Особливості конкурсного відбору, вступні випробування, конкурсний бал

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

Особа може вступити на навчання для здобуття ступеня магістра / спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Вступ відбувається на конкурсній основі шляхом проходження тестування з навчальних дисциплін, вказаних у програмах вступних випробувань.

Прийом на навчання на основі ступеня бакалавра для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за результатами конкурсного відбору відповідно до конкурсного балу:

– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра:

КБ = СБ + ЕІМ + ФВ+ ДБ, де:

КБ – конкурсний бал;

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ступеня бакалавра (для осіб, які вступають на навчання на базі ступеня спеціаліста – середній бал визначається за сумою всіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);

ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою).

– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра, на основі ступеня бакалавра/спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю:

КБ = СБ + ЕІМ + ФВ*0,5+ДВ*0,5+ ДБ, де

КБ – конкурсний бал;

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра;

ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

EІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою);

ДВ – додаткове вступне випробування (за 100-бальною шкалою).

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

1.1

міжнародних олімпіад
–    І місце

10

–   II місце

8

–   III місце

6

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад
–    І місце

5

–   II місце

4

–   III місце

3

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад
–   І місце

1

–   II місце

0,75

–   III місце

0,50

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт:
–    І місце

5

–   II місце

4

–   III місце

3

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт:
–    І місце

4

–   II місце

3

–   III місце

2

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та  фахових творчих робіт:
–   І місце

1,5

–   II місце

1,25

–   III місце

1

–   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)
–   міжнародній

1,5

–   всеукраїнській

1

–   регіональній

0,5

–   університетській

0,25

4.

Публікації

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

–      стаття у науковому блозі НаУОА  одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

–      публікації у інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

–      додаткові бали для публікацій іноземною мовою одноосібні/ у співавторстві

6/3

Підставою для нарахування балів слугують: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій наукового блогу НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності спеціальності (напряму підготовки). Зараховують публікації, які  опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра враховують, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем бакалавра, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

91

Добре (4)

83

Задовільно (3)

68

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка у 100-бальній шкалі

А

93

В

87

С

80

D

70

E

62