічна психологія; Історія психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Психологія праці; Інженерна психологія; Основи психотерапії; Основи психокорекції; Педагогіка; Юридична психологія; Психологічний спецпрактикум по спеціалізації; Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології; Психологія управління та організації; Політична психологія; Психологічне консультування; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія здоров'яКогнітивна психологія; Психологія сім'ї;

Вибіркові навчальні дисципліни — 63 кредити.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

 

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

053  Психологія

05 Соціальні та поведінкові науки

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПР-1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань. Володіти знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР-4. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. Знати різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності й обдумано вибирати шляхи їх вирішення. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань. Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо відповідно до вимог замовника.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Здійснювати пошук інформації з різних джерел (у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) для вирішення професійних завдань. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну діяльність. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами своїх досліджень і аналізу літературних джерел. Презентувати ці результати  усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетенції та  підзвітність відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями). Ефективно виконувати різні ролі в команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР-12. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-13. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПР-14. Уживати ефективні заходи щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПР-15. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР-16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; уміти використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.


Автономія і відповідальність:

ПР-17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, дотримуватися гуманістичних та демократичних цінностей у професійній та громадській діяльності. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 175 кредитів (у тому числі практична підготовка, написання кваліфікаційної роботи - 16 кредитів);

вибіркові компоненти -  65 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія; Психологія протидії кібернасильству; Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія сім’ї та сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Прикладна антропологіяАрттерапія; Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича).

Вибіркові навчальні дисципліни: 65 кредитів

Підсумкова атестація: атестаційний екзамен за спеціальністю; захист кваліфікаційної роботи.

 

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку, психологія управління.

Програмні результати

Знання:

ПР-1. Знає сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; знає нейрофізіологічні основи та розуміє біологічну обумовленість функціонування психіки; уміє застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіє знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знає сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Знає різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.


Уміння:

ПР-5. Уміє планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію, оцінювати отриманих результатів.

ПР-6. Демонструє здатність до рефлексії, уміє оцінювати  непередбачувані проблеми у професійній діяльності і вибирати шляхи їх вирішення.

ПР-7. Уміє використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміє проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіє психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструє здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструє здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетентності та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміє співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями).

ПР-12. Систематично підвищує свою професійну компетентність.

        

Комунікація:

ПР-13. Дотримується  у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-14. Володіє культурою спілкування, його формами, способами; уміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови.


Автономія і відповідальність:

ПР-15. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньоої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 173 кредитів (у тому числі практична підготовка — 18 кредитів);

вибіркові компоненти -  67 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Національна безпека України; Англійська мова; Філософія;  Історія музичного та образотворчого мистецтва; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова - 2. Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія та практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія здоров’я; Клінічна психологія; Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Психологія праці; Інженерна психологія; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка; Педагогічна психологія;Психологія сім'ї; Сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Антропологія.

Вибіркові навчальні дисципліни — 67 кредитів.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення.

Програмні результати навчання

Знання:

ПР-1. Знає сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; знає нейрофізіологічні основи та розуміє біологічну обумовленість функціонування психіки; уміє застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіє знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знає сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Знає різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

Уміння:

ПР-5. Уміє планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію, оцінювати отриманих результатів.

ПР-6. Демонструє здатність до рефлексії, уміє оцінювати  непередбачувані проблеми у професійній діяльності і вибирати шляхи їх вирішення.

ПР-7. Уміє використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміє проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіє психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструє здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструє здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетентності та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміє співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями).

ПР-12. Систематично підвищує свою професійну компетентність.

ПР-13.  Демонструє навички здійснення психологічної підтримки учасників  освітнього процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; уміє проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПР-14. Уміє застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; уміє проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

Комунікація:

ПР-15. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-16. Володіє культурою спілкування, його формами, способами; уміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови, спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:

ПР-17. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 175 кредитів (у тому числі практична підготовка — 16 кредитів);

вибіркові компоненти -  65 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Національна безпека України; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика;  Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологіяВікова психологія; Психологія здоров’я; Клінічна психологія;  Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Психологія праці;  Інженерна психологія; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія сім’ї та сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Антропологія;

Вибіркові навчальні дисципліни — 65 кредитів.

Практична підготовка: психологічна практика (ознайомча), педагогічна практика, психологічна практика (виробнича), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

 

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова, історія України, філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії, організація науково-дослідної роботи студента, статистичні методи в політичній науці, національна безпека України, вступ до спеціальності, вступ до політичної науки, польська мова, історія політичної думки, англійська мова (за професійним спрямуванням), сучасна політична філософія, соціологія, етнополітика, порівняльна політологія, конституційне право України, сучасна міжнародна політика, соціальна політика, геополітика, теорія міжнародних відносин, громадянське суспільство, соціологія політичного конфлікту, політична культура.

Вибіркові навчальні дисципліни - 65 кредитів.

Практична підготовка: навчальна (ознайомча) практика, виробнича практика (громадські та політичні об’єднання, ЗМІ), виробнича практика (органи державної влади), науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Вступ до політичної науки», «Історія політичної думки», «Порівняльна політологія»).

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення й аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати й забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої галузі пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти й методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України, Іноземна моваІсторія української культури та Острозької академіїФілософіяУкраїнська мова за професійним спрямуваннямОрганізація НДР студента, Статистичні методи в політичній науці (кількісні методи в політології)Методологія та методика політологічних та соціологічних дослідженьСтатистичні методи в політичній науці (соціальна статистика)Прикладний політичний аналіз, Вступ до спеціальностіЗагальна теорія політики, Польська моваІсторія української політичної думки,Англійська мова (за професійним спрямуванням)Історія світової філософської думкиЕтнополітикаПорівняльна політологіяЗовнішня політика України, Аналіз зовнішньої політики зарубіжних країн, Регіональні інтеграційні процесиПолітична культураСвітовий політичний процес і геополітикаСоціальна політикаМетодика викладання соціально-політичних дисциплінАктуальні проблеми сучасних міжнародних відносин.

Вибіркові навчальні дисципліни - 67 кредитів.

Практична підготовка: виробнича практика (громадські об'єднання), виробнича практика (органи державної влади), педагогічна практика (впродовж семестру), науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із «Загальної теорії політики».

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Європейські студії, Практична політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої галузі пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

7ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Історія України, Іноземна моваІсторія української культури та Острозької академіїФілософіяУкраїнська мова за професійним спрямуваннямОрганізація НДР студента, Статистичні методи в політичній науці (кількісні методи в політології)Статистичні методи в політичній науці (соціальна статистика)Національна безпека УкраїниВступ до спеціальності, Вступ до політичної науки, Польська моваІсторія політичної думки,  Англійська мова 2Сучасна політична філософія, СоціологіяЕтнополітикаПорівняльна політологіяЗовнішня політика УкраїниАктуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, Соціальна політика, Геополітика, Теорія міжнародних відносин, Громадянське суспільство, Соціологія політичного конфлікту, Проектний менеджмент, Політична культура.

Вибіркові навчальні дисципліни - 67 кредитів.

Практична підготовка: навчальна (ознайомча) практика, виробнича практика (громадські та політичні об’єднання, ЗМІ), виробнича практика (органи державної влади), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Вступ до політичної науки», «Історія політичної думки», «Порівняльна політологія»).

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Європейські студії, Практична політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній і громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади й публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова, історія України, філософія, українська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії, організація науково-дослідної роботи студента, статистичні методи в політичній науці, національна безпека України, вступ до спеціальності, вступ до політичної науки, польська мова, історія політичної думки, англійська мова (за професійним спрямуванням), сучасна політична філософія, соціологія, етнополітика, порівняльна політологія, конституційне право України, сучасна міжнародна політика, соціальна політика, геополітика, теорія міжнародних відносин, громадянське суспільство, соціологія політичного конфлікту, політична культура.

Вибіркові навчальні дисципліни - 65 кредитів

Практична підготовка: навчальна (ознайомча) практика, виробнича практика (громадські та політичні об’єднання, ЗМІ), виробнича практика (органи державної влади), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Вступ до політичної науки», «Історія політичної думки», «Порівняльна політологія»).

Назва ОПП

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Мета освітньо-професійної програми

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоровя.

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я.

Ключові слова: громадське здоров’я, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика, профілактика захворювань, захист здоров’я, збереження здоров’я.

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції

в системі охорони громадського здоров’я

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень,  використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їхв галузі громадського здоров’я.

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

ПР-7. Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

ПР-17. Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

ПР-18. Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, а також на основі молодшого спеціаліста, зокрема після закінчення медичного коледжу тощо. Виконання правил прийому до НаУОА у поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 176 кредитів ( у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти – 64 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Біостатистика; Біобезпека; Основи анатомії та фізіології людини; Основи патології; Латинська мова та медична термінологія; Громадське здоров'я; Загальна гігієна; Психічне здоров'я; Епідеміологія: інфекційні хвороби; Промоція здоров'я; Епідеміологія: неінфекційні хвороби; Біоетика з основами медичного права; Екологія людини; Психосоматика; Менеджмент в охороні здоров'я; Економіка охорони здоров'я; Соціально-гігієнічний моніторинг; Спецпрактикум зі збереження здоров'я; Паліативна й хоспісна допомога; Патопсихологія; Психологія здоров'я; Навчальна (ознайомча) практика; Виробнича практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Етика та деонтологія; Основи наукових досліджень; Методи наукових досліджень.

Вибірковий блок для спеціалізації «Промоція здоров’я»

Основи саногенного мислення; Репродуктивне здоров'я; Основи медицини катастроф; Психологія кризових станів; Професійне здоров’я та профілактика травматизму; Лідерство у сфері громадського здоров'я; Комунікаційний менеджмент; Основи соціальної реклами; Основи здорового способу життя; Інформаційні технології у сфері громадського здоров'я.

Вибірковий блок для спеціалізації «Менеджмент здоров’я»

Екстрена медична допомога; Здоров’я матері та дитини; Професійні хвороби; Менеджмент людських ресурсів; Стратегічне управління; Основи діяльності ВООЗ; Екологічне право; Екологічна психологія; Медичне право; Соціально-психологічні аспекти інвалідності.

Вибірковий блок для спеціалізації «Епідеміологія та біостатистика»

Загальна епідеміологія; Інфекційні хвороби та їх профілактика; Неінфекційні хвороби та їх профілактика; Медична статистика; Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду; Основи соціальної медицини; Основи демографії; Аналіз ризиків; Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я; Екологічні кризи та катастрофи.

Практична підготовка:

Навчальна (ознайомча практика), виробнича практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен (громадське здоров'я, біобезпека, психологія здоров'я)

 

Назва ОПП

«Громадське здоров’я»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Мета освітньо-професійної програми

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я.

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна для бакалавра має наукову орієнтацію, яка передбачає: отримання знань та навичок із оцінки стану здоров’я населення та детермінант.

Орієнтація освітньої програми включає: діяльність у сфері профілактичної медицини, екології, медичного права та біостатистики, менеджменту в охороні здоров’я, соціальній сфері та обслуговування населення, економіки охорони здоров’я тощо.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я. Надання як індивідуальних, так і суспільних послуг населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також заходи, котрі впливають на організацію діяльності інших галузей (міністерств, держкомітетів, держслужб, агенцій та ін.); розуміння про соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави»; засвоєння знань щодо стану здоров'я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому в зв'язку з умовами та способом життя; про профілактику основних захворювань, оцінки та організацію заходів з покращення.

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції в системі охорони громадського здоров’я.

 

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їх в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

 

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

 

ПР-7.Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

 

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

 

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

 

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

 

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

 

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

 

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

 

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

 

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

 

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

 

ПР-17.Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

 

ПР-18.Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

 

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

 

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, а також на основі молодшого спеціаліста, здобуття базової повної або вищої освіти та вступнику, який не менше одного року здобуває ступінь бакалавра; виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 45 кредитів;

- практична підготовка – 36 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки:

англійська мова, історія України, філософія, Українська мова за професійним спрямуванням; Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної підготовки:

Англійська мова за професійним спрямуванням; Біостатистика; Біобезпека; Основи анатомії та фізіології людини; Основи патології; Латинська мова та медична термінологія; Громадське здоров’я; Загальна гігієна; Психічне здоров’я; Епідеміологія: інфекційні хвороби; Промоція здоров’я; Епідеміологія : неінфекційні хвороби; Біоетика з основами медичного права; Спецпрактикум із збереження здоров’я; Психосоматика; Менеджмент в охороні здоров’я; Економіка охорони здоров’я; Соціально-гігієнічний моніторинг; Паліативна і хоспісна допомога; Патопсихологія; Психологія здоров’я; Курсова робота.

Вибіркові навчальні дисципліни - 45 кредитів.

Практична підготовка:

Ознайомча практика; Дослідна практика; Виробнича практика; Науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен

Назва ОПП

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів громадського здоров’я, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності з відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я.

Ключові слова: громадське здоров’я, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції

в системі охорони громадського здоров’я

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень,  використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їхв галузі громадського здоров’я.

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

ПР-7. Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

ПР-17. Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

ПР-18. Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та виконали правила прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 176 кредитів ( у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти – 64 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Біостатистика; Біобезпека; Основи анатомії та фізіології людини; Основи патології; Латинська мова та медична термінологія; Громадське здоров'я; Загальна гігієна; Психічне здоров'я; Епідеміологія: інфекційні хвороби; Промоція здоров'я; Епідеміологія: неінфекційні хвороби; Біоетика з основами медичного права; Екологія людини; Психосоматика; Менеджмент в охороні здоров'я; Економіка охорони здоров'я; Соціально-гігієнічний моніторинг; Спецпрактикум зі збереження здоров'я; Паліативна й хоспісна допомога; Патопсихологія; Психологія здоров'я; Ознайомча практика; Дослідна практика; Виробнича практика; Науково-дослідна практика.

Вибіркові навчальні дисципліни - 64 кредити.

Практична підготовка:

Ознайомча практика, дослідна практика, виробнича практика, науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен (громадське здоров'я, біобезпека, психологія здоров'я)

Назва ОПП

Національна безпека

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів з національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі національної безпеки.

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, міжнародна безпека, інформаційна безпека, воєнна безпека, економічна безпека, внутрішньополітична безпека.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знає базові принципи реалізації загальних функцій національної безпеки.

 

ПР-2. Знає процеси прийняття тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції.

 

ПР-3. Знає закономірності формування, розвитку та функціонування системи національної безпеки.

 

ПР-4. Знає основні компоненти та етапи реалізації діючих стратегій національної безпеки України, провідних країн регіону і світу.

 

ПР-5. Здатен до продовження професійного розвитку, в тому числі самостійно з високим рівнем автономності та відповідальності.

 

ПР-6. Вміє орієнтуватися в джерелах та літературі з сучасних проблем національної безпеки України, зарубіжних країн та військовій тематиці; знання базових документів і спеціальних наукових досліджень з цієї проблематики.

 

ПР-7. Здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки або застосовувати знання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу та дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

 

ПР-8. Здатен визначати необхідні технології врегулювання конфліктів і підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що знижують рівень конфліктогенності в соціальних спільнотах та посилюючу систему безпеки держави.

 

ПР-9. Здатен самостійно та оперативно приймати обґрунтовані рішення, здійснювати функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) в різних умовах, Демонструє здатність до лідерства та відповідальності за свою діяльність, до співробітництва та роботи в команді, здатність брати активну участь у соціальному та політичному житті на місцевому, регіональному та державному рівнях.

 

ПР-10. Демонструє здатність удосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

 

ПР-11. Демонструє навички професійного використання інформації щодо аналізу діяльності конкретних безпекових інститутів.

 

ПР-12. Демонструє здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні непередбачувані проблеми та завдання, застосувати знання теорії, принципів, методів і понять, набуті у процесі навчання та професійної діяльності у практичних ситуаціях, розуміти і використовувати ідеї і думки та генерувати нові ідеї.

 

ПР-13. Демонструє здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу.

 

ПР-14. Здатен спілкуватися іноземною мовою, готувати різні статті, написані іноземною мовою, що підходять для вивченої області дослідження.

 

ПР-15. Здатний реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, здійснювати оцінювання наслідків військово-політичних стратегій держав.

 

ПР-16. Вміє прогнозувати і моделювати складні процеси, що відбуваються в системі національної та міжнародної безпеки і її практичні наслідки, в тому числі явища різних сфер суспільного життя з використанням сучасних методів і інструментів, характерних для досліджуваної області, здатен до адаптації та дій в нових ситуаціях, знання та розуміння історії конфліктів.

 

ПР-17. Здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки комунікацій.

 

ПР-18. Здатен здійснювати обґрунтування варіантів побудови систем безпеки та моніторингу терористичних загроз.

 

ПР-19. Вміє формувати концептуальні основи забезпечення військової безпеки та обґрунтовувати шляхи й способи її забезпечення.

 

ПР-20. Вміє застосовувати сучасні стандарти та підходи в організації спецслужб іноземних держав як складових системи управління національною безпекою держави.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста, здобуття базової повної або вищої освіти та вступнику, який не менше одного року здобуває ступінь бакалавра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 17 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки: англійська мова, історія України, філософіяукраїнська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної підготовки: організація науково-дослідної роботи студента, контррозвідувальний режим в Україні, інформаційно-аналітична діяльність, аналіз даних у системі національної безпеки, політичні та безпекові інститути в Україні, вступ до спеціальності, національна безпека України, історія військово-політичних стратегій держав, соціологія, політологія, англійська мова (за професійним спрямуванням), конфліктологія, біобезпека, геополітика, міжнародне право, криміналістична експертиза документів, психологія загроз та психологія безпеки, пропаганда і контрпропаганда, основи держави і права, аналіз безпекової політики, Think Tanks у сфері безпеки, зовнішня політика країн регіону, конституційне право України, охорона державної таємниці, гібридні війни, основи діяльності спецслужб.

Вибіркові навчальні дисципліни - 65 кредитів.

Практична підготовка: ознайомча практика, виробнича практика, виробнича практика, інформаційно-аналітична практика.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен («Національна безпека України»)

Назва ОПП

"Національна безпека"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека (внутрішньополітична безпека)

Внутрішньополітична безпека

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів із національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за вибірковими блоками «Міжнародна безпека», «Внутрішньополітична безпека», «Військова безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі національної безпеки.

Вибіркові блоки: «Військова безпека», «Міжнародна безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека», «Внутрішньополітична безпека».

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, міжнародна безпека, інформаційна безпека, воєнна безпека, економічна безпека, внутрішньополітична безпека.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати базові принципи реалізації загальних функцій національної безпеки.

ПР-2. Знати процеси ухвалення тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції.

ПР-3. Знати закономірності формування, розвитку та функціювання системи національної безпеки.

ПР-4. Знати основні компоненти й етапи реалізації чинних стратегій національної безпеки України, провідних країн регіону і світу.

ПР-5. Бути здатним продовжувати професійний розвиток, зокрема самостійно, з високим рівнем автономності й відповідальності.

ПР-6. Уміти орієнтуватися в джерелах та літературі з сучасних проблем національної безпеки України, зарубіжних країн і військовій тематиці; знати базові документи і спеціальні наукові дослідження з цієї проблематики.

ПР-7. Уміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки або застосовувати знання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу й дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

ПР-8. Уміти визначати необхідні технології врегулювання конфліктів і підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що знижують рівень конфліктогенності в соціальних спільнотах і посилюють систему безпеки держави.

ПР-9. Уміти самостійно й оперативно ухвалювати обґрунтовані рішення, здійснювати функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) в різних умовах, демонструвати здатність до лідерства та відповідальності за свою діяльність, до співробітництва та роботи в команді, здатність брати активну участь у соціальному та політичному житті на місцевому, регіональному та державному рівнях.

ПР-10. Демонструвати здатність удосконалювати знання в царині міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися в зовнішній і внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

ПР-11. Демонструвати навички професійного використання інформації щодо аналізу діяльності конкретних безпекових інститутів.

ПР-12. Демонструвати здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні непередбачувані проблеми та завдання, застосувати знання теорії, принципів, методів і понять, здобуті в процесі навчання та професійної діяльності в практичних ситуаціях, розуміти й використовувати ідеї і думки та генерувати нові ідеї.

ПР-13. Демонструвати здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу.

ПР-14. Бути здатним спілкуватися іноземною мовою, готувати різні статті, написані іноземною мовою, що підходять для вивченої області дослідження.

ПР-15. Бути здатним реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, оцінювати наслідки військово-політичних стратегій держав.

ПР-16. Уміти прогнозувати і моделювати складні процеси, що відбуваються в системі національної та міжнародної безпеки і її практичні наслідки, зокрема явища різних царин суспільного життя з використанням сучасних методів і інструментів, характерних для досліджуваної області, здатен до адаптації та дій в нових ситуаціях, знання та розуміння історії конфліктів.

ПР-17. Бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки комунікацій.

ПР-18. Бути здатним обґрунтовувати варіанти побудови систем безпеки та моніторити терористичні загрози.

ПР-19. Уміти формувати концептуальні основи військової безпеки та обґрунтовувати шляхи й способи її гарантування.

ПР-20. Уміти застосовувати сучасні стандарти та підходи в організації спецслужб іноземних держав як складників системи управління національною безпекою держави.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста, виконання Правил прийому до На УОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 153 кредити;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки: іноземна мова, історія України, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки: організація НДР студента, контррозвідувальний режим в Україні, інформаційно-аналітична діяльність, статистичні методи та візуалізація даних, порівняльне конституційне право, політичні та безпекові інститути в Україні, вступ до спеціальності, національна безпека України, друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія військово-політичних стратегій держав, соціологія, політологія, англійська мова (за професійним спрямуванням), конфліктологія, біобезпека, зовнішня політика України та зарубіжних країн, політика підтримки міжнародної безпеки іноземних держав, геополітика, міжнародне право, основи криміналістики, психологія загроз та психологія безпеки, безпека соціальних комунікацій.

Вибіркові навчальні дисципліни - 72 кредити.

Практична підготовка: виробнича практика, інформаційно-аналітична практика.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Політичні та безпекові інститути в Україні, Зовнішня політика України та зарубіжних країн, Захист iнформацiї в системi забезпечення національної безпеки)

Кваліфікаційний екзамен (Національна безпека України)

Назва ОПП

"Національна безпека"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека (внутрішньополітична безпека)

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів із національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за вибірковими блоками «Міжнародна безпека», «Внутрішньополітична безпека», «Військова безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі національної безпеки.

Вибіркові блоки: «Військова безпека», «Міжнародна безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека», «Внутрішньополітична безпека».

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, міжнародна безпека, інформаційна безпека, воєнна безпека, економічна безпека, внутрішньополітична безпека.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати базові принципи реалізації загальних функцій національної безпеки.

ПР-2. Знати процеси ухвалення тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції.

ПР-3. Знати закономірності формування, розвитку та функціювання системи національної безпеки.

ПР-4. Знати основні компоненти й етапи реалізації чинних стратегій національної безпеки України, провідних країн регіону і світу.

ПР-5. Бути здатним продовжувати професійний розвиток, зокрема самостійно, з високим рівнем автономності й відповідальності.

ПР-6. Уміти орієнтуватися в джерелах та літературі з сучасних проблем національної безпеки України, зарубіжних країн і військовій тематиці; знати базові документи і спеціальні наукові дослідження з цієї проблематики.

ПР-7. Уміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки або застосовувати знання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу й дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

ПР-8. Уміти визначати необхідні технології врегулювання конфліктів і підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що знижують рівень конфліктогенності в соціальних спільнотах і посилюють систему безпеки держави.

ПР-9. Уміти самостійно й оперативно ухвалювати обґрунтовані рішення, здійснювати функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) в різних умовах, демонструвати здатність до лідерства та відповідальності за свою діяльність, до співробітництва та роботи в команді, здатність брати активну участь у соціальному та політичному житті на місцевому, регіональному та державному рівнях.

ПР-10. Демонструвати здатність удосконалювати знання в царині міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися в зовнішній і внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

ПР-11. Демонструвати навички професійного використання інформації щодо аналізу діяльності конкретних безпекових інститутів.

ПР-12. Демонструвати здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні непередбачувані проблеми та завдання, застосувати знання теорії, принципів, методів і понять, здобуті в процесі навчання та професійної діяльності в практичних ситуаціях, розуміти й використовувати ідеї і думки та генерувати нові ідеї.

ПР-13. Демонструвати здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу.

ПР-14. Бути здатним спілкуватися іноземною мовою, готувати різні статті, написані іноземною мовою, що підходять для вивченої області дослідження.

ПР-15. Бути здатним реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, оцінювати наслідки військово-політичних стратегій держав.

ПР-16. Уміти прогнозувати і моделювати складні процеси, що відбуваються в системі національної та міжнародної безпеки і її практичні наслідки, зокрема явища різних царин суспільного життя з використанням сучасних методів і інструментів, характерних для досліджуваної області, здатен до адаптації та дій в нових ситуаціях, знання та розуміння історії конфліктів.

ПР-17. Бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки комунікацій.

ПР-18. Бути здатним обґрунтовувати варіанти побудови систем безпеки та моніторити терористичні загрози.

ПР-19. Уміти формувати концептуальні основи військової безпеки та обґрунтовувати шляхи й способи її гарантування.

ПР-20. Уміти застосовувати сучасні стандарти та підходи в організації спецслужб іноземних держав як складників системи управління національною безпекою держави.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста, виконання Правил прийому до На УОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки:

англійська мова, історія України, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки:

організація НДР студента, контррозвідувальний режим в Україні, інформаційно-аналітична діяльність, статистичні методи та візуалізація даних, порівняльне конституційне право, політичні та безпекові інститути в Україні, вступ до спеціальності, національна безпека України, друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія військово-політичних стратегій держав, соціологія, політологія, англійська мова (за професійним спрямуванням), конфліктологія, біобезпека, зовнішня політика України та зарубіжних країн, політика підтримки міжнародної безпеки іноземних держав, геополітика, міжнародне право, основи криміналістики, психологія загроз та психологія безпеки, безпека соціальних комунікацій, аналіз даних у соціальних системах, пропаганда і контрпропаганда, оперативно-розшукова діяльність, основи держави і права, аналіз безпекової політики, Think Tanks у сфері безпеки, зовнішня політика країн регіону, порівняльне конституційне право, охорона державної таємниці, гібридні війни, основи діяльності спецслужб.

Вибіркові навчальні дисципліни - 65 кредитів.

Практична підготовка: ознайомча практика, виробнича практика, виробнича практика, інформаційно-аналітична практика.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен.

 

Назва ОПП Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність 01 «Освіта/Педагогіка» 013 Початкова освіта  
Мета освітньо-професійної програми Фундаментальна підготовка фахівців у галузі  початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови із застосуванням інноваційних методик навчання, а також здійснювати організацію та управління навчальним процесом в освітній інституції початкової освіти відповідно до новітніх тенденцій в навчанні дітей.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері педагогіки, включаючи цілісний аналіз педагогічного процес, зокрема, методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, а також психолого-педагогічних закономірностей навчання, розвитку й виховання молодших школярів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики навчання та виховання учнів початкових класів із застосовуванням новітніх методик.  
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Освіта в галузі педагогіки початкової освіти передбачає набутті студентами професійної компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на рівні, що відповідає академічній та професійній кваліфікації. Основний акцент робиться на опануванні інноваційних методик, що розроблені із врахуванням новітніх тенденцій в початковій освіті, організації та управлінні освітніми процесами, а також поглибленому вивченні англійської мови та ознайомленні із ефективними методиками її викладання для учнів початкових класів.   Ключові слова: педагогіка, початкова освіта, методика викладання, англійська мова,  освітній менеджмент, компетентнісний підхід, інноваційне навчання.
Програмні результати навчання Знати  сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна компетентність + ПКК).Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення журналу обліку успішності учнів.Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності.Знати основі засади проектного навчання.Знати основні способи творення сприятливого освітнього середовища на основі налагодження комунікації із сім’ями учнів та локальними спільнотами.Володіти навичками самопрезентації вчителя в процесі здійснення педагогічної діяльності.Знати особливості інклюзивної освіти та способи застосування корекційної педагогікиЗнати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи.Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні технології.Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.Виокремлювати роль і значення кодексів етики і вміти порівняти їх зміст і значення.Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня  та клас.Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-тематичного планування для певного класу, теми.Знати інноваційні технології та методики у викладанні англійської мови в початковій освіті та вміти їх застосовуватиЗнати особливості творення та функціонування освітньої інституції, в якій може здійснювати навчання в початкових класах.Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмету: розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми.Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету.Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій.Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової школи.Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету.Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя.Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання  кваліфікацію.Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих  ціннісних орієнтацій.Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні
Форма навчання  Денна, заочна,  умови вступу  
Термін навчання 3 роки і 10 місяців
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти, сертифікати передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг та структура освітньої програми Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС, з них: обов'язкові компоненти ОПП – 71,7 %, у тому числі: загальна підготовка – 7,9 %; професійна підготовка – 55 %; практична підготовка – 8,8 %; вибіркові компоненти ОПП – 28,3 %.
Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова; Історія України; Українська мова за професійним спрямуванням; Історія української культури та Острозької академії; Основи  педагогіки; Педагогічний менеджмент; Організація НДР студента; Психологія розвитку людини; Практика усного та писемного мовлення; Етика для педагога; Педагогіка початкової школи; Методика виховання в початковій школі; Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі; Психологія дитячої творчості; Англійська мова за професійним спрямуванням; Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі; Теоретичні основи початкового курсу математики; Методологія педагогічних досліджень; Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі; Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі; Комп’ютерна грамотність та кібербезпека дітей; Методика викладання англійської мови в початковій школі; Громадянська освіта для дітей; Корекційна та інклюзивна освіта.
Вибіркові навчальні дисципліни - 68 кредитів.
Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності(Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Корекційна та інклюзивна освіта); Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)

Назва ОПП

Психологія креативності та інновацій

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності із відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; вміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПРН-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної психології) при вирішенні професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПРН-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПРН-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, що застосовуються до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовуються для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПРН-5. Вміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПРН-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН-7. Вміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПРН-8. Вміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПРН-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПРН-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПРН-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПРН-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, вміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПРН-13. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПРН-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПРН-15. Вміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; вміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПРН-16. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; вміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:

 

ПРН-18. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 16 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Основи наукових досліджень; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія;  Патопсихологія; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія управління та бізнесу; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Прикладна антропологія; Курсова робота; Арттерапія; Психодрама; Дизайн-мислення; Психологія життєуспіху; Методи дизайн-мислення; Психологія творчості; Прикладна акмеологія; Креативне мислення у бізнесі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціологія (польською мовою); Національна безпека України; Сучасні інформаційні технології; Історія музичного та образотворчого; Основи ділового етикету; Основи наукових досліджень; Театр як соціокультурний феномен; Польська мова; Математичні методи в психології; Психологія протидії кібернасильству; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Психологія сімї та сімейне консультування; Психолоічні умови реабілітації; Соціальна психологія.

Практична підготовка:

Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича); Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Загальна психологія, Вікова психологія, Дизайн-мислення, Експериментальна психологія, Соціальна психологія); захист кваліфікаційної роботи.

Факультет міжнародних відносин

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій з фокусом в рамках освітньої програми на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія

Програмні результати навчання

1. Вміння демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Вміння демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Вміння демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміння процесу опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань.

6. Здатність збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Спроможність визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.

8. Здатність проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

9. Вміння аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

10. Володіння іноземними мовами на професійному рівні.

11. Здатність аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.

12. Уміння оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Спроможність здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

14. Здатність здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

15. Вміння виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вміння вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Здатність брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

18. Вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

19. Здатність відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин

20. Вміння демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Спроможність оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність  за  особистий  професійний розвиток.

22. Вміння самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу.

23. Здатність проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 157 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи педагогіки та психології, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:  сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, національна безпека України, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, регіональні системи колективної безпеки, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу, спільна зовнішня і безпекова політика ЄС, політика розширення ЄС, інституційна система ЄС, право ЄС, спільні політики ЄС, європейська політика сусідства, Україна та Європейський Союз.

Практична підготовка: науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія  міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

 

 

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, сфокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Вести ділову бесіду в галузіміжнародних відносин і зовнішньої політики.

7. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

8. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в галузі міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 167 кредитів;

- вибіркові компоненти – 59 кредитів;

- практична підготовка – 14 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики і обчислювальної техніки, перша іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки, політична географія сучасного світу, міжнародні організації, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:зв'язки з громадськістю, основи дипломатичної діяльності, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, історія політичних вчень, глобальні проблеми сучасного світу, ОНДР, історія дипломатії, дипломатія України, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, політичні системи країн ЦСЄ та ПСЄ на сучасному етапі, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародна інформація та комунікація, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка: навчально-ознайомча практика зі спеціальності, навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен.

 

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, фокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні й зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в галузі міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва царинах.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних галузях міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Демонструвати знання основних понять і категорій теорії міжнародних відносин, розуміння еволюції міжнародних відносин, історії світової та української дипломатії.

24. Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати й інтерпретувати інформацію щодо сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних відносин під час професійної діяльності.

25. Визначати особливості й оцінювати впливи міжнародного середовища на функціювання держав, міжнародних організацій та інших акторів, установлювати зв’язок між їхньою діяльністю.

26. Здійснювати усні й письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування.

27. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), національна безпека України, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка: науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, сфокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису й оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в царині міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва галузях.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в царині міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати й оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в царині міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних царинах міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички й уміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), національна безпека України, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

Назва ОПП Країнознавство
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність 29 Міжнародні відносини,
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Вибіркові блоки: міжнародний туризм та регіональні відносини; зовнішня та безпекова політика держав світу.
Мета освітньо-професійної програми Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних та транснаціональних  відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, у т.ч. туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних  відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.  
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в сфері міжнародних відносин. Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.
Програмні результати навчання 1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.
2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах та регіонах світу.
3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики у сфері міжнародних відносин, глобальних та регіональних процесів.
4. Аналізувати діяльність державних та недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.
5. Оцінювати та аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.
6. Виконувати посадові обов'язки представників дипломатичної та консульської служби, у тому числі дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян за кордоном.
7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.
8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації, у тому числі в якості посередника; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.
9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, приймати управлінські рішення.
10. Здійснювати комплексний аналіз міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив та напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.
11. Здійснювати організацію діяльності туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.
12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.
13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій та методів.
14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.
15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які знаходяться на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.
16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах, проводити країнознавчі та інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.
17. Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.
Форма навчання  Денна, заочна.
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг та структура освітньої програми Всього – 240 кредитів:
- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;
- вибіркові компоненти - 65 кредитів;
У тому числі
- практична підготовка - 18 кредитів;
Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії; Сучасні інформаційні технології; Основи педагогіки та психології; Англійська мова за професійним спрямуванням; Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.); Політологія; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Міжнародні організації; Історія світової та української дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Міжнародні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Сучасні політичні системи та політичні режими; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Перекладацька практика.
Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Історія цивілізацій; Друга іноземна мова (німецька); Друга іноземна мова (французька); Друга іноземна мова (польська); Друга іноземна мова (іспанська); Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)-2; Засоби масової комунікації зарубіжних країн.
Вибірковий блок 1 “Міжнародний туризм та регіональні відносини”: Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Сучасні тенденції розвитку туризму; Україна на світовому туристичному ринку; Інфраструктура забезпечення міжнародного туризму; Методика туристичного вивчення країни.
Вибірковий блок 2 “Зовнішня та безпекова політика держав світу”: Зовнішня і безпекова політика ЄС; Зовнішня і безпекова політика Російської Федерації, Міжнародні конфлікти; Зовнішня політика країн Східної та Південно-Східної Азії; Зовнішня політика країн Західної та Південної Азії; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня політика країн Північної Європи; Україна в міжнародних організаціях; Енергетична безпека Європи, Східної Азії, Північної Америки.
Практична підготовка:  науково-дослідна практика;  навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); перекладацька практика.
Підсумкова атестація: комплекснийкваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Міжнародні переговори; Дипломатичний протокол та етикет)

Назва ОПП

Регіональні студії

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки;

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних і транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах і регіонах світу.

3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики в галузі міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів.

4. Аналізувати діяльність державних і недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових і неурядових організацій.

5. Оцінювати й аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.

6. Виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби, дипломатичними засобами обстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян за кордоном.

7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.

8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.

9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, ухвалювати управлінські рішення.

10. Комплексно аналізувати міжнародний туристичний ринок з визначенням перспектив та напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.

11. Організовувати діяльність туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.

12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.

13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій і методів.

14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.

15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які перебувають на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.

16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах, проводити країнознавчі й інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

17. Визначати й оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 163 кредити ( зокрема практична підготовка - 13 кредитів);

- вибіркові компоненти – 77 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Історія України: роль і місце в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ–ХХІ ст.); Політичні студії; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні організації; Історія дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Засоби масової комунікації зарубіжних країн; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Дипломатичні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Мовна (перекладацька) практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Друга іноземна мова (польська); Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська); Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня і безпекова політика ЄС; Конфліктологія та теорія ведення переговорів; Регіональні відносини у Східно-Центральній Європі у ХХ ст. (Україна, Польща).

Практична підготовка: науково-дослідна практика; навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); мовна (перекладацька) практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Дипломатичні переговори; Дипломатичний протокол та етикет).

Назва ОПП

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у царині міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних і транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у царині зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах і регіонах світу.

3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики в царині міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів.

4. Аналізувати діяльність державних і недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.

5. Оцінювати й аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.

6. Дипломатичними засобами обстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права й інтереси українських громадян за кордоном.

7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.

8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.

9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, ухвалювати управлінські рішення.

10. Комплексно аналізувати міжнародний туристичний ринок із визначенням перспектив і напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.

11. Організовувати діяльність туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.

12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.

13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій і методів.

14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.

15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які перебувають на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.

16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах, проводити країнознавчі та інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

17. Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 175 кредитів ( зокрема практична підготовка - 18 кредитів);

- вибіркові компоненти – 65 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії; Сучасні інформаційні технології; Англійська мова за професійним спрямуванням; Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.); Політологія; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Міжнародні організації; Історія світової та української дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Міжнародні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Перекладацька практика; Сучасні політичні системи та політичні режими.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Історія цивілізацій; Друга іноземна мова (німецька); Друга іноземна мова (французька); Друга іноземна мова (польська); Друга іноземна мова (іспанська); Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)-2; Засоби масової комунікації зарубіжних країн; Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Сучасні тенденції розвитку туризму; Україна на світовому туристичному ринку; Інфраструктура забезпечення міжнародного туризму; Методика туристичного вивчення країни; Зовнішня політика країн Східної та Південно-Східної Азії; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня політика країн Північної Європи; Зовнішня і безпекова політика ЄС; Міжнародні конфлікти; Зовнішня політика країн Західної та Південної Азії; Україна в міжнародних організаціях; Енергетична безпека Європи, Східної Азії, Північної Америки; Зовнішня і безпекова політика РФ.

Практична підготовка: науково-дослідна практика; навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Міжнародні переговори; Дипломатичний протокол та етикет)

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України зі знанням іноземної мови

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців з історії та археології України та людства, набуття практичних навичок та умінь системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвиток компетентностей та формування здатностей, необхідних для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовування набутих знань для збереження та використання культурного спадку.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок. 

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;

Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;

Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;

Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології;

Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;

Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;

Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;

З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;

Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);

Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі;

Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;

Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

повна загальна середня освіта

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 166 кредитів (у тому числі практична підготовка 9 кредитів)

- вибіркові компоненти - 74 кредити (у тому числі практична підготовка 9 кредитів);Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія;  Історія української культури та Острозької академії;  Іноземна  мова; Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Археологія та давня культура; Історія Стародавнього світу; Етнологія; Історія країн Західної Європи та Північної Америки; Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки; Історія країн Центральної і Східної Європи; Спеціальні історичні дисципліни; Історія Православної церкви в Україні; Педагогіка; Латина;Іноземна мова за професійним спрямуванням; Історія Росії та СРСР; Історіографія історії України середньовіччя та нового часу; Джерела з історії України; Український національний рух в ХІХ ст.; Методика викладання історії; Історія міжнародних відносин; Українська історіографія ХХ століття; Мистецтво ХХ століття; Історія релігій; Переддипломний семінар; Курсова робота; Педагогічна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи інформатики та обчислювальної техніки;  Вікова психологія; Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Польська мова; Музеєзнавство та архівна справа; Методика опрацювання історичних джерел; Українсько-польські відносини ХХ-ХХІ ст.; Етнополітичний розвиток України;  Іноземна мова-2; Православ’я як історико-культурний феномен; Історична демографія; Українські рукописні пам’ятки; Логіка; Історія української державності; Соціологія; Організація українських націоналістів й Українська повстанська армія: історія нескорених ; Польська мова-1, 2; Волинські князі в історії Східної Європи; Організація науково-дослідницької роботи студентів;    Теорія та практика історіописання у світовій історіографії ХХ- початку ХХІ ст.; Культура української діаспори; Українські землі в ХУІ-ХУІІІ ст.; Політологія; Основи права.

Практична підготовка: археологічна, музейно-архівна, дослідницька, педагогічна практики

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен  

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з історії України та людства, набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;

Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;

Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;

Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології;

Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;

Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;

Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;

З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;

Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);

Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі;

Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;

Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 174 кредитів (у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти - 66 кредитів;Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;  Англійська мова; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України; Археологія та давня культура; Історія Стародавнього Сходу; Історія Стародавньої Греції і Риму; Етнологія; Історія країн Західної Європи та Північної Америки; Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки; Історія країн Центральної і Східної Європи; Спеціальні історичні дисципліни; Історія Православної церкви в Україні; Латинська мова; Історіографія історії України середньовіччя та нового часу; Джерела з історії України; Методика викладання історії; Історія міжнародних відносин; Організація науково-дослідницької роботи студентів; Етнополітичний розвиток України; Українська історіографія ХХ століття; Історія Росії та СРСР; Українсько-польські відносини ХХ-ХХІ ст.;  Історія релігій; Методика опрацювання історичних джерел; Музеєзнавство та архівна справа

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Основи ділового етикету; Мистецтво ХХ століття; Українські рукописні пам’ятки; Історія української державності; Волинські князі в історії Східної Європи; Польська мова;Англійська мова за професійним спрямуванням;   Організація українських націоналістів й Українська повстанська армія: історія нескорених; Історичне краєзнавство; Історична демографія; Український національний рух в ХІХ ст.

Практична підготовка: археологічна, музейно-архівна, дослідницька, виробнича практики

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен  (Історія України; Всесвітня історія; Спеціальні історичні дисципліни)Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;

Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;

Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;

Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології;

Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;

Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;

Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;

З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;

Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);

Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі;

Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;

Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 174 кредитів (у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти - 66 кредитів;Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;  Англійська мова; Українська мова (за професійним спрямуванням); Англійська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Археологія та давня культура; Історія Стародавнього Сходу; Історія Стародавньої Греції і Риму; Етнологія; Історія країн Західної Європи та Північної Америки; Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки; Історія країн Центральної і Східної Європи; Спеціальні історичні дисципліни; Історія Православної церкви в Україні; Латинська мова; Історіографія історії України середньовіччя та нового часу; Джерела з історії України; Методика викладання історії; Історія міжнародних відносин; Організація науково-дослідницької роботи студентів; Етнополітичний розвиток України; Українська історіографія ХХ століття; Музеєзнавство та архівна справа

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Біобезпека; Мистецтво ХХ століття; Православ’я як історико-культурний феномен; Українські рукописні пам’ятки; Історія української державності; Волинські князі в історії Східної Європи; Польська мова; Історія Росії та СРСР;Історія релігій; Українсько-польські відносини ХХ-ХХІ ст.; Організація українських націоналістів й Українська повстанська армія: історія нескорених ; Методика опрацювання історичних джерел; Історичне краєзнавство; Історична демографія; Український національний рух в ХІХ ст

Практична підготовка: археологічна, музейно-архівна, дослідницька, педагогічна практики

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен  (Історія України; Всесвітня історія; Спеціальні історичні дисципліни)

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички й уміння системного розгляду й інтерпретації історичних процесів і явищ, розвинути компетентності та сформувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

 1. Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;
 2. Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;
 3. Знати й ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;
 4. Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категорійний апарат з історії та археології;
 5. Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;
 6. Класифікувати основні типи і види історичних джерел;
 7. Знати потрібний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;
 8. Знати про певний історичний період або проблему;
 9. Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;
 10. З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них;
 11. Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;
 12. Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);
 13. Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;
 14. Виявляти взаємозв’язки між процесами в минулому та на сучасному етапі;
 15. Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства в певні історичні періоди;
 16. Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах;
 17. Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;
 18. Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті й охорони матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України;
 19. Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;
 20. Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 66 кредитів;

- практична підготовка – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; історія української культури та Острозької академії; основи педагогіки та психології; англійська мова; українська мова (за професійним спрямуванням); історія України; археологія та давня культура; історія Стародавнього Сходу; історія Стародавньої Греції і Риму; етнологія; історія країн Західної Європи та Північної Америки; історія країн Азії, Африки і Латинської Америки; історія країн Центральної і Східної Європи; спеціальні історичні дисципліни; історія Православної церкви в Україні; латинська мова; історіографія історії України середньовіччя та нового часу; джерела з історії Україниметодика викладання історії; історія міжнародних відносин; організація науково-дослідницької роботи студентів; етнополітичний розвиток України; українська історіографія ХХ століття; музеєзнавство та архівна справа, англійська мова за професійним спрямуванням, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; сучасні інформаційні технології; основи ділового етикету; біобезпека; мистецтво ХХ століття; православ’я як історико-культурний феномен; українські рукописні пам’ятки; історія української державності; волинські князі в історії Східної Європи; польська мова; історія Росії та СРСР; історія релігій; українсько-польські відносини ХХ–ХХІ ст.; Організація українських націоналістів й Українська повстанська армія: історія нескорених ; методика опрацювання історичних джерел; історичне краєзнавство; історична демографія; український національний рух в ХІХ ст.

Практична підготовка: археологічна, музейно-архівна, дослідницька, виробнича (педагогічна) практики.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (історія України; всесвітня історія; спеціальні історичні дисципліни).

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОПП

«Право»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Спеціалізація: державно-правова, цивільно-правова, кримінально-правова

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 240 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 75%, зокрема: професійна підготовка – 67,5%; практика – 7,5%; вибіркові компоненти ОПП – 25%.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право».

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Соціально- гуманітарна ерудованість:

ПРН 1. Визначати вагомість і переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 2. Синтезувати відповідні концепції і доктринальні положення публічної політики в контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 3. Збирати й аналізувати матеріали з різних джерел.

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5. Робити короткий обґрунтований висновок щодо окремих проблем.

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

Дослідницькі навички:

ПРН 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань із певної теми.

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.

Комунікація:

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11. Викладати матеріал із певної проблематики так, щоб розкрити зміст основних питань.

ПРН 12. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних і суспільних тем.

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:

ПРН 13. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел і вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 14. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН 15. Користуватися комп’ютерними програмами в межах стандартного програмного забезпечення, послуговуючись електронними таблицями, графіками тощо.

ПРН 16. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Праворозуміння:

ПРН 17. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей і принципів функціювання національної правової системи.

ПРН 18. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів і процедур національного права.

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Правозастосування:

ПРН 20. Застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 21. Самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.

ПРН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 162 кредити;

- вибіркові компоненти – 60 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова, Історія української культури та Острозької академії, Сучасні інформаційні технології та комп’ютерні правові системи, Англійська мова за професійним спрямуванням, Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи, Філософія: філософсько-правові вчення, Вступ до спеціальності: основи юридичної етики, Теорія держави і права, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія України: державно-правовий контекст, Міжнародний захист прав людини, Основи римського права, Конституційне право України, Цивільне право, Кримінальне право, Міжнародне публічне право, Трудове право, Цивільний процес, Адміністративне право та процес, Адвокатура та нотаріат України, Кримінальний процес, Адміністративне судочинство, Основи права Європейського Союзу, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Логіка, Юридична логіка

Державно-правова спеціалізація: Сімейне право, Основи виборчого права, Природоресурсне право, Фінансове право, Адміністративне деліктне право, Муніципальне право, Державне право зарубіжних країн, Основи парламентського права, Судова експертологія, Конституційне процесуальне право, Інформаційне право, Податкове право, Правове регулювання валютних (грошових) відносин в Україні.

Цивільно-правова спеціалізація: Сімейне право, Виконавче провадження, Земельне право, Господарське право, Житлове право, Міжнародне приватне право, Аграрне право, Спадкове право, Судова експертологія, Право власності на нерухоме майно, Господарський процес, Податкове право, Медичне право.

Кримінально-правова спеціалізація: Злочини у сфері використання ЕОМ (кіберзлочинність), Виконавче провадження, Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Адміністративне деліктне право, Порівняльне кримінальне право, Доступ до правосуддя в контексті практики ЄСПЛ, Основи оперативно-розшукової діяльності, Криміналістика, Екологічне право, Адвокатська тактика у кримінальному процесі, Порівняльний кримінальний процес: Україна, Англія, США, Франція, ФРН, Судова риторика.

Практична підготовка: Ознайомча практика-1, Ознайомча практика-2, Ознайомча практика-3, Виробнича практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен ("Теорія держави і права", "Цивільне право", "Цивільний процес", "Кримінальне право", "Кримінальний процес")

Економічний факультет

Назва ОПП

Державні та корпоративні фінанси

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері державних та корпоративних фінансів, організації бюджетних відносин та особливостей формування, розподілу та використання централізованих державних та місцевих фондів фінансових ресурсів, а також капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємств, організацій, установ); здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків. 

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, особливостях формування, розподілу та використання централізованих фондів фінансових бюджетів всіх рівнів та капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємств, організацій та установ), а також застосування сучасних інструментів аналітики, оцінки ризиків на практиці та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з державних та корпоративних фінансів з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у формуванні централізованих фондів фінансових ресурсів бюджетів та позабюджетних фондів, а також капіталу корпорацій, організацій, підприємств.

Ключові слова: управління та адміністрування, державні фінанси, централізовані фонди фінансових ресурсів, бюджетне планування, корпоративні фінанси, аналітика, оцінка фінансових ризиків, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Оцінювати та аналізувати особливості динамічних змін у формуванні централізованих фондів фінансових ресурсів у процесі бюджетно-податкових змін.

ПРН25. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері державних та корпоративних фінансів.

Форма навчання

 Денна, заочна, умови вступу.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: англійська мова, історія Українифілософіяукраїнська мова за професійним спрямуванням,  основи педагогіки та психології, історія української культури та Острозької академії.
Цикл професійної підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням; політекономія; мікроекономікамакроекономіка; вища математика; математична логіка; сучасні інформаційні технології; статистика; історія економічних вчень, економіка підприємстваменеджментмаркетинггроші і кредитфінансибухгалтерський облік; банківська система; бюджетна системаподаткова системафінанси підприємств; страхування; економічна діагностика підприємства; аудит; міжнародні фінанси; інвестування та управління проектами; оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; правове регулювання діяльності підприємства; основи ділового етикету; театр та театральні студії; теорія ймовірностей та математична статистика; основи теорії ймовірності

Цикл професійної підготовки 

Блок вибіркових дисциплін 1: економіко-математичне моделювання; міжнародна економіка; фіскальна політика; економіка праці та міграційні процеси; фінанси місцевого самоврядування; бюджетне планування; антикризове управління підприємством; управління підприємством на платформі 1С; фінансова статистика; digital- технології обробки даних; фінансовий контролінг корпорацій; ризик-менеджмент; соціальне страхування.

Блок вибіркових дисциплін 2:  економіко-математичне моделювання; міжнародна економіка; фіскальна політика України та зарубіжних країн;  економіка праці та міграційні процеси; міжнародний екаунтинг; міжнародні інвестиції; фінансовий контролінг міжнародних корпорацій; управління підприємством на платформі 1С; фінансова статистика; міжнародні публічні фінанси; фінанси транснаціональних корпорацій; ризик-менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності..

Практична підготовка:  навчальна  практика; навчальна практика; виробнича практика; науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», «Оцінка фінансового ринку»).Назва ОПП

Міжнародні фінанси 

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері міжнародних фінансових відносин, оподаткування, банківської, страхової діяльності, фінансів суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків. 

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері фінансів, податків, страхування та бюджетної системи,  фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у міжнародних фінансових відносинах.

Ключові слова: управління та адміністрування, фінанси, банківська справа, страхування, бізнес-аналітика, проектний менеджмент, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Визначати шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у процесі розвитку міжнародних фінансових відносин.

Форма навчання

 Денна, заочна, умови вступу.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: англійська мова; історія Українифілософіяукраїнська мова за професійним спрямуванням; основи педагогіки та психології; історія української культури та Острозької академії.
Цикл професійної підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням; політекономія; мікроекономікамакроекономікавища математика; математична логіка; сучасні інформаційні технології; статистика; історія економічних вчень; економіка підприємстваменеджментмаркетинггроші і кредитфінансибухгалтерський облік; банківська система; бюджетна система; податкова системафінанси підприємствстрахування; економічна діагностика підприємства; аудит; міжнародні фінанси; інвестування  та управління проектами; оцінка фінансового ринку..

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; правове регулювання діяльності підприємства; основи ділового етикету; теорія ймовірностей та математична статистика.
Цикл професійної підготовки 

Блок вибіркових дисциплін 1: економіко-математичне моделювання; міжнародна економіка; фіскальна політика України та зарубіжних країн; економіка праці та міграційні процеси; міжнародний екаунтинг; проектний менеджмент; фінансовий контролінг міжнародних корпорацій; управління підприємством на платформі 1С; фінансова статистика; бюджетна система; фінанси транснаціональних корпорацій; управління ризиками у міжнародному бізнесі; міжнародний маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Блок вибіркових дисциплін 2: моніторинг макроекономічної динаміки; 

міжнародна економіка;  фіскальна політика України та зарубіжних країн; економіка праці та міграційні процеси;  фінансові ринки та ринки криптовалют; цінні папери та фондовий ринок; вартісний аналіз та інжиніринг; інформаційні системи у фінансах; фінансова статистика; digital-технології обробки даних; фінансовий контролінг корпорацій; ризик-менеджмент у зовнішньоекономічній дяльності; міжнародний маркетинг;  моделі соціального захисту зарубіжних країн.

Практична підготовка:  навчальна практика; навчальна практика;  виробнича практика; Науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Міжнародний фінансовий ринок», «Міжнародні фінанси», «Аналіз господарської діяльності»).Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмуванні, проектуванні та розробці інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, орієнтується на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розробки інформаційних систем, систем захисту інформації.

 Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

Показувати розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем та технологій. 

Демонструвати навички здійснення пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел та проводити на цій основі дослідження.

Вибирати та використовувати необхідний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.

Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності. 

Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.

Проводити пошук, систематизацію, узагальнення інформації, формувати висновки та пропозиції з її аналізу,  здійснювати комп’ютерну обробку даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.

Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовуються для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.

Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

Визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку соціально-економічних систем та процесів.

Обґрунтовувати та управляти інвестиційними та ІТ-проектами.

Розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні продукти.

Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: англійська мова; історія України; філософія; українська мова (за професійним спрямуванням); основи педагогіки та психології; історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням; політекономія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економічних вчень; вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; економіко-математичне моделювання; сучасні інформаційні технології; економіка підприємства; менеджмент; маркетинг; гроші і кредит; фінанси; бухгалтерський облік; статистика; економічна кібернетика; дослідження операцій; моделювання економіки; прогнозування соціально-економічних процесів; системи прийняття рішень; інформаційні системи і технології в управлінні; прикладні моделі економічних процесів; управління проектами інформатизації; математична логіка; економетричний аналіз.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної  підготовки: національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; основи ділового етикету; комп'ютерні мережі; системи захисту інформації; технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних; бази даних.

Цикл професійної підготовки

Блок 1: основи програмуванння; Big Data для бізнесу; WEB-дизайн та WEB-програмування; проектування та розробка інформаційних систем; об'єктно-орієнтоване програмування; методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence); моделі та структури даних; управління підприємством на платформі 1С; фінанси підприємств; управління якістю; логістика; основи галузевого та конкурентного аналізу; ризик-менеджмент; фінансові ринки та ринки криптовалют.

Блок 2: основи програмування; Big Data для бізнесу; WEB-дизайн та WEB-програмування; контент-маркетинг; основи цифрового маркетингу; маркетинг у соціальних мережах; управління проектами розвитку підприємств; управління підприємством на платформі 1С; фінанси підприємств; управління якістю; логістика; основи галузевого та конкурентного аналізу; ризик-менеджмент; фінансові ринки та ринки криптовалют.

Практична підготовка:  практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»; практика навчальна з курсу «Економіко-математичне моделювання»; практика виробнича загальна;  практика виробнича професійно орієнтована.

Підсумкова атестація:    кваліфікаційний комплексний екзамен («Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Макроекономіка»).

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізація: «Економічна кібернетика».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу..

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій і сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Уміти ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 165 кредитів;

- вибіркові компоненти – 75 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної підготовки

Історія України

Історія української культури та Острозької академії

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

-оптимізаційні методи та моделі

-економетрика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Цикл професійної та практичної підготовки

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Інформаційні системи і технології в управлінні

Управління проектами інформатизації

Моделі економічної динаміки

Проектування та розробка інформаційних систем

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Комп’ютерні мережі

Прикладні моделі економічних процесів

Економетричний аналіз

Курсова робота

Виробнича практика

Науково-дослідна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліни вибору навчального закладу

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Основи психології та педагогіки

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Логіка

Основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Ризикологія

Моделі та структури даних

Моделювання та управління фінансами

Методи та системи штучного інтелекту

Основи програмування

Аналіз господарської діяльності

Інвестування

Фінанси підприємств

Навчальні дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Ділова англійська мова/Іноземна мова за фахом

Дискретна математика/Алгоритмізація та програмування

Регіональна економіка/Страхування

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Системи захисту інформації/Безпека інтелектуальних інформаційних систем

Інтернет-технології в бізнесі/Електронна комерція

WEB-дизайн та WEB-програмування/Інструментальні засоби прикладного програмування

- WEB-дизайн

- WEB-програмування

Практична підготовка: практика виробнича; практика науково-дослідна.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом («Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «Мікро- та макроекономіка», «Інформаційні системи і технології в управлінні»).

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Цифровий маркетинг».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій і сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Уміти ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових і аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні й дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

Сучасні інформаційні технології

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Інформаційні системи і технології в управлінні

Прикладні моделі економічних процесів

Управління проектами інформатизації

Математична логіка

Економетричний аналіз

Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Комп'ютерні мережі

Системи захисту інформації

Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Бази даних

Цикл професійної підготовки

Блок 1 (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

Основи програмування

Big Data для бізнесу

WEB-дизайн та WEB-програмування

Проектування та розробка інформаційних систем

Об'єктно-орієнтоване програмування

Методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence)

Моделі та структури даних

Управління підприємством на платформі 1С

Фінанси підприємств

Управління якістю

Логістика

Основи галузевого та конкурентного аналізу

Ризик-менеджмент

Фінансові ринки та ринки криптовалют

Блок 2 (спеціалізація «Цифровий маркетинг»)

Основи програмування

Big Data для бізнесу

WEB-дизайн та WEB-програмування

Контент-маркетинг

Основи цифрового маркетингу

Маркетинг у соціальних мережах

Управління проектами розвитку підприємств

Управління підприємством на платформі 1С

Фінанси підприємств

Управління якістю

Логістика

Основи галузевого та конкурентного аналізу

Ризик-менеджмент

Фінансові ринки та ринки криптовалют

практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»; практика навчальна з курсу «Економіко-математичне моделювання»; практика виробнича загальна; практика виробнича професійно орієнтована.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен («Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Макроекономіка»).

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Математичні методи та моделі у фінансах».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки

Ділова англійська мова

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

Модуль 1.Оптимізаційні методи та моделі

Модуль 2.Економетрика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Курсова робота з дисципліни «Дослідження операцій»

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Інформаційні системи і технології в управлінні

Прикладні моделі економічних процесів

Управління проектами інформатизації

Моделі економічної динаміки

Логіка

Економетричний аналіз

Дискретна математика

Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Міжнародна економіка

Комп'ютерні мережі

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Основи програмування

Цикл професійної підготовки

Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

WEB-дизайн та WEB-програмування

Модуль1 WEB-дизайн

Модуль 2 WEB-програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Моделі та структури даних

Моделювання та управління фінансами

Ризикологія

Фінанси підприємств

Системи захисту інформації

Прикладні моделі економічних процесів

Проектування та розробка інформаційних систем

Методи та системи штучного інтелекту

Аналіз господарської діяльності

Блок 2 Математичні методи та моделі у фінансах

Моделювання інструментів фондового ринку

Інформаційні системи у фінансах

Інтернет-технології у бізнесі

Аналіз господарської діяльності

Управління економічним ризиком на підґрунті методів нелінійної динаміки

Інтелектуальний аналіз даних

Моделювання в управлінні персоналом

Ризик-менеджмент

Фінансова математика

Фінансова економетрика

Економіко-математичне моделювання у фінансах

Адаптивні моделі в управляючих системах

Практична підготовка: практика навчальна, практика навчальна, практика виробнича, практика виробнича.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (економічна кібернетика, моделювання економіки, інформаційні системи і технології в управлінні, макроекономіка).

Назва ОПП

Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Мета освітньо-професійної програми

  Фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації маркетингової діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, маркетингових досліджень та інформаційних технологій; створювати маркетингові програми, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері цифрового маркетингу, економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмуванні, проектуванні, розробці та просуванні інформаційних систем і проведенні маркетингових досліджень, практиці застосування відповідних інструментів, орієнтується на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері управління складними економічними системами, системами цифрового маркетингу, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розробки інформаційних систем, розробка маркетингових досліджень, робота в соціальних мережах.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, цифровий маркетинг, маркетинг соціальних мереж, маркетингові комунікації, реклама.

Програмні результати навчання

ПРН1. Показувати розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем та технологій. 

ПРН2. Демонструвати навички здійснення пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел та проводити на цій основі дослідження.

ПРН3. Вибирати та використовувати необхідний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.

ПРН4. Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності. 

ПРН5. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.

ПРН6. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.

ПРН7. Проводити пошук, систематизацію, узагальнення інформації, формувати висновки та пропозиції з її аналізу,  здійснювати комп’ютерну обробку даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.

ПРН8. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовуються для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.

ПРН9. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

ПРН10. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку соціально-економічних систем та процесів.

ПРН11. Обґрунтовувати та управляти інвестиційними та ІТ-проектами.

ПРН12. Розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні продукти.

ПРН13. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН14. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

ПРН15. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

ПРН16. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

ПРН17. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

ПРН18. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причинно-наслідкові зв’язки між ними.

ПРН19. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН20. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: англійська мова; історія України; філософія; українська мова (за професійним спрямуванням);  основи педагогіки та психології; історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної підготовки: англійська мова (за професійним спрямуванням); політекономія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економічних вчень; вища математика; маркетинг; економіко-математичне моделювання; сучасні інформаційні технології; економіка підприємства; менеджмент; маркетинг соціальних мереж; гроші і кредит; фінанси; маркетингові комунікації; статистика; цифровий маркетинг; дослідження операцій; моделювання економіки; прогнозування соціально-економічних процесів; системи прийняття рішень; інформаційні системи і технології в управлінні; прикладні моделі економічних процесів; управління проектами інформатизації; математична логіка; економетричний аналіз.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної  підготовки: національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; основи ділового етикету ; комп'ютерні мережі, системи захисту інформації; технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних; бази даних.

Цикл професійної підготовки

Блок 1: основи програмування; Big data для бізнесу; WEB-дизайн та WEB-програмування; проектування та розробка інформаційних систем; об'єктно-орієнтоване програмування; методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence); моделі та структури даних; управління підприємством на платформі 1С; фінанси підприємств; рекламний менеджмент; логістика; основи галузевого та конкурентного аналізу; ризик-менеджмент; фінансові ринки та ринки криптовалют.

Блок 2: основи програмування; Big data для бізнесу; WEB-дизайн та WEB-програмування; контент-маркетинг; просування сайтів; дослідження поведінки споживачів; управління проектами розвитку підприємств; управління підприємством на платформі 1С; фінанси підприємств; рекламний менеджмент; логістика; стратегії позиціювання; ризик-менеджмент; фінансові ринки та ринки криптовалют.

Практична підготовка:  практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»; практика навчальна з курсу «Маркетинг»; практика виробнича загальна;  практика виробнича професійно орієнтована.

Підсумкова атестація:    кваліфікаційний комплексний екзамен («Цифровий маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Макроекономіка»).

 

 

Назва ОПП

Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем тощо. 

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення у галузі економіки, враховує специфіку організації бухгалтерсько-аналітичної та контрольної роботи підприємств й організацій за галузевою приналежністю та формами власності.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Ключові слова: управління та адміністрування, облік, оподаткування, аналіз, аудит, управління бізнесом, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПРН03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПРН04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПРН05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПРН06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПРН07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПРН08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково аналітичної інформації. 

ПРН09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. 

ПРН10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  його методи і процедури. 

ПРН11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності. 

ПРН12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПРН13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.  

ПРН14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

ПРН15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

ПРН16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

ПРН17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПРН18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві. 

ПРН19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища. 

ПРН20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  та управляти часом. 

ПРН21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.   

Форма навчання

 Денна,  умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: англійська мова; історія Українифілософіяукраїнська мова за професійним спрямуванням; основи педагогіки та психології; історія української культури та Острозької академії.
Цикл професійної підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням; політекономія; мікроекономікамакроекономіка; вища математика; математична логіка; сучасні інформаційні технології; історія економічних вчень; статистика; економіка підприємстваменеджментмаркетинг; бухгалтерський облік (загальна теорія); фінанси; фінансовий облік І; облік у бюджетних установах; гроші і кредит; фінансовий облік ІІ; бюджетна система; податкова система; фінанси підприємствстрахування; економічна діагностика підприємства; аудит; основи проектного менеджменту; оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки: національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; правове регулювання діяльності підприємства; основи ділового етикету; театр та театральні студії; теорія ймовірностей та математична статистика; основи теорії ймовірностей.
Цикл професійної підготовки 

Блок вибіркових дисциплін 1: аналіз світової економіки: регіональний аспект; моніторинг макроекономічної динаміки; фіскальна політика України; економіка праці та соціально-трудові відносини; облік у банках; звітність підприємств; управління підприємством на платформі 1С; управлінський облік; моніторинг міжнародних фінансів; вартісний аналіз та інжиніринг; міжнародні стандарти обліку і звітності; облік у галузях національної економіки; облік і звітність в оподаткуванні.

Блок вибіркових дисциплін 2: глобальна регіональстика; моніторинг макроекономічної динаміки; фіскальна політика України та зарубіжних країн; економіка праці та соціально-трудові відносини; Big Data для бізнесу; звітність підприємств; управління підприємством на платформі 1C; управлінський облік; моніторинг міжнародних фінансів; вартісний аналіз та інжиніринг; економіко-математичне моделювання; облік у галузях національної економіки; облік у зарубіжних країнах.

Практична підготовка: навчальна практика; навчальна практика; виробнича практика; науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Економічна діагностика підприємства»).

 

 

n

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності: фінансової, податкової, управлінської; проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, ураховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у царині соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.

3. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати здобуту інформацію для ухвалення управлінських рішень.

4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування господарської діяльності підприємств.

5. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

6. Обґрунтовувати ефективність ухвалення рішень із використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.

7. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту й оподаткування.

8. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування в професійній діяльності.

9. Уміти працювати як самостійно, так і в команді; виявляти самостійність і відповідальність у роботі, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття.

10. Уміти аналізувати розвиток систем і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Право на вступ мають особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 166 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Іноземна мова; Політекономія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Вища математика; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Статистика; Історія економічних вченьТеорія ймовірностей та математична статистика; Економіко-математичне моделювання; Економіка підприємства; Менеджмент; Маркетинг; Гроші і кредит; Фінанси; Бухгалтерський облік (загальна теорія); Облік у банках; Бюджетна система; Податкова система; Фінанси підприємств; Фінансовий облік І; Місцеві фінанси; Управлінський облік; Страхування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; Фінансовий облік ІІ; Аналіз господарської діяльності; Аудит; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Інформаційні системи в обліку і аудиті; Облік і звітність в оподаткуванні; Курсова робота; Кваліфікаційна робота; Практика (виробнича).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Моделювання економіки; Логіка; Основи наукових досліджень; Регіональна економіка; Міжнародна економіка; Прогнозування соціально-економічних процесів; Прикладні моделі економічних процесів; Звітність підприємств; Бізнес-планування; Ризикологія; Господарське право/Трудове право; Ділова англійська мова/Друга іноземна мова; Фінансове право/Охорона праці; Фінансова думка України/Фіскальна політика; Облік у сільському господарстві/Облік в бюджетних установах; Казначейська справа/Державний фінансовий контроль.

Практична підготовка: виробнича практика (3 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності підприємства»).

 

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців в галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності: фінансової, податкової, управлінської; проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у царині соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати здобуту інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики проведення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПРН 7. Знати механізм функціювання бюджетної і податкової систем України та враховувати її особливості для організації обліку та формування звітності на підприємствах.

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність ухвалення рішень із використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.

ПРН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.

ПРН 10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціювання підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціювання.

ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професійній діяльності.

ПРН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві.

ПРН 15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПРН 16. Уміти працювати як самостійно, так і в команді; виявляти самостійність і відповідальність у роботі, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття.

ПРН 17. Уміти аналізувати розвиток систем і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.

ПРН 18. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.

ПРН 19. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та управління часом.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Право на вступ мають особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Національна безпека України; Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова (за професійним спрямуванням); Політекономія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Вища математика; Математична логіка; Сучасні інформаційні технології; Статистика; Історія економічних вчень; Економіка підприємства; Менеджмент; Маркетинг; Бухгалтерський облік (загальна теорія); Фінанси; Фінансовий облік І; Облік у бюджетних установах; Гроші і кредит; Фінансовий облік ІІ; Бюджетна система; Податкова система; Фінанси підприємств; Страхування; Економічна діагностика підприємства; Аудит; Проектний менеджмент; Оцінка фінансового ринку; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Історія музичного та образотворчого мистецтва; Логіка; Основи ділового етикету; Економіко-математичне моделювання; Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності.

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація 1. Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Економіка зарубіжних країн; Міжнародна економіка; Податкова політика України та зарубіжних країн; Господарське право; Теорія аудиту; Облік у зарубіжних країнах; Інформаційні системи в аудиті; Ділова англійська мова; Корпоративні фінанси; Облік у галузях національної економіки; Податкова політика; Податковий контроль.

Спеціалізація 2. Облік, аудит і оподаткування в умовах глобалізації

Регіональна економіка і глобалістика; Міжнародна економіка; Фіскальна політика України та зарубіжних країн; Трудове право; Фінансовий облік за міжнародними стандартами; Фінансове право; Інформаційні системи в обліку (1С, Парус); Ділова англійська мова; Міжнародні фінанси; Управлінський облік в ТНК; Облік у бюджетних установах; Антикризові моделі управління підприємством.

Практична підготовка: практика навчальна (1 курс, 2 тижні); практика навчальна (2 курс, 2 тижні); практика виробнича (3 курс, 4 тижні); практика виробнича (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності»).

 

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економіки, ураховує специфіку організації бухгалтерсько-аналітичної та контрольної роботи підприємств й організацій за галузевою належністю та формами власності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Ключові слова: управління та адміністрування, облік, оподаткування, аналіз, аудит, управління бізнесом, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Визначати сутність і демонструвати розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Знаходити тенденції розвитку економіки, узагальнювати й прогнозувати вияви окремих явищ на мікро- та макрорівнях.

ПРН 3. Застосовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань у царині обліку, аудиту й оподаткування.

ПРН 4. Використовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування в професійній діяльності.

ПРН 5. Збирати обліково-аналітичну інформацію для суб’єктів господарювання.

ПРН 6. Розробляти статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання.

ПРН 7. Інтерпретувати статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання для задоволення інформаційних потреб осіб, що ухвалюють рішення.

ПРН 8. Застосовувати економічну діагностику суб’єктів господарювання для ухвалення ефективних управлінських рішень.

ПРН 9. Аналізувати великі масиви інформації для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень щодо ведення бізнесу.

ПРН 10. Застосовувати гнучке мислення та знаходити рішення завдань у царині управління суб’єктами господарювання та їх ринкової діяльності.

ПРН 11. Розробляти проекти й управляти ними.

ПРН 12. Визначати оптимальну систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів господарювання.

ПРН 13. Застосовувати сучасні методики проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

ПРН 14. Демонструвати належний рівень власних професійних знань царині обліку й оподаткування та підвищувати його.

ПРН 15. Оцінювати функціювання бюджетної та податкової систем України та враховувати його особливості для організації обліку й формування звітності суб’єктів господарювання.

ПРН 16. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 17. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для організації та здійснення обліку, аналізу, аудиту й оподаткування.

ПРН 18. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в професійній діяльності. Показувати вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Політекономія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Вища математика; Математична логіка; Сучасні інформаційні технології; Статистика; Історія економічних вчень; Економіка підприємства; Менеджмент; Маркетинг; Бухгалтерський облік (загальна теорія); Фінанси; Фінансовий облік І; Облік у бюджетних установах; Гроші і кредит; Фінансовий облік ІІ; Бюджетна система; Податкова система; Фінанси підприємств; Страхування; Економічна діагностика підприємства; Аудит; Основи проектного менеджменту; Оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Правове регулювання діяльності підприємства; Основи ділового етикету; Театр та театральні студії; Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності.

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація 1. Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Аналіз світової економіки: регіональний аспект; Моніторинг макроекономічної динаміки; Фіскальна політика України; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Облік у банках; Звітність підприємств; Управління підприємством на платформі 1С; Управлінський облік; Моніторинг міжнародних фінансів; Вартісний аналіз та інжиніринг; Міжнародні стандарти обліку і звітності; Облік у галузях національної економіки; Облік і звітність в оподаткуванні.

Спеціалізація 2. Облік, аудит і оподаткування в умовах глобалізації

Глобальна регіоналістика; Фіскальна політика України та зарубіжних країн; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Big data для бізнесу; Звітність підприємств; Управління підприємством на платформі 1С; Управлінський облік; Моніторинг міжнародних фінансів; Вартісний аналіз та інжиніринг; Економіко-математичне моделювання; Облік у галузях національної економіки; Облік у зарубіжних країнах.

Практична підготовка: навчальна практика (1 курс, 2 тижні); навчальна практика (2 курс, 2 тижні); виробнича практика (3 курс, 4 тижні); науково-дослідна практика (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Економічна діагностика підприємства»).

 

Назва ОПП

Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб’єктів господарювання; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків. 

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері фінансів, податків, страхування та бюджетної системи,  фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики та проектного менеджменту на практиці та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію бізнес-аналітики та проектного менеджменту

Ключові слова: управління та адміністрування, фінанси, банківська справа, страхування, бізнес-аналітика, проектний менеджмент, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

Форма навчання

 Денна, заочна,   умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

цикл загальної підготовки: англійська мова; історія Українифілософіяукраїнська мова за професійним спрямуванням; основи педагогіки та психології; історія української культури та Острозької академії.
цикл професійної підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням; політекономіямікроекономікамакроекономіка; вища математика; математична логіка; сучасні інформаційні технологїі; статистика; історія економічних вчень; економіка підприємства; менеджментмаркетинггроші і кредитфінансибухгалтерський облікбанківська системабюджетна системаподаткова системафінанси підприємствстрахування; економічна діагностика підприємства; аудит; логістика; основи проектного менеджменту, оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки:  національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва;  правове регулювання діяльності підприємства;  основи ділового етикету; театр та театральні студії;  теорія ймовірностей та математична статистика; основи теорії ймовірностей.
Цикл професійної підготовки 

Блок вибіркових дисциплін 1: аналіз світової економіки: регіональний аспект;  моніторинг макроекономічної динаміки; фіскальна політика України та зарубіжних країн;  економіка праці та соціально-трудові відносини; Big data для бізнесу; управління якістю;  фінансовий контролінг; управління підприємством на платформі 1С; основи галузевого та конкурентного аналізу;  моніторинг міжнародних фінансів; вартісний аналіз та інжиніринг; ризик-менеджмент; економіко-математичне моделювання.

Блок вибіркових дисциплін 2: глобальна регіоналістика;  макроекономічний аналіз; фіскальна політика України та зарубіжних країн;  соціальні аспекти проектного менеджменту; Big data для бізнесу; управління якістю;  антикризове управління підприємством; управління підприємством на платформі 1С; основи галузевого та конкурентного аналізу;  управління проектами розвитку територій; вартісний аналіз та інжиніринг; ризик-менеджмент; управління проектами розвитку бізнесу.

Практична підготовка:  навчальна практика; навчальна практика; виробнича практика; науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація:  комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Оцінка фінансового ринку», «Страхування»).
Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у сфері фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на фінансових аспектах управління бізнесом в умовах глобалізації.

Програмні результати навчання

1. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

2. Виявляти вміння працювати в команді, мотивувати й управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

3. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

4. Розробляти наукові проекти в царині фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

5. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

6. Діагностувати й моделювати фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

7. Обґрунтувати управлінські рішення в царині фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

8. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

9. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, обирати методи для їх розв’язання.

10. Систематизувати й аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 164 кредити;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Іноземна мова; Політекономія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Вища математика; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Статистика; Історія економічних вчень; Теорія ймовірностей та математична статистика; Економіко-математичне моделювання; Економіка підприємства; Менеджмент; Маркетинг; Гроші і кредит; Фінанси; Бухгалтерський облік; Банківська система; Бюджетна система; Податкова система; Фінанси підприємств; Інвестування; Місцеві фінанси; Управлінський облік; Страхування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; Фінансовий облік; Аналіз господарської діяльності; Аудит; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Інформаційні системи в обліку і аудиті; Фінансовий ринок; Курсова робота; Кваліфікаційна робота; Практика (виробнича).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Моделювання економіки; Логіка; Основи наукових досліджень; Регіональна економіка; Міжнародна економіка; Прогнозування соціально-економічних процесів; Прикладні моделі економічних процесів; Звітність підприємств; Бізнес-планування; Ризикологія; Господарське право/Трудове право; Ділова англійська мова/Друга іноземна мова; Фінансове право/Охорона праці; Фінансова думка України/Фіскальна політика; Соціальне страхування/Соціальний захист; Казначейська справа/Державний фінансовий контроль; Антикризові моделі управління.

Практична підготовка: Практика виробнича (3 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація:комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Страхування»).

 

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: «Фінанси, глобальний бізнес та управління», «Управління фінансами в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у царині фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на фінансових аспектах управління бізнесом в