Творчий конкурс – це вступне випробування абітурієнтів, мета якого перевірити рівень сформованих знань і навичок вступника, показати його готовність опановувати журналістський фах, виконувати редакційні творчі завдання, виявляти ініціативу, оригінальність мислення та виявлення професійних зацікавлень у абітурієнтів специфікою функціонування засобів масової інформації в Україні.

Абітурієнт має продемонструвати:

1) вміння логічно та оригінальнально викладати думки;
2) комунікабельність та готовність до ведення діалогу;
3) здатність зібрати та критично осмислити інформацію;

Творчий конкурс передбачає підготовку та подання до приймальної комісії Національного університету «Острозька академія» трьох (3) самостійних художньо-публіцистичних тексти на вказані теми.

Обсяг кожного тексту повинен становити не менше 1000 друкованих символів із пробілами у форматі Word (кегль 14, шрифт Times New Roman, інтервал 1, вирівнювання по ширині аркуша).
До самостійних художньо-публіцистичних доробків можна подавати публікації із підготованих абітурієнтом текстів у доступних друкованих чи онлайнових ЗМІ. Наприклад, це може бути публікація абітурієнтом свого тексту у блозі, що розміщений на місцевому інформаційному ресурсі (сайт міста, всеукраїнський інформаційний сайт). Опублікований матеріал із вказаною датою публікації чи розміщення в мережі Інтернет має бути засвідчений підписом керівника ЗМІ та печаткою редакції. Якщо матеріал підписаний псевдонімом, його також має завірити редактор, вказавши ім’я автора.
Жанр тексту абітурієнт може обирати самостійно. Це можуть бути твори-роздуми, нариси, коментарі, есе, стаття, памфлет та ін.

Пропонована тематика для написання художньо-публіцистичних творів

1.  Я – редактор шкільної газети.
2.  Мої перші кроки після обрання Президентом України.
3.  Що таке сильна країна?
4.  Я за мир у всьому світі.
5.  Цікаве навколо мене.
6.  Дозвольте Вас познайомити (Інтерв’ю із цікавою особистістю з мого міста/села/району/області)
7.  Як можна вирішити проблему безпритульних тварин?
8.  Що означає бути благодійником?
9.  Чому всі засоби масової інформації «дорослі»?
10. Чому я хочу бути журналістом?
11.  Найбільша цінність – це…
12.  Чому соціальні мережі замінили живе спілкування?
13.  Який він – світ без обмежень?
14.  Слово – не горобець. Вилетить – не піймаєш. (Нар.мудрість)
15.  Якби я виграв/-ла мільйон гривень.
16.  Лист майбутньому/-ій собі: чого я хочу досягнути.
17.  Рекомендації дорослим: що варто і чого не варто робити, щоб бути щасливим.
18. Успішний журналіст – це…
19. Чи легко втілювати мрії?
20. Студентське життя – це …
21.Що я знаю про майбутню професію?
22.Чи легко знайти нового друга у новому місті?
23.  Моє улюблене заняття
24.  Які п’ять книг я пораджу прочитати молодшій сестрі чи брату?
25.  Про що я думаю наодинці?
26.  Країна – це я.
27.  Персональна відповідальність – основа здорового суспільства.
28. Навіщо вивчати власну історію?
29.  Книга друкована чи книга електронна: за і проти
30.  Вивчення мов розширює горизонти.

Самостійні доробки необхідно подавати в окремій теці.
Теку формувати:
• титульна сторінка (додаток 1);
• зміст.

Теку з творчим конкурсом можна:

  • надіслати Укрпоштою на адресу: Приймальна комісія НаУОА (творчий конкурс), вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800;
  • надіслати Новою поштою на ім’я Вакуленко Яни, моб. тел. (068)527-64-93, м. Острог, відділення №1 (вул. Князів Острозьких, 3);
  • привезти у приймальну комісію особисто.

УВАГА!
Творчий конкурс необхідно подати з 12 до 17 липня!

Критерії оцінювання творчого конкурсу

Творчий конкурс оцінють за 12-бальною системою. Загальний бал становить середнє арифметичне оцінок трьох творчих робіт. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 2. Конкурсний бал за 12-бальною шкалою оцінювання переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 6 Правил прийому до НаУОА.
0-3 бали – висловлювання не є завершеним текстом; абітурієнт не дотримується послідовності й чіткості під час викладення власних думок; лексика й граматична будова висловлювання потребують збагачення та урізноманітнення. Можуть траплятися до 15 негрубих помилок.
4-6 балів – текст характеризується певною завершеністю, зв’язністю. Проте не чітко розрізняються основна та другорядна інформація; більше має використовуватися авторська лексика. Можуть траплятися до 10 негрубих помилок.
7-9 балів – абітурієнт створює зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, але вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку потребує вдосконалення. У художньо-публіцистичному тексті можуть траплятися до 4 негрубих помилок.
10-12 балів – абітурієнт пропонує яскравий, оригінальний за думкою та
оформленням текст (з урахуванням специфіки теми); вичерпно висвітлює власну позицію; аналізує різні погляди, добирає переконливі аргументи; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю й різноманітністю, стилістичною довершеністю. Може бути не більше 3 негрубих помилок.
Роботу, у якій встановлено факт плагіату не оцінюють, а результати творчого конкурсу анулюють.
Підсумкова кількість балів (оцінка) за творчу роботу встановлюється шляхом віднімання:
0,5 бала – за кожну орфографічну помилку;
0,5 бала – за кожну пунктуаційну помилку;
0,5 бала – за кожну граматичну помилку;
0,5 бала – за кожну стилістичну (мовленнєву) помилку;
0,5 бала – за кожну фактичну або логічну помилку;
0,5 бала – за кожні три виправлення.

Положення про творчий конкурс 2017

Додаток 1 Титульна сторінка