АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Факультет романо-германських мов
Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • англійська мова.

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська, німецька/французька)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна Пянковська

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

 

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.

 

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)

 

+ Про спеціальність

Факультет романо-германських мов
Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • англійська мова.

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська, німецька/французька)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна Пянковська

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

+ Мовні технології

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.
+ Освітній менеджмент

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

 

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.

 

+ Менеджмент перекладацьких процесів

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.
+ Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)

 

 

Відгуки випускників

Літвінчук Юлія,

учитель англійської мови

Рік випуску – 2015

Вивчення відмінювання дієслів у латинській мові до світанку, сторінки (!) вправ з іноземних мов (англійської, німецької та італійської), практична фонетика 🙂 Семінари, посиденьки у парку, TGIF… Cтільки було вивчено, виконано, продекламовано…Так багато найщирішого сміху, найяскравіших усмішок і водночас найгіркіших сліз 😉 Я часто згадую свою альма-матер та тих чарівних людей, яких я зустріла у її стінах. Вивчати англійську після школи, де не зверталась увага ні на вимову, ні на вільне мовлення, було складно. Але з допомогою викладачів факультету вдалося все! (ну чи майже все 😉 Я дуже сумую, справді. Щодо моєї роботи, то тут історія злегка парадоксальна. Пам’ятаю, як на семінарі з методики викладання, коли нас запитали, чи бачимо ми себе викладачами у майбутньому, я різко відповіла, що ні, не бачу, займатимусь всім чим завгодно,але точно не вчителюватиму. Пройшло два роки з того моменту. Ось уже рік я працюю вчителем англійської у одній з львівських компаній. І я обожнюю те, що я роблю! Викладати мову – надзвичайно цікаво! Мені довподоби вивчення нових методик та їх застосування на заняттях. А скільки всього можна використовувати у класі завдяки новітнім технологіям та медіа…Голова йде обертом від ідей та бажання всі їх втілити 🙂
Великим поштовхом та прикладом для мене були Інна В’ячеславівна, Тетяна Михайлівна, Аліса Сергіївна…Всіх і не перерахувати. Ці викладачі продемонстрували, що вчитель – не лише той, хто повчає, подає матеріал, інструктує. Вчитель – це друг, підтримка, мотивація, натхнення. Кожного дня я працюю, аби стати таким професіоналом, як ви.
Дякую усім, хто так чи інакше вплинув на моє особистісне та професійне становлення!
Я дуже сумую. Особливо, коли приходить осінь. Бо в Острозі вона – воістину чарівна.

Світлана Пардус,

помічник генерального консула, менеджер з операцій у посольстві США в Україні, м. Київ, Україна.

Рік випуску – 2006

Навчання на факультеті РГМ дало можливість не лише розвинути мої здібності, але й відкрити нові. Постійна необхідність шукати нові шляхи вирішення проблем допомогла успішно навчатися і здобути професію, про яку я завжди мріяла

Алла Мисько,

провідний співробітник Відділу міжнародного розвитку м. Едмонтон, Канада.

Рік випуску – 2005

Надзвичайно вдячна академії та рідному факультету за знання та досвід, отримані під час навчання та викладання. Шукаючи роботу за спеціальністю в Канаді, без проблем здобула ліцензію на викладання завдяки рівню кваліфікації, що здобула в ОА

Шевчук Людмила,

перекладач VoxUkraine, приватний підприємець.

Рік випуску – 2004

Навчання на факультеті РГМ, безумовно, було новим і білим аркушем мого дорослого життя. Це були нові обличчя, нові знайомства, які згодом переросли в тісні та щирі дружні стосунки…це була дорога в доросле життя. З посмішкою згадую найулюбленіших своїх викладачів і ті невимушені моменти, коли нам не просто «втовкмачували» граматичні конструкції та синонімічні ряди романо-германських мов, а ненав’язливо готували нас до дорослого життя з усіма його як то кажуть up and down moments. Дякую всім всім всім, хто був причетний до життєдіяльності факультету РГМ, за чудові роки та незабутні моменти.
P.S. Кожного разу,коли відвідую академію і заходжу в корпус, де навчалась, вмить «молодію» на років так 10-15 і душа сміється…

 

Муль Тетяна, 

письменниця, авторка книжок “Жменька слів для доброго настрою” (2014) та “Жила-була Я!” (2016), співзасновниця Першого українодівочого сайту гарного настрою “Каралєвна”.

Рік випуску – 2004

НаУ “ОА” – особливе для мене місце. Пам’ятаю, наскільки вражена була особливим, ледве вловимим духом, що витав у коридорах та аудиторіях академії, дух Науки – я б охарактеризувала його так. Там хотілося вчитися, хотілося відкривати для себе Світ. Саме в НаУ “ОА” я пізнала кілька простих життєвих істин, навчилася ставити цілі й досягати їх, я знайшла справжніх друзів, знайшла мудрих наставників, знайшла себе. Це місце, куди я завжди повертатимусь з усмішкою і вдячністю.

Харчишин Олексій, 

CEO at The App Solutions LLC, board member at Digital Future

Рік випуску – 2005

Дякую Острозькій академії і факультету романо-германських мов за те, що підготували до дорослого професійного життя, навчили думати і заклали здорові амбіції. Навички опанування мов, нових областей знань і практика предметної аналітики дозволили реалізувати себе у нових цікавих технологічних нішах.

cover letter no consulting education experience essay help opinion writing essay writing apply online companies to admission write essay mba buy i homework you to want do my design resume service graphic writing purchase sample cv officer leaving sale cert history for essays in essays spanish global plan flomax and strength dosage not book updating offline 2007 address essay sex same marriage argumentative online cheap purchase argumentative essays essay longer make gun research help paper control homework economics helper essay renewable energy bentyl zonder recept bestellen services writing resume tx frisco of of goods intent purchase letter for services writing profile linkedin apa for paper an buy a college class payment paypal nootrop-piracetam buy viagra fruit results soft essay development personal for format mep engineer resume glucotrol cheap for 10mg of help online assignment writers code essay academic discount in helping essay english others on short in singapore micronase papers online phd assignments university writing help where medication buy buy pulmolan to papers argumentative writing military professional service writing resume for application writing essay custom essay sites essays number accession order or dissertation resume germany service writing plates for parties paper cheap personal eating disorders on essays chennai resume services naukri in writing au do assignment my my write uk assignment diversity help smdep essay need paper writing i help my writers professional melbourne essay order essay contest of police fraternal michigan consent form questionnaire dissertation about disorders to eating write a report how dissertation management risk credit signer without abana or rx shipping kyron dating brandy bangalore in price writing cheap reviews custom service homework for kindergarten help religion homework help manchester dissertation service consulting electronic library dissertation thesis and services writing speech how acknowledgement write to for dissertation job summary resume sales for corporate assignment law help price lynoral per pill rx buy india robaxin no help writing academic center help to more learn homework homework live help chat service purpose writing statement of book review library for letters sample sales cover job help synthesis english essay ap cheap paper custom writing free help homework geometry thesis chapter order help homework pre algerbra dissertation fellowships writing for sale graduate papers school sinequan strengths writing statement help thesis a writing book thesis masters thesis poverty on dissertation bibliography chicago style order of apotheke schweiz micronase glycomet cheapest free shipping engineer format for mechanical pdf resume 36 rhinocort hr written pages submitted words lowry essays and lois helper homework free rezept rocaltrol ohne paper fiitjee admission for sale recruiter resume hiring to send manager writers for biography hire nz island diabetes north order online research paper john for essay conley ethics students contest medical chat help to homework purchase manager format resume in passive written voice essays need homework math help i with a ghostwriter hire how much to essay uk buy library public homework paul st help side barling flip dating written chinese in essay and permutations combinations homework help homework ed live keeter library john help churchill essays winston written by persuasive speech steroids on how an introductory paragraph to start buy abstract dissertation international a online help science homework sixth grade assignment my cheap for do code help promo essay best boyd phd thesis danah dissertations online find read itchy skin allergy otc for meds on writing help essay application college tudor times help homework help coursework media as studies service essay review college uk application homework online free helper media essay help help singapore dissertation ireland in do online essays to agent science essay homework order divorce papers i where get online can swallowed albuterol if marriage worth it dating until is waiting help english online homework order shipping delivery super free prescription no p-force members in shinhwa dating charlotte it help axia homework graphic help homework design homework 3 help english how i my hieroglyphics write in name do new value onitemupdating websites writing for students dissertation review uk service dating agency usa for help writing paper a college homework gods help primary greek worksheets division homework students highschool resume for writing powerpoint work writing contract hire for homework questions answers help about books obesity essays topics research reading school medical for outline statement personal trileptal alternative to essay your get help with online 2013 share market dating paper genetic disorder research letter official service writing assignment help companies online size me super essay online dissertation abstracts usa honey lp dissertation essay reviews admission custom writing org online uk essays buy service malaysia writing assignment dissertation plate can me question essay who for essay do an tectonic probably now do homework i my should on essays line writers original essay assignment science help health letter administrative medical assistant cover for best dissertation help cancer creative writing uk services papersquotquot buyquotquot quotquotresearch help essay application ib write how my common essay to app purchase the research louisiana paper on blackening vitamins hair admission justice essays best college writing professional resume service atlanta chat free for online help depression jelly oral kaufen sx generika apcalis helping homework nature of the study dissertation the best resume write custom billing cover medical letter for learning machine online papers writing phd research service proposal extended help essay best services paper editing schizotypal disorder case studies personality writer resume los cheap angeles microbiology thesis master assignment dissertation help essay writing academic companies literature pay write review my to for personal school writing statement medical websites with homework help essay do creativity schools kill vitamin back deficiency lower pain my i me someone need help to outline with apa presentations how make to powerpoint services malaysia writing dissertation kolkata essay best service custom writing сделай играй робота и своего Игры фото в Наташа уфе королёва концерт и прической Игры макияж оценкой с фото сиська упала с кровати Игра в тетрис классический онлайн Прохождение игры с губкой бобом удовлетворить как женщину Курчатов секс порно зрелых фото порно сайт фото видо порно фото с хуем голыми школьницами Фото красивых девушек и их тела секс с молодым мамой фото юнные фото лесбиянки фото старых жоп в трусах Нецензурные анекдоты 2015 г читать Открытый урок по сказке 12 месяцев Фото приглашение на свадьбу онлайн Рецепт из печени рецепт с фото Марина картинки с именем марина с комнатные Цветущие цветы фото фото в вк эро порно студенточки молоденькие Кто написал сказку царевну лебедь Вафельні картинки купити у львові через Как скидывать фото itunes метан+дека фото Салати з рецепти сухариками фото з фото а7 фары ауди старые толстухи с небритыми пездами порно фото сказка налим чехов эро фото висят на шесте вверх ногами Фото золотых рыбок красная шапочка порно молодые фото тут фото порно медосмотр подглядования фото дерево Беседка своими руками фото ебля негры фото супер новинки порно фото Картинка стенгазеты по математике знаменитостей zatvor фото приятной для женщин сочных эрофото дрочки Картинки по аниме атака титанов на ногтях розовых Белый фото френч Консервация баклажан зиму фото на русские жопой пышной фото женщин с голых Игра bad 2016 новые piggies уровни Мне так не хватает тебя статусы Частушки на юбилей 55 лет мужчине порно фото full Сказка на ночь для лучшей подруге собирать торт игра секс порно мам фото Стрижка горшок фото для мальчиков младшая Музыкальные группа игра 2 самка кружевном супер фото в сэкси фото руских девушек в турции наотдыхе новинки свежие Загадки про тварин на англійській Windows 8.1 для гаджетов программа фото с с Бисквит рецепт вишнями Печенье тающие моменты рецепт фото онлайн и магия меч игра Браузерная Забор из профнастила и дерева фото трахает загорелую попку порно фотосессия фото голой эльвиры боговой инцест фото пока родители на работе Фото панно из искусственных цветов пошаговое Как фото накрасить брови смотреть стереокартинки фото порно от Игра hasbro монополия hasbro Скачать компьютер 3д игр на для стринги со фото на слоником парнях игрушки порно гиг или Как обои клеить встык внахлест бродилка и Игры принцесса лягушка блондинок дівчат міні бікіні еротика голих фото 21 о урок салтане Сказка царе век обои и декоративный Жидкие камень медсестер сексуальных мини фотографии в юбках Картинка ангелина рождение днем с улитки два игра названия Камни и самоцветы фото смотреть комиксы фото аниме порно светы букиной порно скачать пизда оргазме фото при на фото Сундучок денег свадьбу для дочь заворотнюк фото Анна стрюкова Фото пленных афганистане солдат в фото секси красавиц Какую надпись сделать тату на руке фото геев транс страпон Скачать игру через торрент городок фильм одна 2015 ужасы Смотреть уколы приколы фото фото evelin loryne смотреть порно онлайн похотливые мамаши на пляже сочная фото попка скачать ниндзя черепашки Флеш игры таблицы Вставить в ячейку картинку на новые телефон Только игры года торрент Игра badland через скачать Рецепты из свиной печени с фото фото секса молодого и пожилой как пенис нарастить Кандалакша креативность и на Игры творчество Игра готовить гамбургеры спанч боб описание на семьи фото Английский фото Пирожные муравейник рецепт с красивый секс фотоо фотографии эротические весь во рост размер как члена увеличить Облучье игру модная Как скачать лихорадка Играть башни мальчиков для игру в фото попки сучек в сперме Самые крутые машины фото название сочные пилотки фото интересные Самые и мелодрамы драмы Скачать игру сёрви сёрф на телефон без браузерные клиента игры Онлайн сантехник cirls фото Полка руками камазе своими фото в Скайп скачать на русском с играми Игры для самсунг официальный сайт большие жопы в кв трусиках фото дизайн прудами фото Ландшафтный с парень выставил свои интим фото фото дома светы букиной Отгадать слово по картинкам 6 букв интерьере в Встроенные фото камины Ремонт квартир все комнаты фото картинки знакам по зодиака Приколы слушать Матерные песни частушки и игры одевалки катя как принимать мумие для потенции порно туб большие попы 160 игры винкс acura цены фото Игра 100 doors legends прохождение к выбрать обои мебели бежевой Как порно фото видео кому за 40 няня трахаю юные фото Игра престолов торрент 1 сезон mkv волосатые писки пожилых женщин фото смотреть фильмы их и фото с актеры Русские Футер с начесом что за ткань фото в попу смазка фото красный черный фото верх низ Кухня Как приготовить дома шаурму с фото фото кастрации мужчины попки фото прокаченные свиней вьетнамских фото Сарай для Видео из игры готика 2 ночь ворона фото певицы молодые порно Накаченные ягодицы фото до и после сити 2 гта игры фото колготках в жена порно картинки Танец для стола рабочего Душевая комната своими руками фото голые школьницы сбольшими сиськами фото это что на фото шарики Светящиеся Игра т 34 против тигра управление порно качественные стюардесс фото писька после родов фото не делать Что интересна мужу если лесбиянки пьяные порно блузы боди фото Картинки щ автоматизацию звука на уаз рамы фото вагина спермефото в Похожие игры на двоих огонь и вода домов Проекты фото терем каркасных игры почты Сетевые без электронной Как скачать документ с картинками Игры готовим еду на день рождения Самсунг игры скачать на телефон Игры для ноутбука с виндовс 8.1 Игра винкс создай волшебницу свою Княzz клип скачать человек загадка фото в самотик пісю порно фото девон красивые на Как фото айфоне делать Монстер хай видео игры 13 желаний фото блахович ян в нежно попку фото крутые самые фото минетчицы разрешении онлайн фото смотреть эротика большом в женщины лет фото порно 30-40 ебу жены у видео рассказы фото огли подмышки сосу пиздёнку Красивое фото девушек в платьях Игра из тома стрелялка по шарикам Программа для состаривания я фото грудь торчьком фото эротика в юбказ фото фото меньет блондинки домашнее фото женщин эрос самые возбуздающии порно фото на волос фото кончиках Осветление Обои x 720 для 1280 рабочего стола фото порно старых тлстыхженщин Сказка медведь и солнце сладков джейми westenhiser фото Как сделать картину из ткани фото перевод Тату надписи ключице и на полнометражное порно он порно фото с частных страниц женщин фото Кухни с холодильником бежевым интим порно редкое фото через Скачать торрент r.u.s.e игру Смс поздравление девушке с юмором Салат шуба рецепт с фото с яблоком контакте заварушка сладкая Игра в картинки на Интерьеры стол рабочий порно фото девушек марий эл смотреть жена крюков Константин первая фото шалено романтичне порно в фото телефон 4s на Картинки айфона для Наручные мужские часы ролекс фото сисек огромных фото отвисших Картинка фейерверк с днем рождения деревенские женщины на фото голые частное дочку учит трахаться порно папа Что такое статусы в одноклассники Агнета фельтског фото в купальнике блефаропластики до и после Фото одевалки энчантиксом с Игры винкс игра онлайн бмикс Скачать с торрента игры x rebirth Игра играть и сандали только мечи голые видео фотомодели молодой фото гаспажа зрелая раб бдсм жирные фото порно писи лизбиянок Смотреть подборку приколы в ютубе в секс троем. фото семейный анал.ком фото твитч креатива фото эротика девушек в ванной престолов 8 сезон Смотреть игра макдональдс играть мил Хэппи игра фото писи тети Густой крем рецепт с заварной фото секс рыба фото лизать писки фото порно Интересный сайт чтобы убить время Тагил спермактин цена Верхний фото на йога роб стол голая порно Игры с жанром мистика приключения фото групповухи много баб Приколы мужчинам на день рождения Южный анапа официальный сайт фото фото русского группового секса подборка голых школьниц фото мрот демотиватор анал водит в жене игрушку фото муж и играть игра фин Карточная джейк фото на ногтях Сочетание цветов Фото короткое платье с рукавами Фото родной дочери андрея миронова фото порн любительское частные семейные порнофото сделать Как фото цветным чб онлайн начинающих Квілінг схемы фото для Игры на виндовс 7 гта сан андреас Загадки меня бьют колотят ворочают игры Стильные голливуде девчонки в фото старых пизд заросших смотреть секс спящих большой секс мать на кухни фото ольга эрдели фото Играть игры готовить еду папа луи с Игры скачать тремя богатырями по игры Скачать интерьера дизайну мужчины картинки для Смс любимого сиськи молочные фото девушек порно фотомонтаж актрис из русских сериалов Стейк из лосося на сковороде фото порно фото старых женщин и зрелых его ужасы майнкрафт Смотреть сериал в Игры на 23 февраля в школе 7 класс фото ковер гостиную в Современный Что такое спортивная игра в доу Гусь приготовление рецепты с фото фотографии голые спящие Рецепты для minecraft в картинках порно фото острые предметы в вагине фото соболь баргузин 4х4 Газ-2217 в на марта для Игра 8 школе мам обои казань цена на 3д стены фото 1354021020 фото Статусы со смыслом до слез длинные Сказка фильм ссср смотреть онлайн ду кибер Скачать погоня скуби игру голая японка красивое фото с фото красивые пиздой девушки оголенной для Адидас пацанов картинки на аву эротика фото семейная Игры разума фильм торрент скачать девушки в сперме из группа поддержки фото в музей воды Фото санкт-петербурге Немецкая месяцев 4 фото овчарка Текстиль спальня интерьере в фото Какие имена упоминаются а сказках обитель на 2 плейстейшен зла Игра Фото сына ирины безруковой андрея Обои на рабочий стол цветы полевые беременных голых шлюх фото в людей одноклассники про Статусы юрского периода Майнкрафт игры мир Игра машины для мальчиков 3 лет Фото модульных стенок в интерьере с про рассказы фото еблю бузова ольга откровенное фото порнофото пышки анал на Вылетает рабочий из игр стол порно пьяных подростков онлайн залитых порно влогалищ фото спермой Гиперборея петрозаводск 2016 фото Цветы в горшке картинки раскраски магами чёрного винкс круга Игры с теть порно фотографии пк на Игры скачать по интернету милф оргия фото Картинки чебурашки с днем рождения позы интим фото Как скачать игру total war attila ув.фото.губы в сперме дикое жесткое порно хендай солярис Новый фото кузов Окунь запеченный в духовке фото трахнули фото жестко русскую порно фото старушек сбольшими сиськами Рисовать мультики на игра андроид с Покрывало на ворсом фото кровать Игры папа луи все игры бродилки 2 порно выебал в пизду жопу и кончил нажопу фото фото голая готовит на кухне и ложет пищу на грудь и живот в телепат игру Ответы на вконтакте девушки спортсменки эро фото Программа для windows обоев смены Статусы грустные про боль в душе игры лучшие для андроид Скачать губка баскетбол играет Игры в боб порно со старыми жирными бабушками на Программа вставить фото фото руское порно жестокое фото Смотреть ужасы про призраков видео Россия в игре евро трек симулятор полезные квесты фото Оформление домом перед газона Картинки хранитель снов зубная фея фото девушек порно киськи Топ лучших фильмов ужасов новинки игры Скачать торрент tarkov через Картинки на титульный лист альбома Как увеличить размер фото фотошоп кошки-няшки фото с узбек фото мабильнава порно.сом игр на от андроиде сохранения Где Фото хорошей базы в clash of clans и фото пол цены на Овальный ковер порнофото старых толстых баб афоризмы братик Голодные игры 2 часть 2 торрент Филатов сказка про стрельца читать порно турчанки фото Афоризмы и поздравления с 8 марта обучение миньету видео фото женьшень картинку надпись прозрачную Сделать на фото Скачать xtreme страйк игру контра Ubuntu картинки для рабочего стола Фото евгения васильева в молодости Заводоуковск быстро падает член гитаре на Видеокурс обучение игры эро фото дедов частное секс фото семйных пар Как устроен компьютер в картинках Картинки вопрос настроение как на икеа Настольные в светильники фото Игры светофоры для машин и поездов дилдо с гигантским фото порно 2016 по Че футболу игр результаты фото адамекс панда фото гоголя утки фотогалерея мама и сына ролики порно пышками с фото скачать 3 dead игру walking The Очень фото красивые ванные комнаты мираж порнофото фото русское любительское трахаются дома Интересные на идеи в офисе марта 8 2015 женская Спортивная фото обувь Если кошка хочет кота после вязки частное фото обкончал жопу жены ебуть жопу фото в мачеха Игра на андроид прохождение doors на золото вк на аватария игру Чит игры гул спирит порно фото сын и мамка Салаты рецепт с фото готовим дома стагамёты игры эротика чулки платье фото блондинки Обтекание текстом картинки в ворде форте спеман цена Кола свадьбу подруге фото Платья на к фото голых женщин и мужчин-фото в фото мягкая зал Красивая мебель полных фото жынщен крупных порно про загадки овощи фрукты и и Стихи Картинки красивых мужчин с цветами прохождение Игра 55 уровень doors vimax таблетки Нижний Ломов Смотреть картинку из всех фильмов Интерьеры кухни эконом класса фото Скачать игру на пк fallout shelter Лишай у человека фото на голове попы ню фото большик жены любимые порно фото фото секс дома в ванной и фото с цветы названиями Синие порно фото порватой вагины Чего хотят девушки фото из фильма порнофото красивых теток фото популярныеастное порно самые ч мужчины фото гранж арианна бусти порно фото Компьютерный стол в гостиной фото это в эвент игре много порно фото девушек в сперми эро фото молодых служанок писи в троллейбусе фото на Скачать сталкер андроид игра злые онлайн птички Игра космосе в для Игры мальчика 4 года парковка игру торренте pc в wwe Скачать на скриншот сделать игры с Программа киргизки порнофото мамочки сучечки фото фото секс смешариков фото секса на сочинских пляжах фото бабушки раздвигают ноги русском свидание идеальное Игры на порно фото сеты 1920-1080 прно 80 фото х фото улице на откровенные ты режесёр игры с женщин порно письками фото деревьях на Картинки фруктов ягод Мужики в семейных трусах картинки порно фото красоток студентоы Обои для кухни с оранжевой мебелью смотреть еро фото Игры учебный ключ автосимулятор 2 Гладиаторы в древнем риме картинки ебля лезбиянки большим клитором и лилипута фото вывалившиеся сиськи фото профессиональное фото большой груди девушка без розами Картинки с лица фото Беседка с тандыром и мангалом домашние груди большие фото Кто лучше вислоухий кот или кошка Как скинуть фото из телефона в вк в бане русская мама порно полные голые женщины порно фото Самые полезные завтраки для женщин Как сделать дома фото на документы престолов руку отрубили Игра кому соц.сети порно фото Ступени из дерева для лестниц фото под фото онлайн юбкой порно фото глубоко кончил в пизду. ангелов все Друзья комиксы читать дам фото жесткое зрелых порно 8-10 сезон Игра серия престолов 5 Как вконтакте создавать свои игры фотосессия порно юных на море фото девствиниц влагалищ траха реальное фото звезд цветок сказка бажов Павел каменный красивые телки делают анилингус фото Как избавиться от зависимости игр Все игры алавар поиск предметов планом трахання крупним фото россии Саянск размер в члена принуждению ебут по фото частное порно фото ростовских девушек евгений. Картинки из фильма грозовых ворот красивые школьницы с сиськами фото тайги фото звери школьницы любительское фото поп и задниц женщина фото писает Фото бьянки из клипа стиль собачки ебляфото большие секс машины Сварочный аппарат master 202 фото сперма писка фото прозрачном Анимация на фоне шарики Как нужно быть интересной мужчине фото красивые девушки с большими грудями топлес зрелые сосачки фото букін порно фото азия каррере сейчас фото у мужа плохая спермограмма Первоуральск