Вступні випробування до аспірантури НаУОА складаються:

  • – вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • – вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердивсвій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL
або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття доктора філософії, зараховуються бали двох вступних іспитів та додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних іспитів відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано». У тому випадку, коли за додатковий вступний іспит вступник отримав оцінку «незараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Рішенням приймальної комісії вступникам, які мають посвідчення про складання кандидатських іспитів зі спеціальності/філософії/іноземної мови можуть зараховуватися бали кандидатського мінімуму.

Вступний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. Вступники, які на іспиті менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступний іспит у зазначений розкладом час, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до Національного університету «Острозька академія» протягом одного календарного року.

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректором і до складу яких включаються доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Результати вступних іспитів оголошуються вступникам у день складання іспиту.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття доктора філософії, конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = ВІС0,4  +ВІМ0,4 +СБД*0,2+ДБ, де:

  • КБ – конкурсний бал;
  • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;
  • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;
  • СБД – середній бал додатку до диплому;
  • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи для осіб, які вступають для здобуття доктора філософії:

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Наукові статті у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science ДБ1 кожна стаття – 20
 Призери міжнародних студентських олімпіади з фаху; переможці міжнародних конкурсів наукових робіт ДБ2 перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Призери всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт ДБ3 перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Наукові статті у фахових виданнях України ДБ4 кожна стаття – 5
Виступи на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді) ДБ5 кожна теза – 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ6 10 балів
 Рекомендації Вченої ради вищого навчального закладу  ДБ7 5 балів

У разі одержання однакової суми балів за результатами складання вступних екзаменів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники які:

  • отримали більш високий бал за результатами складання екзамену з наукової спеціальності;
  • мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science;

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2- бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5) 91
Добре (4) 83
Задовільно (3) 68
Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано 75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А 93
B 87
C 80
D 70
E 62