на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством
особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями
до 09 липня
Прийом заяв та документів 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів до 18:00 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання
до 18:00 22 липня
Строки проведення вступних іспитів з 17 липня до 22 липня
Строки проведення співбесіди з 17 липня до 19 липня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди до 12:00 20 липня
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, а також подати письмову заяву про виключення заяви на інші місця державного
замовлення
Зарахування на місця державного замовлення для осіб, які виконали вимоги
Заяви зарахованих осіб на місця державного замовлення виключаються
до 10:00 22 липня
не пізніше 15:00 22 липня
впродовж 22 липня
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою–1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше 18:00 26 липня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 31 липня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12:00 01 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 12:00 01 серпня

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

-для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою–1, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;

-для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;

-для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;

-за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

-у разі подання іноземного документа про освіту;

-у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

-у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Документи для вступу на 1 курс:

документ, що посвідчує особу та його копія;

копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ïï спеціальний статус»;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та його копію;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) та інформаційну картку сертифіката ЗНО

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі за спеціальними умовами та його копію.

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

паперова папка для документів на зав’язках

на основі молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 22 липня 14 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань 23 – 30 липня з 15 до 16 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 02 серпня 19 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 05 серпня 22 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 08 серпня 27 серпня

Перелік необхідних документів:

документ, що посвідчує особу, код платника податків та його копія;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та його копію;

сертифікатт зовнішнього незалежного оцінювання з української мови i літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

паперова папка для документів на зав’язках

Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так i документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка i додатки до них».

Розрахунок конкурсного балу:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови i літератури, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);