Документи для вступу та строки прийому

Бакалавр

Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

За спеціальностями:
013 «Початкова освіта»
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
032 «Історія та археологія»
033 «Філософія»
034 «Культурологія»
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська»
052 «Політологія»
053 «Психологія»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
081 «Право»
229 «Громадське здоров’я»
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами
діяльності)»

на 1 курс заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти або диплома кваліфікованого робітника

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів

21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

5 жовтня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання

20 жовтня

Строки проведення вступних іспитів 

З 5 до 9 жовтня

Строки проведення співбесіди

З 5 до 9 жовтня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

12 жовтня

Рейтинговий список вступників

22 жовтня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або 2-3 курс (з нормативних терміном навчання) заочної форми здобуття освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 21 до 23 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 жовтня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 

29 жовтня

Терміни зарахування вступників

30 жовтня

на 2 курс заочної форми здобуття освіти для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Початок прийому заяв та документів

21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 21 до 23 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 жовтня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 

29 жовтня

Терміни зарахування вступників

30 жовтня 


До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НаУОА, до якої вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб- сайті НаУОА за адресою https://www.oa.edu.ua на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так i документи про освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка i додатки до них».

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених в додатку 4 до Правил прийому. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та 5 адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови i літератури та фахового випробування відповідно до додатку 3 до Правил прийому. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови i літератури 2017, 2018 та 2019 років;


Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12–бальною шкалою, в шкалу 100–200 (додаток 5 до Правил прийому).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
КБ = П1 + П2,
де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови i літератури, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5–бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12–бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) IV етапу 6 Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,04;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надасться особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 — для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 — в інших випадках;
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 (додаток 13 до Правил прийому).

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням i вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки 7 на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.