Особливості конкурсного відбору, вступні випробування, конкурсний бал

 

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ+ ДБ, де:
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня ступеня освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (для осіб, які вступають на навчання на базі ступеня спеціаліста середній бал визначається за сумою всіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ*0,5+ДВ*0,5+ ДБ, де
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра;
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
EІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою);
ДВ – додаткове вступне випробування (за 100-бальною шкалою); br Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

Особливі умови

При вступі для здобуття ступеня освітньої програми 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 061 Журналістика, 051 Економіка галузей (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

  • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного цінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
  • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

Для конкурсного відбору зараховуються:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
  • результати фахового вступного випробування.
  • Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів і визначається шляхом переведення оцінки за 12-бальною шкалою в шкалу 100-200 відповідно таблиці 9, П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів і обчислюється за формулою П3 = (СБ-60)×0,25+ДБ×0,5, СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).
  • Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

1.1

міжнародних олімпіад
–    І місце

10

–   II місце

8

–   III місце

6

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад
–    І місце

5

–   II місце

4

–   III місце

3

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад
–   І місце

1

–   II місце

0,75

–   III місце

0,50

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт:
–    І місце

5

–   II місце

4

–   III місце

3

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт:
–    І місце

4

–   II місце

3

–   III місце

2

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та  фахових творчих робіт:
–   І місце

1,5

–   II місце

1,25

–   III місце

1

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
–   міжнародній

1,5

–   всеукраїнській

1

–   регіональній

0,5

–   університетській

0,25

4.

Публікації

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

–      стаття у науковому блозі НаУОА  одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

–      публікації у інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

–      додаткові бали для публікацій іноземною мовою одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

            Підставою для нарахування балів слугують: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій наукового блогу НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності спеціальності (напряму підготовки). Зараховують публікації, які  опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра враховують, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем бакалавра, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

 

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

91

Добре (4)

80

Задовільно (3)

66

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка у 100-бальній шкалі

А

93

В

87

С

80

D

70

E

62