Для вступників освітньої програми 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 035.01 Українська мова та література, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування.

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів 27 липня
Строки вступних іспитів 3 липня по 08 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця на навчання не пізніше 16 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для конкурсного відбору зараховуються:

 • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування;
 • результати вступного іспиту з іноземної мови, фахового випробування та додаткового вступного випробування (для вступників здобутих ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю).

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ+ ДБ, де:
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня ступеня освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (для осіб, які вступають на навчання на базі ступеня спеціаліста середній бал визначається за сумою всіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ0,5+ДВ0,5+ ДБ, де
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра;
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20);
EІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою);
ДВ – додаткове вступне випробування (за 100-бальною шкалою);

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи Додаткові бали
1. Призери
1.1 міжнародних олімпіад
– І місце 10
– II місце 8
– III місце 6
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 3
1.2. всеукраїнських олімпіад
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.3. університетських олімпіад
– І місце 1
– II місце 0,75
– III місце 0,50
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,25
1.4. міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.5 всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 4
– II місце 3
– III місце 2
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 1
1.6. університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 1,5
– II місце 1,25
– III місце 1
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,5
2. Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
– міжнародній 1,5
– всеукраїнській 1
– регіональній 0,5
– університетській 0,25
3. Публікації
– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 6/2
– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 3/1,5
– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві 1/0,5
 • стаття у науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві
1,5/0,5
 • публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві
1/0,5
 • додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві
6/3

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (спеціалізації). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

Вступ для здобуття ступеня вищої освіти магістра (проходять ЄФВВ з іноземної мови)

Для вступників ступеня магістра освітньої програми 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 061 Журналістика, 051 Економіка за денною та заочною формами навчання:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 14 травня до 10.оо 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань* 14 травня до 31 травня
Додаткові вступні випробування у ВНЗ для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю з 18 по 20 липня
Прийом заяв та документів** з 02 липня по 09 липня
Прийом заяв та документів*** з 2 липня по 26 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту**** 11 липня
Фахові вступні випробування з 02 липня по 29 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18.оо 18 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням до 18.оо 18 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 28 серпня
Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 28 серпня, по 30 листопада
 • вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

** для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
*** для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
**** додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності).

Особливі умови

При вступі для здобуття ступеня освітньої програми 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 061 Журналістика, 051 Економіка галузей (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного цінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

Для конкурсного відбору зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати фахового вступного випробування.
 • Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів і визначається шляхом переведення оцінки за 12-бальною шкалою в шкалу 100-200 відповідно таблиці 9, П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів і обчислюється за формулою П3 = (СБ-60)×0,25+ДБ×0,5, СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).
 • Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи Додаткові бали
1. Призери
1.1 міжнародних олімпіад
– І місце 10
– II місце 8
– III місце 6
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 3
1.2. всеукраїнських олімпіад
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.3. університетських олімпіад
– І місце 1
– II місце 0,75
– III місце 0,50
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,25
1.4. міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 5
– II місце 4
– III місце 3
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 2
1.5 всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 4
– II місце 3
– III місце 2
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 1
1.6. університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт
– І місце 1,5
– II місце 1,25
– III місце 1
– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами) 0,5
2. Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
– міжнародній 1,5
– всеукраїнській 1
– регіональній 0,5
– університетській 0,25
3. Публікації
– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 6/2
– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві 3/1,5
– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві 1/0,5
 • стаття у науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві
1,5/0,5
 • публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві
1/0,5
 • додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві
6/3

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (спеціалізації). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.