спеціальності 035.01 «Українська мова і література», 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»


Етапи
вступної компанії
Денна
та заочна форма здобуття освіти
Початок
прийому заяв та документів
08 липня
Закінчення
прийому заяв та документів
09 серпня
Строки
вступних іспитів
22 липня по 14 серпня
Термін
оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 16 серпня
Строки
закінчення вибору вступниками місця на навчання
не пізніше 19 серпня
Терміни
зарахування вступників
за державним замовленням не пізніше 13 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня, 25 вересня

Для
вступу необхідно:

результати вступного іспиту з
іноземної мови та фахового випробування;

результати вступного іспиту з іноземної
мови, фахового випробування та додаткового
вступного випробування (для вступників, які здобули ступінь бакалавра чи
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю).

Результати єдиного вступного іспиту можуть
зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на
спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

Розрахунок конкурсного балу:

конкурсний
бал обчислюється за формулою:

КБ = СБ + ЕІМ +
ФВ+ ДБ,
де:

КБ – конкурсний бал;

СБ– середній бал (за
100–бальною шкалою) додатка до диплома ступеня освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (для осіб, які вступають на
навчання на базі ступеня спеціаліста середній бал визначається за сумою всіх
оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);

ДБ – додаткові бали науково-дослідної
та фахової творчої роботи (максимальна сумарна
кількість додаткових балів не може перевищувати 20);

ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100–бальною
шкалою);

ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100–бальною
шкалою).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
магістра, здобутого за іншою
спеціальністю, конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = СБ + ЕІМ +
ФВ*0,5+ДВ*0,5+ ДБ,
де

КБ – конкурсний
бал;

СБ – середній бал (за 100–бальною шкалою) додатка до диплома
ступеня бакалавра;

ДБ – додаткові бали науково-дослідної
та фахової творчої роботи (максимальна сумарна
кількість додаткових балів не може перевищувати 20);

EІМ –
оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100–бальною шкалою);

ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100–бальною
шкалою);

ДВ – додаткове вступне випробування (за 100–бальною шкалою).

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи:


з/п
Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи Додаткові бали
1. Призери  
1.1 міжнародних олімпіад  
  – І місце 10
  – II місце 8
  – III місце 6
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 3
1.2. всеукраїнських олімпіад  
  – І місце 5
  – II місце 4
  – III місце 3
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.3. університетських олімпіад  
  – І місце 1
  – II місце 0,75
  – III місце 0,50
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,25
1.4. міжнародних конкурсів наукових та фахових
творчих робіт
 
  – І місце 5
  – II місце 4
  – III місце 3
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.5 всеукраїнських конкурсів наукових та
фахових творчих робіт
 
  – І місце 4
  – II місце 3
  – III місце 2
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 1
1.6. університетських конкурсів наукових та
фахових творчих робіт
 
  – І місце 1,5
  – II місце 1,25
  – III місце 1
  – нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,5
2. Доповідь на наукових конференціях
(конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
 
  – міжнародній 1,5
  – всеукраїнській 1
  – регіональній 0,5
  – університетській 0,25
3. Публікації  
  – стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у
співавторстві
6/2
  – стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у
співавторстві
3/1,5
  – тези доповіді, одноосібні/у співавторстві 1/0,5
  стаття у Науковому блозі
НаУОА одноосібні/у співавторстві
1,5/0,5
  публікації в інших виданнях
одноосібні/у співавторстві
1/0,5
  додаткові бали для
публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві
6/3

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (спеціалізації). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура i мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»), 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»)

Реєстрація вступників для складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 13 травня до
18:00 03 червня
Складання додаткових фахових
вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки)
з 13 травня до 31 травня
Прийом заяв та документів для осіб,
які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування
з 10 липня до 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб,
які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий
освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)
з 17 червня до 25 червня
Основна сесія єдиного вступного
іспиту*
02 липня
Фахові вступні випробування, а також
додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі
ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит
з 05 липня до 26 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вимог Правил прийому для
зарахування
до 18:00 10 серпня
Наказ про зарахування за державним
замовленням
до 12:00 11 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
не пізніше 30 листопада

* додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським
центром оцінювання якості освіти

Для
вступу необхідно
:

       результати єдиного вступного іспиту з
іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька
або іспанська);

         результати фахового вступного
випробування

Розрахунок конкурсного
балу:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з
іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100
до 200 балів (визначається
шляхом переведення оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6), П3 – оцінка за інші
показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3
визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і
обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не
може перевищувати 20).

-спеціальності 081 «Право»

Реєстрація для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
вступників
з 13 травня по
18:00 03 червня
Складання додаткових фахових
вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки)
з 13 травня до 31 травня
Прийом заяв та документів для осіб,
які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування
з 10 липня до 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб,
які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий
освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)
з 17 червня до 25 червня
Основна сесія єдиного вступного
іспиту*
02 липня
Основна сесія єдиного фахового
вступного випробування**
04 липня
Додаткові фахові вступні випробування
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти
(освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне
випробування
з 05 липня до 26 липня
Надання рекомендацій для зарахування
за державним замовленням
не пізніше 05 серпня
Виконання вимог Правил прийому для
зарахування
до 18:00 10 серпня
Наказ про зарахування за державним
замовленням
до 12:00 11 серпня
Переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб
не пізніше 15 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
не пізніше 30 листопада

*
додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром
оцінювання якості освіти

** додаткова сесія проводиться в
строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Для
вступу необхідно
:

            результати
єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська);

результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних
навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест
загальної навчальної правничої компетентності

Розрахунок конкурсного балу:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;