Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання денної та заочної форми навчання:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 30 серпня 2019 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 03-06 вересня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингових списків 10 вересня 2019 року
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 16 вересня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2019 року.

Початок перебування в аспірантурі 01 жовтня 2019 року

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву вступника (у заяві вказують спеціальність (спеціалізацію),форму навчання, іноземну мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо);
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений  печаткою  тієї  установи,  в  якій  вступник  до  аспірантури навчається або працює;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального (за наявності);
 • характеристику-рекомендацію;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для
  військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
  нього.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року No 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за No 614/27059.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу
духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року No 652.