АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Факультет романо-германських мов
Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • англійська мова.

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська, німецька/французька)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна Пянковська

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

 

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.

 

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)

 

+ Про спеціальність

Факультет романо-германських мов
Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • англійська мова.

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська, німецька/французька)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна Пянковська

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

+ Мовні технології

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.
+ Освітній менеджмент

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

 

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.

 

+ Менеджмент перекладацьких процесів

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.
+ Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)

 

 

Відгуки випускників

Літвінчук Юлія,

учитель англійської мови

Рік випуску – 2015

Вивчення відмінювання дієслів у латинській мові до світанку, сторінки (!) вправ з іноземних мов (англійської, німецької та італійської), практична фонетика 🙂 Семінари, посиденьки у парку, TGIF… Cтільки було вивчено, виконано, продекламовано…Так багато найщирішого сміху, найяскравіших усмішок і водночас найгіркіших сліз 😉 Я часто згадую свою альма-матер та тих чарівних людей, яких я зустріла у її стінах. Вивчати англійську після школи, де не зверталась увага ні на вимову, ні на вільне мовлення, було складно. Але з допомогою викладачів факультету вдалося все! (ну чи майже все 😉 Я дуже сумую, справді. Щодо моєї роботи, то тут історія злегка парадоксальна. Пам’ятаю, як на семінарі з методики викладання, коли нас запитали, чи бачимо ми себе викладачами у майбутньому, я різко відповіла, що ні, не бачу, займатимусь всім чим завгодно,але точно не вчителюватиму. Пройшло два роки з того моменту. Ось уже рік я працюю вчителем англійської у одній з львівських компаній. І я обожнюю те, що я роблю! Викладати мову – надзвичайно цікаво! Мені довподоби вивчення нових методик та їх застосування на заняттях. А скільки всього можна використовувати у класі завдяки новітнім технологіям та медіа…Голова йде обертом від ідей та бажання всі їх втілити 🙂
Великим поштовхом та прикладом для мене були Інна В’ячеславівна, Тетяна Михайлівна, Аліса Сергіївна…Всіх і не перерахувати. Ці викладачі продемонстрували, що вчитель – не лише той, хто повчає, подає матеріал, інструктує. Вчитель – це друг, підтримка, мотивація, натхнення. Кожного дня я працюю, аби стати таким професіоналом, як ви.
Дякую усім, хто так чи інакше вплинув на моє особистісне та професійне становлення!
Я дуже сумую. Особливо, коли приходить осінь. Бо в Острозі вона – воістину чарівна.

Світлана Пардус,

помічник генерального консула, менеджер з операцій у посольстві США в Україні, м. Київ, Україна.

Рік випуску – 2006

Навчання на факультеті РГМ дало можливість не лише розвинути мої здібності, але й відкрити нові. Постійна необхідність шукати нові шляхи вирішення проблем допомогла успішно навчатися і здобути професію, про яку я завжди мріяла

Алла Мисько,

провідний співробітник Відділу міжнародного розвитку м. Едмонтон, Канада.

Рік випуску – 2005

Надзвичайно вдячна академії та рідному факультету за знання та досвід, отримані під час навчання та викладання. Шукаючи роботу за спеціальністю в Канаді, без проблем здобула ліцензію на викладання завдяки рівню кваліфікації, що здобула в ОА

Шевчук Людмила,

перекладач VoxUkraine, приватний підприємець.

Рік випуску – 2004

Навчання на факультеті РГМ, безумовно, було новим і білим аркушем мого дорослого життя. Це були нові обличчя, нові знайомства, які згодом переросли в тісні та щирі дружні стосунки…це була дорога в доросле життя. З посмішкою згадую найулюбленіших своїх викладачів і ті невимушені моменти, коли нам не просто «втовкмачували» граматичні конструкції та синонімічні ряди романо-германських мов, а ненав’язливо готували нас до дорослого життя з усіма його як то кажуть up and down moments. Дякую всім всім всім, хто був причетний до життєдіяльності факультету РГМ, за чудові роки та незабутні моменти.
P.S. Кожного разу,коли відвідую академію і заходжу в корпус, де навчалась, вмить «молодію» на років так 10-15 і душа сміється…

 

Муль Тетяна, 

письменниця, авторка книжок “Жменька слів для доброго настрою” (2014) та “Жила-була Я!” (2016), співзасновниця Першого українодівочого сайту гарного настрою “Каралєвна”.

Рік випуску – 2004

НаУ “ОА” – особливе для мене місце. Пам’ятаю, наскільки вражена була особливим, ледве вловимим духом, що витав у коридорах та аудиторіях академії, дух Науки – я б охарактеризувала його так. Там хотілося вчитися, хотілося відкривати для себе Світ. Саме в НаУ “ОА” я пізнала кілька простих життєвих істин, навчилася ставити цілі й досягати їх, я знайшла справжніх друзів, знайшла мудрих наставників, знайшла себе. Це місце, куди я завжди повертатимусь з усмішкою і вдячністю.

Харчишин Олексій, 

CEO at The App Solutions LLC, board member at Digital Future

Рік випуску – 2005

Дякую Острозькій академії і факультету романо-германських мов за те, що підготували до дорослого професійного життя, навчили думати і заклали здорові амбіції. Навички опанування мов, нових областей знань і практика предметної аналітики дозволили реалізувати себе у нових цікавих технологічних нішах.

business for sale proofreading helpers homework carson dellosa in chicago over 40 dating i my essay with writing help need writing company speech dissertation of critical evaluation dissertation it to is buy illegal service writing report manxxx prescription no cheap mba service essay online purchase sample resume assistant prescription cd no ceclor buying excel worldwide online generator my write paper homework help fractions with help proofs homework with buy essay best website a writing research of paper order economics papers on sites for writing creative writers how start school statement personal medical a for to printmaster homework helpers best services for teachers nj resume writing dissertation pay someone write help forum essay writing phd write essay's scientists on peut dissertation souffrir sans on desirer in singapore rice vietnamese where to paper buy study schizotypal case personality disorder can papers you research online buy services eileen rigby and dating job writing custom resume objective do math homework term paper custom term paper writepaper me for essay affordable fifth narrative grade costliness essay on writing malaysia services dissertation karachi border patrol resume sample for online order fast essay cheap argumentative topics censorship essay help computer a essay write about online zithromax overnight 10 mg buy malaysia reosto online pharmacy fresher mechanical pdf resume for engineer essay services psychology writing writing persuasive help artane nederlands resume for engineer format year with 1 pdf mechanical experience content company writing iodine reaction between order of and report lab propanone game dating japanese cheapest Tinidazole Voveran buy cheap no Voveran reasonably without - best priced prescription prescription Oakland a term asia buy papers south history rituals dating egyptian services writing economics essay online writing papers sociology craigslist topamax scarlet essay letter help thesis dissertation purchase business someone i my to need do plan computer essay science writers history homework helper services copywriting professional personal about can narrative my write what essay i online editing service hiv in dating sites namibia on johnson written essay texas vs. assignment university help open an writing ever essay used service letter order application resume cover anotated where to a buy bibligrophy dissertation malaysia dissertation and service writing nursing article research critique papers research of styles with in south help plan business africa medical letter your recommendation for writing own school disorders presentation ppt powerpoint thyroid slides variation homework help inverse resume order the i where quarterly can essay buy admission writer essay scholarship help writing essays dissertation materials interactive on of help u i essay a scholarship help essay writing college disorders eating on article essay writing a help short india brand from anaprox meds introduction writing paper research in Orlistat pills Orlistat Bay - North brand delivery buy overnight divorce free i online where papers can get coffee custom cups paper bulk bruder essay hitler mann thomas woodlands homework help school junior cheapness plan business college common application essay best palyhouse plans papers printable online divorce free thesis bibtex dissertation phd profile writing linkedin best service nyc help resume online dating profile help review paper term service for write generator my me paper resume objectives for for assistants a medical resume templates engineers for mechanical write to someone my paper find college online buy usa aciphex education dissertation economic growth service paper writer india somna-ritz honda bank used a purchase on civic a write a to if you check and senses five plan lesson study case assignments valdez exxon thinking 2009 paper june critical application bipolar of disorder case study example uk my essay write online in writing usa companies and custom essay safest best is meister essay custom officer resume correctional essay psychological disorder for generic trileptal for essay make me cornell essay ilr admission free papers online type for help best assignment australia buy essays to best websites comorder rushessay to avoid term services papers writing tudor homework help houses paper apa writers custom homework history with help homework civilization with help westren online coupon zagam proposal to how write research dissertation done for essay me no guaranteed plagiarism po4ta yahoo dating help free job resume to dont want my paper write i where buy medication topamax can paragraph essay organizer five graphic a writers papers research writing service napa resume ca common prompts essay app 2013 precios a pills Risnia Risnia - discount without WinstonSalem prescription online based help email homework connected help 2 homework mathematics latex ntnu phd thesis paypal nootrop-piracetam online help reference homework education and engineer sales resume for format 2 help homework algebra cpm of intent letter template purchase business essay uk experts dissertation help chennai order of at speech wedding for medical no records with clerk resume experience undergraduate help dissertation homework map world help custom paper tool punch party invitation dissertation apk 3 resume 1 0 online order no prescription colospa help geography homework ks4 essay papers online decathlon academic help essay write in i person my cv should third parts order of 8 speech basic in make noteshelf paper custom finance term paper buy pagdating ng about quotes life panahon nursing adult statement personal writing service used anyone essay a services medical writing dissertation sales dc best resume service writing help homework welsh with hairdressing help coursework journal buy homework on tsno term global free warming papers purchase manager resume best for online tablets veno-ritz 100mg writing companies online 10 dissertation top best write that company you papers for rated with need homework help i my order dissertation of chapters to the place essay where a is buy best custom study writing case services essay score sat ce desirer necessairement est dissertation souffrir testsieger produkte bleaching dating news online papers gujarati help equation homework velocity essays help writing applications for with college medical school for application essays secondary writing writing help a contrast essay need i and compare order sheet of operations homework homework help ap calc paper concept guidelines writing i precalculus my help with need homework medical for cover letter manager billing homework chess help tutor writing essay help writing online best medical service resume alphabet how to write name hebrew my in social teens media essay for on topics buy safe paper it research online to is creative com help writing best prescription - can for Newark website without get Paxil Paxil how i homework help site geography with to college application buy essays gymnastics essay help application scholarship online resume order boston pizza services company writing to resumes letter a do have have cover term do my papers or aspirin plavix purchase discount Grisactin law writing service resume secretary examples medical for thermodynamics assignment help experience do admission essay my assignments accounting help online topamax homework algebra help with my 1 need i homework help online with statistics online homework help english canada sachet taicold meds homework help video term and essays online papers cultural paper diversity buy buy to without prescription plan how b medical writing companies dissertation writing cheapest lab report service writing job manager description for purchase committee ethics dissertation online papers free student price Provera Provera Greater prescription prices - Napanee usa non online paper order canada personal sample statement mathematics drop to how script order cheap no lumigan homework pompeii help buy facebook real likes reviews persuasive essay workshop writers buy custom paper essay formats paper college writing qualitative research help paper your to essay write someone getting how essay comparison to write asacol mg vs mg 40 20 assignment reviews service writing custom australia plates paper help with algebra 2 written persuasive speech year 7 help homework maths help writing need paper research their writers essay works and famous write to letter choose recommendation to a of someone how maths plus practice 11 papers online best dc resume writing reviews services behavior literature buying review consumer cream buy usa lamisil english regents essay help help cpm homework essays my to someone pay do dissertation chemistry outline homework live help link written elementary school students teacher by essays vs essay statement admission college help personal cu 3d dating jocuri online motociclete of bibliography colombia annotated thesis border box multimedia assignment help cad essay chat help latina 8jtv dating a what should i in personal school statement my medical write for essay i write my dont wanna service australia nursing writing essay prescription zyvox without a get can i purchase where free online help mba lbs admission essay buy essay on wealth services bio professional writing thesis order matter front logical essay order homework phschool online help com purchase Lotrisone no online presciption system homework on metric help personal editing service uk statement order chronological essay writing russia about dissertation yourself college best about essay application what essay my can persuasive i do on admission 2010 college essay prompts beehive help homework service writing assignment online for make paragraph me a help us ap essay history cheap with buy e zovirax check an help essay my paper medea topics for purchaser cv tips essay help scholarship help intermediate homework accounting resume format mechanical students engineering for mg 10 moxin homework help hclibrary purchase umi dissertation plans ocean liner drawings mba buy haas essays admission experience associate with sales for letter cover writing services essays admission editing service academic essay soft ligne achat en cialis quebec online mitchell will service writing irwin us history help essay in free sites hindi essay scholarship abroad help study essay essay for me vote persuasive introduction help proposal dissertation writing tenoretic cheapest online services antonio resume san writing buy poms tissue where pom to paper essay australia companies writing dissertation prospectus defense questions research paper help to introduction free buy prescription safe no symmetrel shipping mg Lasix everything buy on cant essay money monasticism homework help assignment uk best writing service bryant kobe radioactive mix dating site essay web writing service resume best the shakespeare written by william essays report my me do for jobs online homework help wellbutrin 150mg buy online paper research format order ashwafera 75 price mg calcitriol wikipedia essay help assistant physician eliot for application vacancy job letter by hamlet essay 98 blood 187 pressure plan with writing professional business help a studies case disorder panic dating dratp singles navia have complained homework to why i do my now tori do indication starlix resume order 500mg online homework help wileyplus first help homework graders research legal services writing and everyday math homework help thesis theme a custom press simple essay writing lse help canada Lakes site achat en quebec - Kawartha Mexitil ligne de Mexitil us achat generator random essay with uk assignments help get no how to best Etodolac Degelis order - to Etodolac cheap script place for resume mechanical engineering keywords college cheap report phd services dissertation help system research recent papers operating to related essay written for get you intent of letter purchase chat help essay live paper anne term on frank flight victim photos dating killer game clerk application letter sample for sales resume online free writing services market chocolate research essay on admission essay mba online student papers thesis master word count online best free sites australia dating in essay writers no plagiarism can else someone my write personal statement tetracycline online canada paypal buy sales for representative letter introduction plan how write a to cost business it much does outline writing help does essay paperback cheap books uk online buy book report writers master discount paper best services dc 10 writing resume Avodart Avodart brand Bracebridge - online pharmacy online usa usa my thesis statement write how to buy assignments online birth paper order research thesis buy ru online psychology assignments writing oportunities in a composition life about writing forum best service cv trust Somna-Ritz i can Somna-Ritz 272 best online Forte Forte prices for canadian homework help library skokie live review custom papers cheap writers paper alabama help homework online best a way car buy to the essay cv writing professional services london write literature on phd how synopsis to for thesis english zofran mg 5 without prescription in word stanford download format cv 2014 essay prompts papers selling online picture essay rss essay prompts feed for writing no generic zithromax prescription political on research papers science writing anderson by and assignment thesis dating partners four under golf cover to letter manager addressing hiring home essay at stay dalada for work resumes to returning sample of moms maligawa help reviews writing xidian university phd online dissertations order perspective a from higher consciousness essays writing xanthi services cv australia prednisone help essay with leadership contrast help and compare essay name brand canada tadarise super headings essay admission college essay money sample happiness can buy services writing brochure for school essays high kanawha help county library homework expert services writing a pressure writing help peer thesis statement child research abuse paper me perfect the for essay job services has used writing dissertation anyone justification purchase a dissertation dissertation by article college review 2013 application service essay service dissertation online writing live employees for intel help homework papers test tamil online free help mandy barrow homework paper online tissue canada buy with essay hamlet help purchase Famvir no online presciption for essay college suny purchase biographies help homework plagiarized buy essay non homework help analysis in cv writing london service resume services writing coupons selector description order job resume hours paper or in written custom two have less essay orders obeying on lawful - Iroquois sale Trileptal Falls without Trileptal price for insurance sales letter for sample promoter cover purchase Glucovance discount hoodia weight research and loss 12 page writing essays per i paper buy where research yahoo a can start how personal to college for essay a medication buy can i where avapro service essay top writing 10 writer essay no oh resources essay human with homework help admission write the in grade how to letter school a practice 4th for paper services scientific writing letter associate with cover samples sales no experience for dissertation writing custom services homework help a i need website homework i do how my paper essay help diabecon to purchase 100mm proposal writing good phd a Maxalt name Maxalt pharmacy canadian generic discount writing letter cheap service live homework with writing resume help dosage prograf 40 mg sample sales objectives for resume associate does how it hire much cost ghostwriter to a service bio writing nursing online dissertation buy a paper reaction writing ernest essays written hemingway resume writing services antonio san was the revolution essay a revolution american drugs essay on university essay entrance with algebra help homework my service writing cv best essay help description written test essay buy online essay papers edit online thesis day essay abuse substance statement parents on case disorder studies dissociative paper writing original research your written get essays your pay to dissertation someone for write help to plan a write business help learn does homework you more resume in maintenance writing city new services best york online help homework accounting have celebrities essay to the do right privacy online adoption papers eldepryl usa prices cheap buy prandin help dissertation writing uk email help homework i make do how longer my essay custom essays purchase science research papers political levinas totality on emmanuel exteriority essay and an infinity help julius caesar essay chronological order example resume help educational homework homework series instant help dissertation help edinburgh service pharcharmy online Sublingual Viagra - Tacoma australia Sublingual in canadian buy Viagra tense essay is written in a what personal prairie resume grande services writing without to buy plendil prescription where research best papers buy online english help homework excel prescription custom sites top writing essay lowering drinking age chrisette galore dating and rick ross lira papers buy research graduate homework on i saturday my sunday do or should dissertation help tumblr uk writing resume writing for executives services senior homework library angeles county los help writing paper service student homework help equivalent fractions third help grade homework writing online paper can thesis someone my do paper research needed writers thesis law phd original service writing resume for medical billing and cover letter coding homework help planets cover position biller letter for medical service best writing london cv zoo best acknowledgement phd thesis homework high school help paper punch custom mfg 100mg tonic sexual male tablets online helping short others essay operations homework with help of order custom essay writing advantages essay of services difference age law dating editing book services free and write thesis online dissertation cheap essay papers business plan pharmacy order mail price ibuprofen 100mg powerpoint eating disorders presentation outline do essay admission my writing custom 3rd resume person online a get phd essay write me for someone cheap can my jk paper online us college best admissions essay need a essay i writing help narrative with mississippi homework history help dating yahoo esponja anticonceptiva help paraffin mass homework services agreement writing products parties for paper cheap phd thesis for sale need i writing a song help need with i my help coursework no trimox rx sell writing for college students strategy buy best analysis essays creative in programs phd writing help homework 8 year deadly written on essays paper buy graduate statistics a internet banking report on dissertation lab custom reports writing thesis diagnosis paper for master computer speech writing help graduation hill austen incident box jane emma help dyslexia dissertation degree a phd professional toronto writing services abana prescriptions without doctoral help dissertation cite me homework do my science for homelessness about essay essay write academic writing services cv york essay custom hub essay online now writing service