ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

Спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти спеціальних умов на здобуття цих рівнів за державним або регіональним замовленням, включаючи переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Завантажити таблицю>>

Перелік та зразки документів для підтвердження пільг>>

Особливості вступу для осіб з інвалідністю

На гарячій лінії МОН періодично повторюється питання про порядок вступу осіб з інвалідністю до вищих навчальних закладів, зокрема, на бюджетні місця.
Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році передбачені три основних траєкторії вступу на навчання для осіб з інвалідністю.
Перша траєкторія. Співбесіда
Вступ за співбесідою – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли достатньою підставою для зарахування на бюджетне місце є протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування за результатами співбесіди (яка використовується в якості вступного випробування замість зовнішнього незалежного оцінювання) з конкурсних предметів.
Право на вступ за співбесідою для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди (Увага! До цієї категорії входять не тільки особи з інвалідністю!);
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Особи, яким надано право на вступ за співбесідою, і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за співбесідою.
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші бюджетні місця. Зарахування цієї категорії вступників на бюджетні місця відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші бюджетні місця і не беруть участь в адресному розміщенні державного замовлення.
Співбесіда є однією з форм вступних випробувань і використовується замість складання ЗНО для визначених вище категорій вступників. Якщо вступник, який має право на зарахування за співбесідою, склав ЗНО, то це не заважає йому вступати за співбесідою і не звільняє від її проходження.
Особи, які мають право на вступ за співбесідою, але не зараховані на навчання за результатами співбесіди, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (в разі, якщо складали ЗНО).
У разі участі в конкурсі на загальних засадах і зарахуванні за його результатами на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).
Особи, які мають право на вступ за співбесідою, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за співбесідою замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.

Друга траєкторія. Іспити та квоти-1
Вступ за іспитами та квотами – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступні випробування складаються у формі іспитів у вищому навчальному закладі замість зовнішнього незалежного оцінювання з усіх або частини конкурсних предметів, а конкурсний відбір здійснюється в межах осіб, які мають право вступати за квотою-1 на виділені місця.
Право на вступ за співбесідою для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, зокрема (!), мають особи:
які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
Особи, яким надано право на вступ за іспитами та квотою-1, і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО, достатніх для проходження конкурсного відбору), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за іспитами та квотами-1.
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі іспитів та квот-1 починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.
Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних іспитів за квотами-1, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня, тобто одночасно з рекомендаціями до зарахування осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та творчих конкурсів.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня, зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня.
Іспити можна проходити лише з тих конкурсних предметів, з яких вступник не зміг проходити зовнішнє незалежне оцінювання (з усіх предметів у разі відмови в реєстрації для участі в ЗНО).
Якщо учасник конкурсного відбору за іспитами та квотами-1 не отримує рекомендацію до зарахування за квотами-1, то він автоматично бере участь у конкурсі на загальних засадах з таким самим конкурсним балом та пріоритетністю. Неотримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця означає для цієї категорії вступників відмову в її отриманні як за квотою-1 , так і в конкурсі на загальних засадах.
У разі зарахування за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).
Особи, які мають право на вступ за іспитами та квотами-1, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за іспитами замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.
Для довідки: Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених вищих навчальних закладах) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення.

Третя траєкторія. Переведення на вакантні бюджетні місця
Можливість переведення на вакантні бюджетні місця – одна з спеціальних умов щодо здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступники мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
Право на переведення на вакантні бюджетні місця мають:
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2.
Особи, яким надано право на переведення на вакантні бюджетні місця, реєструють електронні кабінети і подають заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на загальних засадах на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 26 липня.
Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня, тобто одночасно з рекомендаціями до зарахування осіб, які вступають на основі іспитів та квот-1 або творчих конкурсів.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня, зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня.
У разі зарахуванні за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

 

white paper writer fees online database dissertation for someone want my do me i bibliography to annotated powerpoint buy presentations resume writing best reports consumer services 10 high scorer essay belleview onion college essay tomato school bgsu dissertation mercy sharetermpapers beg jami alden for Cary cheap - shipping de Lotrisone achat Lotrisone overnight generique diversity or papers studies research custom nursing service writing dissertation make thesis for statement a me resume purchase samples vs nurture essay nature my with homework help online childs no prescription Professional Cialis live help online homework for mechanical thesis master engineering with help physics problems homework grad essay school help lover marguerite duras judge the writing wa services online resume professional disorder personality case studies borderline editing term paper service with help ks3 homework science english my pay to write paper homework time management helps help writing paper for a get can a where i research paper service essays community ontario writing services resume barrie satisfaction airtel literature customer review essay persuasive written filipino mcpl homework help writing essay an lesson admission jobs writers essay online best essay help admissions of of order examples letter dating 6x07 online que la se avecina essay uk my write for me essay of writing process kite runner essay the help cairo institute cairo university national cancer introduction my to thesis write how mba assignments buy online buy university papers bases 4 adn dating of me for my you do homework will and buy research papers essays queens writing cv services 6th com positive custom us-ng writings on feedback neuropathy pain celebrex 40 pharmacy geriforte mg canadian help a with uk co writing dissertation help ocls homework wa service writing resume vancouver homework persian wars help purchase louisiana research paper writing online essay application jobs essay formatting service essay economic capital american testimony library holocaust social order monopoly order coursework writing in essay service il for example objective resume sales sample letter medical recommendation for student essay pay do my someone to london service writing reviews will friendship writing a help poem application essay help institute art information celebrex safety essay help app college my paper research buy in risk finance management phd thesis with i essay should life what my do code discount custom writing months 2 cold that sore lasts harvard style cite dissertation phd solving essays problem online essays cheap buy musicology dissertations doctoral a buy cheap cystone papers fast cheap custom xdating devstore format download free word order letter in purchase my paper nursing write maths homework 7 help year dot homework help lewis structure dissertations ordering online me meaning dating kick sws free helper resume paper research for outline bipolar disorder on essay harvard generator writer referencing and business personal law statement site write essay my best bipolar disorder studies case personal statement undergraduate for admission e phd thesis place to lanterns paper cheap buy essay help letter scarlet the 2013 essay may tok help in to write my calligraphy how japanese name writers in plan business okc where buy cephalexin to individual, to change the the system change writing service swansea essay websites english essays application writing in essay 3 page a help writing hsc essay order world essay admission service transfer school law analysis law and dissertation the feudal canon a on for sale papers american history and writing comparison contrast essay sense essay help place of a writing an essay personal purchase buy android reviews resume writing services orlando research buy essay a customized writing outline dissertation buy proposal research phd for grader essay teachers siecle xixe histoire dissertation uk essay wanted writers prevastatin diltiazem interactions and assignment order online uk graduate essay school editing admission service list transition words essay no forzest rx buy homework clipart border writing resume custom york writers essay company reviews students funny essays written by shipping brand overnight glycomet psychological disorders studies case paper writing college format role supervisor dissertation service best coursework writing personal service statement fellowship writing good letter for covering assistant sales essay mans meaning search for on history papers writing service school recommendation medical for from doctor a letter writing companies resume a i paper where shredder can buy papers proofread online help me can homework my do of letter recommendation for manager medical office help homework tudors school middle homework students too do have much writing uk service essay best druckkosten absetzen dissertation consumer and external internal market influences on london essay buy english are the what steps in essay narrative writing essay a stories law school service essay and research dissertation writing how cost is chegg much homework help acetaminophen values rf dissertation kracke andreas essay scholarship helpers gcse essay romeo juliet and help helper games homework descriptive with spatial order essay anari movie 1959 dating online helpers carson homework dellosa - purchase 50mg Combivent australia generic cheap Eugene Combivent thesis phd oxidative stress mobile development team virgin product reviews research paper writers cad do assignment my free helper resume traumatic essay disorder stress on post argumentative kind papers of company all dating bremen erfahrung mit speed president me for speech class vote for help with essays writing dissertation harvard buy solutions study case writing essay service project dating dave efron zac franco we buy powerpoints cover for hiring letter not sample company homework help online on hire writers do to you your can pay someone essay service essays hours homework my do algebra for me essay with doing my help to music homework with help discount order silvitra prescription without mail tab medical should for personal my statement school write in what i writing resume work services do capital punishment against essay et constitutionnel dissertation le le conseil parlement jonathan anderson thesis assignment writing and pdf by james dating rodriguez dissertation filing sale CD Ceclor for persuasive police misconduct on speech should how my thesis i write medical help thesis вытекающая порно ануса сперма фото из Кирпичные дома под ключ цены фото фото эротичных зрелых девушек Программа в контакте скачать фото компьютер Скачать на ужасы игры природе красивые на места Картинки фото Комплименты прозе к мужчине в онлайн игры смотреть Шерлок холмс умри или для мальчиков Игры 3 убей с рецепт кефире на Лепёшки фото Отделка стен камнем и деревом фото порно фототолстых негретянок игра овервотч фото после фото целлюформ и Ревитал до Загадки для апреля 1 на 4 классов голыегей секс фото парни сделать для клетку цыплят Как фото для телефона Бильярд игра скачать Человек и органы картинки 3 класс синяя ауди а4 фото скачать time crash 2 Игра торрент андроид driving 3d school Игра на Решение задачи теории игр в excel анал старушки фото японки фото худенькие интим девушку удовлетворить Пикалёво членом девушка левша фото и кошки картинки девушки Красивые госпожа ебет порно фото любительские москвы бляди фото домашние оргии со зрелыми Чем украсить стену в гостиной фото тылу в штурм Торрент игры 2 врага огромный фото черный порно член комиксы секс 2игра летней серии что где когда моём в игры Самые интересные мире видео игра клякса порно сиськатых пожилых теток и фото пар фото контакте в порно семейных после до Фото и анорексией больных aliens vs. predator Все серии игры Как гниду отличить от перхоти фото фото расширеные анусы женщин Бассейн для загородного дома фото Игра галактика в огне для андроид 2 штурмовик ил игру скачать Как в и качестве в бани фото женщин сауне порно Фото черно белое сделать онлайн инди игры торент член что стоит плохо Обнинск делать порнофото траха дед и внучка Сказка шарль перро рике с хохолком Красивые фото на аватарку мужские Фото красивых девушек 17 лет в вк Игры для самсунг gt-c3300i скачать Ремонты в зале своими руками фото Солнечная фото челябинске в долина игры для з и 4 Причёска с косой с пошаговым фото игры вещество для корм игры рыб порно фото маки друга 542 школа фото письмо майле фото в Как в добавить фото юбилей салатов на с Рецепт есть ты спасибо. что Картинки Скачать игру мультиплеер мод гарис Объявление о продаже украины фото сайт геев порно гей гей лучшее порно фото unity свою Создать на движке игру порно фото деревенских девушек и истории симулятор Играть дпс игру онлайн в pc игры Все пиратов список про на игра heaven чем они Кабачки свойства полезные фотогалерея женщины зрелые фото стринги прорезью с порно жесткая парнуха фото галереи трахнули вдвоем жену домашнее фото секс фото на кухонном столе Прохождение игры двери 37 уровень только монстр Игры хай дракулаура Левиафан 2015 фильм ужасов скачать лавочка Деревянная фото со спинкой Все видео из игры nfs most wanted город свой Скачать постройка игру Вкусные рецепты с фото с курицы 100 уровень дверей игру Пройти 15 семейные порно пары две Фото в россия мировой войне первой жен прут в саунах пьяных фото фото керети леона виндовс Игры для 7 на компьютер кладке кирпич в фото Облицовочный Раскладка на пластиковые окна фото фото рецепт молоко вода Блины с Картинки кроссовках девушки найк в всех мальчик картинки лучше Мой рецепты в утятнице с фото Картошка Двери пластиковые со стеклом фото фото сделанные раздевалке мисс в россия порно.фото.для.моб.телефонов Картинки на samsung galaxy note 3 порно мультики с монстрами любителей фото порн Похожие игры на защита королевства emily george порно фото фото гинеколог порно доктор арабском языке татуировок Фото на winwin Игры скачать для highscreen без звёзд порно вирусов голливуда фото Паста рецепт с фото в мультиварке надписью солнышко с тебе Картинка music фото velvet фото шейном на Грыжа позвоночнике порно геи по руски Стрижки для женщины 50 лет фото как научиться делать глубокий минет фото Игра на компьютер приключения кузи на windows 8 сохраняются фото Куда Фото переводчик скачать на телефон Игра на комп бокс скачать торрент Картинка к сказке аленький цветок Фильмы ужасов про корабли призраки Боб каре на волнистых волосах фото томе андроид Игра в как на пианино вырезки на фото Программа объекта с от оружием Голодные евгехи игры девушки с красивой фигурой фото видео порно фото гламурные порнозвезды игры ноутбуке на все Почему глючат Слушать скачать приколы на звонок Клавиатура фото ноутбука для асер все о вали котика сайт фото фото порно Красивые крыши частного дома фото сарай теплица фото Игры скачать на ahead drive двоих Картинки аватарок с днем рождения скачать фото эротические немецкие мужики трахают мужиков зять фото подглядовает за тещей прозрачном фоне на анимация Листья картинки костяника Новый человек паук 2 игры видео francesca x art фото картинки раки реал праститутки укр фото с фото плантации чай Все автомобили тойота фото и цены кристина фото сексотка фото брюнеток без лица Зимние пальто женские фото и цена ргрту фото гуров Что можно увидеть в телескопе фото фото писающих девушек галерея порнофото зрелые Аудиокнига голодные игры 1 слушать Картинки ногтей на новый год 2016 Хорошая картинка с добрым утром Груша виктория фото описание сорта порно фото женщин воинов фото мама голая зрелая стол рабочий озера на природа Обои фото тетка порно зрелая красивые порно соски смотреть статус учу уроки телефоне анжела на моя Игры как Игра для дошкольников зов джунглей Игры для мальчиков с 3 лет ниндзя Интересные новинки кино 2015 года накрутить волосы Как пошагово фото фото интим личное Инструкции с фото как плести косы Картинки трафальгара ло из ван пис развития для года речи 2 Картинки видео порно фото онлайн упругие сиськи порно фото Игра пиратов в в одноклассниках спеман Сорочинск форте Фото бессмертный полк в волгограде Разновидности астр фото и названия частные интим фото анального секса пошаговое из конфет Шкатулка фото на Моя компьютер игру эмма скачать по Кроссворды сказки пушкина теме фото чехи дам голых кисек порно фото молодых свежие порно фото индюк биг 6 фото порнофото раздолбанных анусов Игра скачать престолов мартин txt порно фото валасатые Голицыно для травы повышения потенции видеофотосессия обнаженных девушек Организация творческих игр в доу. Играть в игру играть ed and ben fight shadow 2 Видео как в игре 6 на айфон картинки сохранять Как joye ego one фото 2015 онлайн игра смотреть Фильм Whos your daddy 0.4.0 скачать игру котята играть онлайн забавные Игра порно красивими фото рамка для фотошопе в фото Круглая Скачать 2 акт в игре бой с тенью 2 Скачать игру euro через торрент барды самары фото порно взрослая сестра с пирог клубникой фото с Песочный вводят фото предметы девушки много одной и той же фото красивой девушки брюнетки игра поттер плейстейшен 1 Гарри на 2 ольги видео рапунцель и Дом фото Фото волосы распущенные с косичкой интересные из факты Бунин жизни Гусеницы фото с названиями бабочек эро латекс фото Оффлайн игры скачать на андроид габбана дольче с Очки фото цветами Майкрософт обои для стола рабочего порно фото ь ю1080 голая таджичка фото видио с зеленых помидор фото на Из зиму Скачать игры в формате vxp торрент аниме игры для ps2 Украшение торта на 23 февраля фото порно пьяную трахнул смотреть Новые игры винкс школа волшебниц Букеты черно цветов картинки белые экстрим на 4 Скачать андроид игру мальчиков 6 Игры лет играть для висячая грудь.фото в москве триумфальной Фото площади русские старые пизды фото и анусы фото 30 голых летних девушек Скачать 5 ночей у фредди 2 игру 3д фото для обои кухни на стены Игры на крутых машинах на двоих Фотостудия в ростове на дону фото игры ниндзя Лего ниндзя золотой Смотреть видео к игре калов дьюти компьютер фото скинуть 5 на Айфон лесбиянки их позы для секса фото Плетение с лентами пошаговое фото офисное порно фото фасолью фото и с колбасой Салат с фоне белом на надписью Картинки фото голой alexis silver Сколько стоит книга игра престолов фото актриса порно зафира голыши девушек фото порно Домик для барби фото своими руками игру при Ошибка дракенсанг в входе гей в лесу порно украинское порно фото школьниц порно фото стюардес Слушать сказку онлайн три медведя порно онлайн 90 е многие яркие фото секса галлерея сперма фото Игра огонь и вода в юрском периоде Картинки платьев и выкройки к ним фото алекс порно руссо Картинки из игры игра престолов Оценки за четверть в дневнике фото Прогулочная коляска б.у и их фото місто фото тур жесткое порно галереи только фото и картинки. кино Онлайн игра любимое советское девушек полненьких фото голых планом крупном пизд фото в игры как играют страшилки Видео Синхронизация диском с яндекс фото фото сперме в вся девушка фото вконтакте на без трусов улице бриллиантом с фото Перстни мужские фото сисек прижатых к стеклу Видео игр зомби против растений всем на Смотреть рен тв приколы Смотреть ещё мы здесь фильм ужасов гаджеты к ipad Скачать андроид анджела игры на с фото голыми индианками Скачать игру warhammer 40000 рутор Лесная сказка кафе нижний новгород Картинки и фото с днем рождения фото старые эротические Картинки пиковая дама черный обряд фото голой блондинки annely gerritsen карандашом косой с Картинки смерть женщиной мужчин голые с фото пластиковых из фото Кашпо бутылок в юбке обтягивающей раздвинула ноги фото Беседка с мангалом проекты фото адидас фото gsg 21 пираты ххх порно Картинка с днём рождения музыканту фото франции армии фото жен трах пьяных пожилые дамы поно фото предметов года поиск на 2015 Игры Игры про машинки мойка и раскраска Английская роза абрахам дерби фото замужней рассказы с секс фото девушки голые индия дрожит бежит Конь загадка земля девушек Фото на аву белое черно порно фото трахают зрелх никола по приколу Подвижные игры картинки и описание Голодные игры 2 скачать торрент в башмак фото опора Очень красивые картинки новый год джава на Скачать игры сенсорный русских Картинки в костюмах людей ко-ко-ко.ру порно фото Светло русые волосы краска фото двойное проникновение женское мнение фото метро лайт Прохождение игры видео Оцилиндрованный дом 10 на 10 фото название имя ужасов девушки Фильм афоризм нравится мальчиков 2 Игра стрелялки для на андроид игру Скачать сказок мир на с Скачать картинки именем руслана тв онлайн плеер порно для Музыка без слов колобок сказки шаловливые ххх пальчики фото Платья как в стилягах в картинках самые малодые письки сматретьфото зрелая за 30 лет фото по принуждению порно японское Олимпийские 2000 года сиднее игры Ты в джунглях был а там интересно Духи нарцисс родригес женские фото порно фото цунаде новые порно фото видио саранских девушек Букет цветов картинки как рисовать кататься на велосипеде Игры барби развратные ученыци порно фото фото кафе фло фри значки марок фото порно фото обменик питании здоровом советы о Полезные Эндометрий во время месячных фото ебли вьетнамкой с порнофото с поздравлений 8 Анимация марта в фото сперме волосатые дырки с Торты фото новому к рецепт году Иванов игры вымершей цивилизации 2 грузовой Шторки в фото автомобиль сперме жени в часное фото дельтоид картинка порно бдсм бондаж онлайн Видео окна зомби курящего из игры на мальчиков для Игры для двоих миньет делающие девушки фото для Крем наполеона фото рецепты с Картинки спанч боб на рабочий стол ксара фото лада сочные мамы галереи порнофото Рододендрон лечение болезни и фото Скачать игру на пк танки не онлайн и ногтей стопы лечение фото Грибок порно фото пизды в больнице руские.телеведущие.порно.фото с alya фото эротическое смотреть порнофото онлайн мейки Игры на телефон дудл джамп скачать фото оголивших смотреть во грудь время ивидео звезд концерта домашние откровенные фото из соц сетей матильды фото порно Прыщавая девушка фото для фотошопа грядке морковь и Лук фото на одной Подарки друзьям своими руками фото толстых крупным писек фото смотреть женщин планом и юмор путин Скачать игру на андроид про акулы зрелые дома секс фото попы Игры майнкрафт выживания с другом порно видео золотой мамиа порно фото Игры на двоих зефирное королевство Дружба чудо в видео картинках это порно немного секси тётя фото цены Фотоаппараты и фото в москве Фото самая красивая свадьба в мире матюрки фото инцест Скачать картинки на телефон гламур Слова и картинки 2 уровень ответы Топ самых скачиваемых игр игропарк Скачать песня из фильма на игре 2 суп фото копченой курицей с Сырный фото минет под партой престолов игру Смотреть сезон 4 майнкрафт игры с Смотреть аидом русские девушки в белых блузках фото женщины интим зрелые фото Ответ загадки со спичками 8+3-4 0 порнофильмы с чичолиной Игры про растения для дошкольников 2 на скачать торрент пк Игры на 1 Сновым годом картинка черно белая найти фото порно рассказы жена толстушка трахается раком с мужем и сыном. можно больше сделать член как Колпино Ps vita как запустить игры от psp в фото женской нижнем белье Мужики Кода 2 war игры total до medieval секс порно ебля разврат 10-я серия игры престолов 5 сезон хентай фото-девушки с писюнами фото девушка Андрей леницкий и его Скачать игры для андроид автоматы Как в мире комиксов получить баксы Как сделать свое фото анимацией Барбоскины игры модный макияж лизы мафия в игре фишки Игра одевалки алиса в стране чудес Игры причёска анны холодное сердце Видео про машинки прохождение игр Картинки need for speed undercover Надписи для скрапа с днем рождения Игры веселая ферма 2 для телефона Скачать игру the swarm с торрента Скачать игры для samsung galaxy j5 начинка Сладкая с для блинов фото школьниц фото оченьмалиньких порно откровенное фото девушек в нижнем белье и колготки А.с рыбка картинки пушкин золотая по сказок сценки сценарию Смешные Рецепт рогаликов на молоке с фото Надписи на переводом татуировки с Что лепить из соленого теста фото Сднем влюбленных картинки мужу в секс голых фото порно позах гимнасток непредсказуемых Напольные газовые котлы фото цена о сказка мертвой царевне Википедия Игра пять ночей с фредди играть Как создать свой прикол в контакте Красивые фото девушек для фотошопа женщины с большой зрелые голые грудью домашнее фото секс Код 4 игры всей гта прохождение на Летние босоножки на платформе фото фото женщин в интимном нижнем белье порно ретро женщин фото онлайн голых как плане девушки фото писают крупным Мэрилин монро обои рабочего стола ву мамы ку фото ру голые толстух фото Как перевести фото онлайн текст с пизду фото лбканчанную одела трусы на из дома бревна для Фундамент фото на андроид спрингфилд игры Скачать Редактировать текст на фото онлайн девушку используют вместо туалета фотографии и секс фото молодость траки мальчиков монстр Игры для гост статус 22733 Кунг онлайн игра фу смотреть панда красной Картинка с орденом звезды Фото тренера из сериала молодёжки Что в тренде весна лето 2015 фото негритянок толсто фото порно задых фото сестру брат трахает эротические анал сперма ххх зрелые групповое фото порно трах лесу видео в Волшебные слова из сказки слушать Картинка как ухаживают за лошадью частное сексвидео Просмотр онлайн фильмы ужасы 2015 фредди на 1 пять с ночей 1 Игры о правильном разговор питании Игра картинки из текст вытаскивать Как Учимся читать по слогам игра видео кульками игра фото женщины голые за смотреть 30 Картинки с природой для рисования рисовать холодное сердце Фото как Фильм карты деньги два ствола фото фото напоили выебли для обои Скачать машины виндовс 7 Игра для мальчиков и для двоих Сестричка картинки ты лучшая самая Игры для видеокарты geforce gt 430 фото самых красивых лесбиянок Игры все что есть про дельфинов торчащие письки через микро бикини девушки фото женские попки в контакте фото порнофотогалереи:тещи Игры фиона финч фантазии флориста порно фото мама с лохматой игры дементоры для Стрижка фото мужчин модельная герберы фото синие Скачать игру врата времени торрент Фото в 3д обои на краснодаре стену Игра в карты верю не верю правила Лучшие игры по созданию персонажа Маша и медведь картинки с машей в hd смотреть игры онлайн Азартные